ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 w Gminie Gubin

Informacja ogłoszona dnia 2014-04-29 13:54:54 przez Anna Konstanty, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) przedkładam Radzie Gminy Gubin sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
 
Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr XXX/153/2012 z dnia 29.11.2012r. przyjęto Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Przyjęty program współpracy jako priorytetowe zadania Gminy Gubin wymienia zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy, wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zakłada również, że współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie  w szczególności  w formach zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy, wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności, realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej oraz popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy.
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
Celem realizacji założeń Programu w 2013 roku przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert:
1) na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu z podziałem na sześć zadań wyodrębnionych ze względu na terytorialny zasięg realizacji.
 
W pierwszym konkursie do Urzędu Gminy w terminie składania ofert wpłynęło sześć ofert, złożonych przez kluby sportowe działające na terenie gminy.
 
Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku wyniosły 99.000,00 zł to jest  o 32.500,00 zł mniej niż w roku poprzednim. W tym zakresie zawarto sześć umów na realizację zadań publicznych. Dotacje otrzymały:
 
Zadanie nr 1 - Klub Sportowy „Relax” Grabice, 66-620 Gubin,
otrzymał dotację w wysokości: 23.500 zł.
Klub zapewnił udział w rozgrywkach Podokręgu PZPN w Krośnie Odrzańskim grupom: seniorzy, juniorzy i młodzicy. Regularnie prowadzono treningi i sparingi.
Środki z dotacji gminy Klub przeznaczył głównie na delegacje sędziowskie, zakup strojów sportowych, koszty transportu i utrzymanie bazy w Grabicach.
 
Zadanie nr 2 - Klub Sportowy „Płomień” Chlebowo, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 15.800 zł.
Klub zapewnił udział w rozgrywkach Podokręgu PZPN w Krośnie Odrzańskim grupom: seniorzy, trampkarze. Regularnie prowadzono treningi dla obu grup. Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na delegacje sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie bazy sportowej w Chlebowie, opłaty regulaminowe, przejazdy na mecze i obsługę księgową.
 
Zadanie nr 3 - Klub Sportowy LZS „Alfa” Jaromirowice, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 19.800 zł.
Klub zapewnił udział w rozgrywkach Podokręgu PZPN w Krośnie Odrzańskim oraz LZPN     w Zielonej Górze grupom: seniorzy, żaki. Regularnie prowadzono treningi dla obu grup.
Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na delegacje sędziowskie, zakup strojów sportowych, utrzymanie boiska w Jaromirowicach, opłaty regulaminowe, przejazdy na mecze i obsługę księgową.
 
Zadanie nr 4 - Klub Sportowy „Rywal” Stargard Gubiński, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 18.300 zł.
Klub realizował zadanie poprzez regularne treningi grup seniorów i juniorów. Także przez  zapewnienie udziału w rozgrywkach wg terminarza PZPN Podokręgu Krosno Odrzańskie oraz w turniejach na terenie Polski i Niemiec. Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na delegacje sędziowskie, przejazdy na mecze, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boiska w Stargardzie Gubińskim oraz koszty administracyjne.
 
Zadanie nr 5 - Klub Sportowy „Żenisz” Żenichów, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 10.800 zł
Klub realizował zadanie poprzez regularne treningi grupy seniorów oraz przez zapewnienie udziału w rozgrywkach wg terminarza PZPN Podokręgu Krosno Odrzańskie. Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na organizację rozgrywek (delegacje sędziowskie, opłaty regulaminowe), ponadto na przejazdy na mecze, zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska.
 
Zadanie nr 6 - Klub Sportowy „Solaris” Drzeńsk Wielki, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 10.800 zł
Klub powstał w 2012 roku i korzystał z dotacji gminy Gubin po raz pierwszy. Zadanie zrealizowano poprzez regularne treningi grupy seniorów oraz przez zapewnienie udziału w rozgrywkach wg terminarza PZPN Podokręgu Krosno Odrzańskie. Dotację wydatkowano głównie na delegacje sędziowskie, opłaty regulaminowe, zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska w Drzeńsku Wielkim.
          
Szczegółowe relacje z tego jak kluby sportowe wywiązują się z realizacji upowszechniania kultury fizycznej i sportu możemy również regularnie śledzić w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych klubów.
 
 2) na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 
W drugim konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bieżyce. Oferta zakładała realizację zadania poprzez prowadzenie kółka fotograficznego oraz grupy teatralnej. Przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł.
Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na wydatki związane z wyjazdem grupy teatralnej na Ogólnopolski festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA w Płocku oraz na zajęcia fotograficzne dla dzieci (wyjazdy, wydruk zdjęć, wydruk kalendarzy).
 
3. na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży.
 
W trzecim konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży wpłynęły dwie oferty: od Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie oraz Międzyszkolnego Klubu Uczniowskiego „Herkules” w Grabicach. Środki budżetowe planowane na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin wynosiły 10.000,00 zł. Przyznano dwie dotacje po 5.000 zł.
 
Zadanie nr 1 Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej – realizowało Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych poprzez organizację 7 dniowego obozu dla 20 uczestników z terenu gminy. Obóz cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy.
Dotację wydatkowano na zapewnienie uczestnikom noclegu i wyżywienia.
 
Zadanie nr 2 Wychowanie przez sport i rywalizację – realizował Uczniowski Klub Sportowy Herkules poprzez prowadzenie regularnych treningów dla 30 uczestników w różnych grupach wiekowych oraz zapewnienie im możliwości udziału w turniejach (np. Piłki halowej, o Puchar Tymbarku itp.).
Dotację wydatkowano głównie na transport zawodników i wpisowe na turnieje, zakup strojów sportowych.
 
4. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
 
W czwartym konkursie do Komisji konkursowej wpłynęły  dwie oferty złożone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze oraz przez Gminne Centrum Trzeźwości Gminy Gubin z siedzibą w Grabicach.
Środki budżetowe planowane na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej  wynosiły 7.200,00 zł.  W wyniku przeprowadzonego konkursu środki podzielono na dwie dotacje po 3.600 zł.
Realizacja zadań przez Zleceniobiorców polegała na dwutorowej pomocy rzeczowej dla mieszkańców gminy Gubin w zakresie przydzielania obuwia, odzieży i żywności. PKPS realizował zadanie poprzez prowadzenie stałego punktu odbioru darów w Gubinie natomiast Gminne Centrum Trzeźwości przez dowóz środków żywności bezpośrednio do najuboższych mieszkańców gminy.
Rezultat realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy rodzinom znajdującym w trudnej sytuacji materialnej został osiągnięty w stopniu zadowalającym.
 
Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy odbywała się w miarę zgłaszania potrzeb i dostarczania informacji przez te organizacje. Z tej formy współpracy w roku 2013 systematycznie korzystało tylko Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z Chlebowa.
 
3 września 2013r. Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Gubin zapoczątkowano proces tworzenia programu współpracy na rok 2014 poprzez przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pożytku publicznego. W ramach konsultacji do Urzędu Gminy nie wpłynęły wnioski i propozycje realizacji zadań z zakresów innych niż dotychczasowe.
 
 
 
Sporządziła: Anna Konstanty
Gubin, dnia 09.04.2014r.
 
 
 
                                         Wójt Gminy Gubin
 
                                            Zbigniew Barski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-29 13:53:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-29 13:54:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:14:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22816 raz(y)