ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-17 20:15:19 przez Wiesław Jaros, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

1. Pomoc społeczna w tym  pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)  Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim ogłasza konkurs ofert na wsparcie w roku 2017 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej: udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej mieszkańcom gminy Gubin.
Rodzaj zadania
Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
W  roku 2017 w budżecie Gminy Gubin przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na realizację w/w zadania.
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym.
W 2017 roku nie organizowano konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. W roku 2016 ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. Wysokość środków na realizację zadania przekazanych w 2016r. – 8.800,00 zł.
Termin oraz warunki realizacji zadań:
1. Realizację w/w zadań przewiduje się na okres od dnia podpisania umowy  do 31.12.2017 roku.
2. Warunkiem realizacji zadań jest adresowanie ich do mieszkańców gminy Gubin.
3. Podmiot realizujący zadanie publiczne będzie miał możliwość samodzielnego - bez zgody Wójta Gminy Gubin - przesuwania środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, pod warunkiem że zmiany te nie przekroczą 20% wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.
4. Wkład własny powinien wynosić co najmniej 10 % wartości projektu.
5. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
6. Podmiot realizujący zadanie publiczne do sprawozdania z realizacji zadania dołączy wykaz osób, którym udzielono pomocy z uwzględnieniem ilości i częstotliwości udzielonej pomocy.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 08 lutego 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty z ofertami powinny być opatrzone adnotacją:
Konkurs na dotacje z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta konkursowa powinna zawierać :
1. Obligatoryjne załączniki do wniosku:
- Starannie wypełniony wniosek, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
- aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i osoby go reprezentujące,
- statut oferenta lub, jeżeli statut organizacji składany był jako załącznik do oferty w latach 2013, 2014 lub 2015, oświadczenie oferenta podpisane przez osoby upoważnione, że nie dokonano zmian w statucie.
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
- zaświadczenie z banku lub oświadczenie informujące o posiadaniu konta bankowego podmiotu,
Tryb wyboru oferty:
1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin, Komisja Oceniająca.
2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Gubin osobnym Zarządzeniem.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych. Lista organizacji wezwanych do uzupełnienia braków formalnych zostanie podana do informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) możliwość realizacji zadania przed organizację składającą ofertę oraz jego jakość (zasoby kadrowe, doświadczenie) (1-3 pkt.),
2) terytorialny zasięg oferty (1-3 pkt.),
3) zgodność oferty ze statutem oferenta (1-3 pkt.),
4) planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (1-5 pkt.),
5) planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków (1-5 pkt.),
6) kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do zakresu merytorycznego zadania (1-5 pkt.),
7) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach ubiegłych (1-3 pkt.).
Zasady przyznawania dotacji:
1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Konkurs może wygrać jedna lub więcej organizacji.
Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone w dniach 9-14 lutego 2017 roku.
Wójt Gminy Gubin zastrzega sobie prawo do:
1. Przesunięcia terminu składania ofert.
2. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
3. Możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
Jednocześnie na podstawie art.15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powyższej ustawy o wskazanie swoich przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej. Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 31 stycznia 2017r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać pod numerem tel. 68 3591640 wew. 107

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-17 20:11:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-17 20:15:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-17 20:15:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3237 raz(y)