ˆ

Zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2024

Informacja ogłoszona dnia 2024-01-17 14:56:05 przez Wiesław Jaros

Akapit nr 1 - brak tytułu

03.01.2024 Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania komisji usprawniającej postępowanie w sprawach udzielania ulg w zapłacie podatków i innych należności stanowiących dochód Gminy Gubin.
09.01.2024 Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
10.01.2024 Zarządzenie nr 3 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawach podatkowych z oryginałem w imieniu Wójta.
10.01.2024 Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Gubin, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
15.01.2024 Zarządzenie nr 5 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
15.01.2024 Zarządzenie nr 6 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
16.01.2024 Zarządzenie nr 7 w sprawie upoważnienia użytkownika Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
16.01.2024 Zarządzenie nr 8 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatk osłonowego.
16.01.2024 Zarządzenie nr 9 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatk osłonowego.
29.01.2024 Zarządzenie nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń projektowych na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy GUBIN.
30.01.2024 Zarządzenie nr 11 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2024r.
30.01.2024 Zarządzenie nr 12 w sprawie planu finansowego na rok 2024 dla wydzielonego rachunku Środków z Funduszu Pomocy.
30.01.2024 Zarządzenie nr 13 zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont w związku z realizacją zadań finansowanych ze Środków Funduszu pod nazwą ,,Wspieraj seniora" , ,,Korpus Wsparcia Seniorów" oraz zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych innych źródeł ciepła i innych zadań zleconych ustawami.
31.01.2024 Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. w gminie Gubin.
31.01.2024 Zarządzenie nr 15 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Gubin do informowania wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 roku życia o wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. na terenie Gminy Gubin.
31.01.2024 Zarządzenie nr 16 w sprawie zapewnienia na terenie gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
07.02.2024 Zarządzenie nr 17 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego  ze  środków Funduszu Solidarnościowego.
07.02.2024 Zarządzenie nr 18 zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".
21.02.2024 Zarządzenie nr 21 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
21.02.2024 Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych.
21.02.2024 Zarządzenie nr 25 w sprawie upoważnienia pracownika.
21.02.2024 Zarządzenie nr 26 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastepców kierowników jednostek budżetowych Gminy Gubin.
21.02.2024 Zarządzenie nr 27 w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2024 w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. w gminie Gubin
21.02.2024 Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2024 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia
29.02.2024 Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2024r.
29.02.2024 w sprawie planu finansowego na rok 2024 dla wydzielonego rachunku Środków z Funduszu Pomocy.
29.02.2024 Zarządzenie nr 32 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa " dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze ŚrodkÓw Funduszu Solidarnościowego
07.03.2024 Zarządzenie nr 34 w sprawie przekazania w formie darowizny samochodu specjalnego pożarniczego na rzecz Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Strzegowie.
07.03.2024 Zarządzenie nr 35 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej
07.03.2024 Zarządzenie nr 36 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach
07.03.2024 Zarządzenie nr 37 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
07.03.2024 Zarządzenie nr 38 Upoważniam Panią Annę Rumak inspektora- Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie
07.03.2024 Zarządzenie nr 39 w sprawie zasad udostępniania świetlic wiejskich w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
07.03.2024 Zarządzenie nr 40 Upoważniam Panią Joannę Robowską- podinspektora Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie.
07.03.2024 Zarządzenie nr 41 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Gubin do informowania wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 roku życia o wyborach samorządowych w dniu 7 kwietnia 2024r. na terenie Gminy Gubin.
18.03.2024 Zarządzenie nr 42 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-17 14:55:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-17 14:56:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-25 14:48:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
385 raz(y)