ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-08-01 17:11:12 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Gubin
 
ogłasza konkurs na stanowisko
Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie Gubińskim
Konkurs prowadzony jest w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) oraz w oparciu o zatwierdzony przez Komisję konkursową Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
I Wymagane kwalifikacje kandydata:
1. posiada wykształcenie wyższe,
2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3. posiada co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
4. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.
II Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
4. dokumenty potwierdzające 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo potwierdzające 3-letni staż pracy i ukończenie studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie,
5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
7. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy,
8. koncepcję funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług,
9. kserokopię dowodu osobistego,
10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 1010, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, powinny być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
III Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim” w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie, ul. Piastowska 24a, 66-620 Gubin w terminie do dnia 31.08.2012 r. Na kopercie należy również umieścić: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej.
IV Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur
1. Przewiduje się, iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 30 dni od upłynięcia terminu składania dokumentów aplikacyjnych, określonym w punkcie III.
2. Przewiduje się, iż powiadomienie pisemne kandydatów biorących udział w konkursie o wynikach konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia Komisji konkursowej.
V Udostępnienie materiałów informacyjnych
Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję konkursową w dniu 30.07.2012 r. jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin (www.gminagubin.bip.pl).
Z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gubinie, ul. Piastowska 24a, 66-620 Gubin w pokoju nr 5 w godzinach 8:00-15:00 oraz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim, Stargard Gubiński 1, 66-620 Gubin w okresie 01.08.2012 r. – 31.08.2012 r.
VI Dodatkowe informacje
1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gubin Zarządzeniem Nr 47/2012 z dnia 23.07.2012 r.
2. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
3. Z wybranym kandydatem może być zawarty stosunek pracy na postawie umowy cywilno-prawnej na okres 3 lat.
4. Wójt Gminy Gubin nie jest związany stanowiskiem Komisji konkursowej i decyduje o zatrudnieniu albo o odmowie zatrudnienia kandydata wskazanego przez Komisję konkursową.
5. Wskazanie kandydata przez Komisję konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnieniu na stanowisku kierownika.
6. Dokumenty aplikacyjne złożone po terminie lub niekompletne Komisja konkursowa pozostawi bez rozpatrzenia, o czym Przewodniczący Komisji konkursowej powiadomi zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia posiedzenia.
7. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin (www.gminagubin.bip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gubinie.
 

Akapit nr - brak tytułu

Załączniki