ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Informacja ogłoszona dnia 2013-09-12 11:41:24 przez Anna Konstanty, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1
   do Zarządzenia nr 53/2013
      Wójta Gminy Gubin
 z dnia 3 września 2013 roku
 
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
 
 
Wójt Gminy Gubin przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
 
Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r.      w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
            Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Gubin.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.
Projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Gubin w zakładce Organizacje pozarządowe oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia / sprawozdania,    a także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 4 października 2013 roku:
  • pocztą elektroniczną na adres (w temacie maila: konsultacje społeczne)
  • pocztą na adres Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
  • dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 września 2013 roku.
Termin zakończenia konsultacji: 11 października 2013 roku.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w wyżej wymieniony sposób.
 
 
 
UCHWAŁA NR …………… / 2013
RADY GMINY Gubin
 z dnia ………… 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
Rozdział 1.
 
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 
§ 1. 1. Celem Programu jest optymalizacja realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego celem podniesienia standardu życia mieszańców gminy.
2. Cele szczegółowe Programu :
             1) budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami
                 pozarządowymi
             2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców gminy,
             3) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych oraz poprawy jakości i atrakcyjności życia mieszkańców gminy,
             4) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych,
             5) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych,
             6) tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
             7) łagodzenie skutków ubóstwa,
             8) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
             9) poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,
            10) wsparcie dla rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
 11) rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
            12) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 
     Rozdział 2.
ZASADY WSPÓŁPRACY
 
§ 2. Współpraca Gminy  z organizacjami odbywa się na zasadach: suwerenności stron, pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
 
 Rozdział 3.
 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§ 3. W 2014 r. Gmina może powierzać do realizacji organizacjom pozarządowym               oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej powoływanej ustawy zadania publiczne w sferze:           
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym  organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. tworzenie warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. ochrony i promocji zdrowia,           
6. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  i współpracy między społeczeństwami.
7. turystyki i krajoznawstwa.
         8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 
      Rozdział 4
 
FORMY WSPÓŁPRACY
 
§ 4. Współpraca Gminy  z organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:
1. zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy,
2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,
3. realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
4. popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy oraz w wydawanych materiałach informacyjno-promocyjnych.
 
      Rozdział 5.
 
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
§ 5. Współpraca Gminy Gubin z organizacjami w roku 2014 obejmować będzie zadania w zakresie:
1. Kultury fizycznej i sportu.
2. Konkursu z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w formie przekazania pomocy rzeczowej w tym żywności, odzieży i innych artykułów niezbędnych w codziennym życiu,
3. Wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
4.  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
             Rozdział 6.
 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 6. Realizacja programu  następuje w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
   
Rozdział 7.
 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 7. Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez:
1. Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wraz udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji
2. Efektywne wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego,
3. Współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
4. Równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się o planowanych  kierunkach działalności oraz ich efektach.
 
     Rozdział 8.
 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
§ 8. W  budżecie  Gminy  Gubin na realizację programu przeznaczono kwotę 130.000,00zł.
 
Rozdział 9 .
 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 9 . 1. Realizacja programu jest poddawana ocenie na podstawie sprawozdania z realizacji programu.
2. Celem dokonania oceny ustala się następujące wskaźniki:
            1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert,
            2) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
            3) liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego,
            4) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji  w realizację zadań publicznych,
            5) zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami.
3. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie       do dni 30 kwietnia następnego roku.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zamieszczone do publicznej  wiadomości na stronie internetowej Urzędu i staje się podstawą do opracowania     
    programu na kolejny rok.
 
         Rozdział 10 .
 
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
 
§ 10. Wójt Gminy organizuje otwarte konkursy ofert oraz powołuje Komisje Konkursowe w drodze zarządzenia.
 
§ 11. 1. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy
2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Wójt Gminy.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
            1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
            2) przeprowadzenie procedury konkursowej,
            3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 
§ 12. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oferty na realizację zadań, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
            1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie   został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania     zobowiązań majątkowych,
            2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo   do zaciągania zobowiązań majątkowych,
            3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych
            4) uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.
4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na    stronach internetowych Gminy w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki  formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od  daty zamieszczenia listy.
5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta nie podlega ocenie merytorycznej.
 
§ 13. 1. Konkurs składa się z 3 etapów.
2. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza je pod względem formalnym.
3. W drugim etapie następuje ocena merytoryczna ofert.
4. W trzecim etapie Komisja Konkursowa wskazuje najkorzystniejsze oferty w oparciu o ocenę merytoryczną i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
5. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  obecnych w posiedzeniu Komisji Konkursowej.
6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
7. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
 
        Rozdział 11.
 
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEGU
KONSULTACJI  ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE       
      
§ 14. 1. Projekt programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2014 rok został opracowany na podstawie programu z lat ubiegłych.
2. Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin oraz przedłożony do konsultacji Organizacjom Pożytku Publicznego.
3. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Gubin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii.
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-12 11:40:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Konstanty
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-12 11:41:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:08:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3551 raz(y)