ˆ

Skarbnik Gminy

Szczegóły informacji

SKARBNIK GMINY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-07-06 12:32:24 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

ZOFIA RZĘSISTA
tel. (068) 359-45-46 wew. 109

Skarbnik Gminy-kieruje i nadzoruje bezpośrednio pracą referatu finansowego.
Do zadań skarbnika należy w szczególności:
 • przygotowanie projektu budżetu i przedstawienie go Radzie Gminy.
 • opracowywanie projektów zmian w budżecie.
 • opracowywanie zbiorów sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
 • dokonywanie bieżących analiz sprawozdań z wykonania budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych gminy.
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów cywilno-prawnych.
 • opracowanie wewnętrznych przepisów zapewniających prawidłowy obieg oraz kontrolę dokumentów finansowych.
 • składanie kontrasygnaty na dokumentach finansowych powodujących powstanie zobowiązań.
 • zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 • nadzór finansowy nad funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych.
 • prowadzenie innych spraw powierzonych przez wójta.
Skarbnik odpowiada za :
 1. - całość gospodarki finansowej gminy.
  - przygotowanie wieloletnich i rocznych planów finansowo-rzeczowych gminy.
  - realizację funduszy celowych.
  - gospodarkę składnikami majątku gminy.
  - współpracę z bankami, urzędami skarbowymi i Regionalną Izbą Obrachunkową.
  - finansową obsługę gminnych placówek oświatowych 2.