Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-12-09 11:49:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Numer ogłoszenia: 411020 - 2010; data zamieszczenia: 16.12.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 402160 - 2010 data 09.12.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gubin o statusie wiejskim, ul. Piastowska 24A, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 068 3594546 w. 102, fax. 068 3594546.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Piastowska 24A, 66-620 Gubin, sekretariat.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Piastowska 24A, 66-620 Gubin, sekretariat.
  
 
Gubin: kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Gminy Gubin
Numer ogłoszenia: 402160 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gubin o statusie wiejskim , ul. Piastowska 24A, 66-620 Gubin, woj. lubuskie, tel. 068 3594546 w. 102, faks 068 3594546.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/uggubin
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Gminy Gubin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Gminy Gubin w tym : I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. II. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. III. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz dewastacji. IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz koszt odtworzenia danych. V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. VI. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. VII. Ubezpieczenia komunikacyjne..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Gminy Gubin w tym : I. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego. II. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. III. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, oraz dewastacji. IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, oraz koszt odtworzenia danych. V. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. VI. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. VII. Ubezpieczenia komunikacyjne.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.32.00-1, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.52.00-5, 66.51.54.00-7, 66.51.41.10-0, 66.51.54.11-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.64.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat zadań o podobnym charakterze do przedmiotu postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o        -Opłacony w całości kapitał zakładowy (podstawowy) nie mniejszy niż 45.000.000,- pln -Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności nie mniejszy niż 100% -Wskaźnik pokrycia rezerw aktywami nie mniejszy niż 100%
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Jakość oferty - 50
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/uggubin
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. Piastowska 24A, 66-620 Gubin..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Piastowska 24A, 66-620 Gubin, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
 

Załączniki