Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rekrutacja pracowników

Szczegóły informacji

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GUBIN

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-01 11:37:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY GUBINCelem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy Gubin na podstawie mianowania oraz umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.
Rozdział I Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze oraz na stanowisko kierownicze gminnych jednostek organizacyjnych.
§1
 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt Gminy, w oparciu o informacje przekazane przez kierownika referatu o wakującym stanowisku.
 2. Informacja, o której mowa w pkt.1 powinna być przekazana np. z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.
 3. Kierownik referatu zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji kierownikowi jednostki projektu opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy.
 4. Opis stanowiska powinien zawierać: 
  •  dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków,
  • określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, predyspozycji i umiejętności wobec osób, które je zajmują,
  • określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia,
  • określenie odpowiedzialności,
  • inne wyznaczniki określający indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
Rozdział II Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

§ 2
 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Wójt Gminy.
 2. W skład Komisji Rekrutacyjnej mogą wchodzić:
  • Wójt Gminy,
  • kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o zatrudnienie,
  • pracownik kadr, będący jednocześnie sekretarzem Komisji.
 3. Komisja działa do odwołania.
Rozdział III Etapy naboru

§ 3
 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
 5. Selekcja końcowa kandydatów:
  • rozmowa kwalifikacyjna.
 6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
 7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
 8. Ogłoszenie wyników naboru / 3 mies. W BIP i na tablicy ogłoszeń/.
Rozdział IV Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
 
§ 4.
 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki, tj. Gubin, ul. Piastowska 24a.
 2. Możliwe jest umieszczenie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in.:
  • prasa,
  • urząd pracy.
 3. Ogłoszenie zawiera:
  • nazwę i adres jednostki
  • określenie stanowiska urzędniczego,
  • określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
  • wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, 
  • wskazanie wymaganych dokumentów,
 4. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 5. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez 5 dni.
 6. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 1.
Rozdział V Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.
 
§ 5.
 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
  • list motywacyjny,
  • życiorys- curriculum vitae,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • referencje,
  • oryginał kwestionariusza osobowego.
 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
 4. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu/ zgodnie z ustawą z 18.09.2001r. o podpisie elektronicznym/.
 5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.
Rozdział VI Wstępna selekcja kandydatów- analiza dokumentów aplikacyjnych.

§ 6
 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 2. Analiza polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
 3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
 4. Wynikiem analizy jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.
Rozdział VII Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.

§ 7
 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, umieszcza się w BIP i na tablicy ogłoszeń listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP i na tablicy ogłoszeń do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym.
 5. Przykład listy stanowi załącznik nr 2.
Rozdział VIII Selekcja końcowa kandydatów.

§ 8
 1. Na selekcję końcową składa się:
  • rozmowa kwalifikacyjna.
Rozmowa kwalifikacyjna

§ 9
 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest:
  • nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
  • sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnej do wykonywania pracy.
 2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 3. Każdy z członków Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 0 do 10 punktów.
Rozdział IX Ogłoszenie wyników.

§ 10
 1. Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów z testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności.
Rozdział X Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy.

§ 11
 1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
 2. Protokół zawiera w szczególności:
  • określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów uszeregowanych wg spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
  • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
 3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3.
Rozdział XI Informacja o wynikach naboru.

§ 12
 1. Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 2. Informacja winna zawierać:
  • nazwę i adres jednostki,
  • określenie stanowiska urzędniczego,
  • imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
  • uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.
 3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy informacyjnej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
 5. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik Nr 4 i 4a.
Rozdział XII Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

§ 13
 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odesłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-11-22 12:14:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-01 11:37:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-01 11:37:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46031 raz(y)