Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2020

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-09 10:12:50 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

02.01.2020 Zarządzenie nr 1
uchylające Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 09 listopada 2019r. w sprawie zakazu umieszczania i przetrzymywania zwierząt (psów) na działce nr 69 obręb Stargard Gubiński.
08.01.2020 Zarządzenie nr 2
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczneji sportu.
08.01.2020 Zarządzenie nr 3 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
20.01.2020 Zarządzenie nr 4
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
29.01.2020 Zarządzenie nr 5
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
29.01.2020 Zarządzenie nr 6
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
30.01.2020 Zarządzenie nr 7
w sprawie podpisywania decyzji ustalających zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego poprzez stosowanie podpisu mechanicznie odtworzonego lub nadruku imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
31.01.2020 Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
03.02.2020 Zarządzenie nr 9
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na terenie Gminy Gubin.
05.02.2020 Zarządzenie nr 10
w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej.
05.02.2020 Zarządzenie nr 11
w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
05.02.2020 Zarządzenie nr 12 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
05.02.2020 Zarządzenie nr 13
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowei lokali mieszkalnych.
05.02.2020 Zarządzenie nr 14
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
12.02.2020 Zarządzenie nr 15
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
12.02.2020 Zarządzenie nr 16
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
18.02.2020 Zarządzenie nr 17
w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej.
18.02.2020 Zarządzenie nr 18 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości.
19.02.2020 Zarządzenie nr 20
w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym na terenie Gminy Gubin.
24.02.2020 Zarządzenie nr 21 w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
25.02.2020 Zarządzenie nr 22
w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
25.02.2020 Zarządzenie nr 23
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
25.02.2020 Zarządzenie nr 24
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.
04.03.2020 Zarządzenie nr 26
w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie Urzędu Gminy Gubin.
06.03.2020 Zarządzenie nr 27 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
11.03.2020 Zarządzenie nr 28
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Gubin.
20.03.2020 Zarządzenie nr 29 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
20.03.2020 Zarządzenie nr 30
w sprawie szczególnych zasad rozliczania usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w związku z ogłoszeniem stanu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
20.03.2020 Zarządzenie nr 31
w sprawie nadzwyczajnej organizacji pracy oraz związanej z tym zmiany instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Gubin w związku z zagrożeniem spowodowanym zakażeniami koronawirusem SARS-COY-19.
31.03.2020 Zarządzenie nr 32 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
01.04.2020 Zarządzenie nr 33 w sprawie wykonywania i rozliczania usługi wywozu nieczystości w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
02.04.2020 Zarządzenie nr 34
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
08.04.2020 Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
06.05.2020 Zarządzenie nr 40
w sprawie zmiany szczególnych zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w związku z ogłoszeniem stanu epidemii zakażeń wirusem SARS-coV-2.
15.05.2020 Zarządzenie nr 41 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
22.05.2020 Zarządzenie nr 45 w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19.
29.05.2020 Zarządzenie nr 47 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
29.05.2020 Zarządzenie nr 48 w sprawie odwołania pani Anny Przyborskiej ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Starosiedlu
29.05.2020 Zarządzenie nr 49
w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Gubin
04.06.2020 Zarządzenie nr 50
w sprawie ustalenia dnia 12 czerwca 2020r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
04.06.2020 Zarządzenie nr 51
w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabicach z filią w Strzegowie.
04.06.2020 Zarządzenie nr 52
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Grabicach z filią w Strzegowie wyłącznie w postaci elektronicznej.
05.06.2020 Zarządzenie nr 53
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnowicach z filią w Starosiedlu.
05.06.2020 Zarządzenie nr 54
w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym na terenie Gminy Gubin.
05.06.2020 Zarządzenie nr 55
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
05.06.2020 Zarządzenie nr 56 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości.
10.06.2020 Zarządzenie nr 57 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
15.06.2020 Zarządzenie nr 58 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
17.06.2020 Zarządzenie nr 59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
25.06.2020 Zarządzenie nr 60 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
29.06.2020 Zarządzenie nr 61
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlebowie podczas jego nieobecności
30.06.2020 Zarządzenie nr 62 zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia kont dla zadania "Projekt zdalna szkoła realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
03.07.2020 Zarządzenie nr 63 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
03.07.2020 Zarządzenie nr 64 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych.
08.07.2020 Zarządzenie nr 65
w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Gubin z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Gubin.
08.07.2020 Zarządzenie nr 66
w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 30/2014 Wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
14.07.2020 Zarządzenie nr 68 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
17.07.2020 Zarządzenie nr 69 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
17.07.2020 Zarządzenie nr 70 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2020-2023.
24.07.2020 Zarządzenie nr 71 w sprawie wyznaczenia terminu dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gubin w zamian za święto przypadające w sobotę.
29.07.2020 Zarządzenie nr 72 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
28.08.2020 Zarządzenie nr 78 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
01.09.2020 Zarządzenie nr 79
w sprawie utraty mocy obowiązującej aktów prawnych.
01.09.2020 Zarządzenie nr 80
w sprawie utraty mocy obowiązującej aktów prawnych.
01.09.2020 Zarządzenie nr 81
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
08.09.2020 Zarządzenie nr 82 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
08.09.2020 Zarządzenie nr 83 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
11.09.2020 Zarządzenie nr 84 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
15.09.2020 Zarządzenie nr 85
w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów zaliczonych do użytków rolnych.
15.09.2020 Zarządzenie nr 86
w sprawie udzielenia upoważnienia.
24.09.2020 Zarządzenie nr 87 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
24.09.2020 Zarządzenie nr 88 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
24.09.2020 Zarządzenie nr 89 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
28.09.2020 Zarządzenie nr 91
w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności
30.09.2020 Zarządzenie nr 92 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
01.10.2020 Zarządzenie nr 93
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności.
15.10.2020 Zarządzenie nr 94
w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Gubin.
10.10.2020 Zarządzenie nr 95 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
19.10.2020 Zarządzenie nr 96 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
19.10.2020 Zarządzenie nr 97
w sprawie szczególnych zasad rozliczania usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w związku z trwającym stanem epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
19.10.2020 Zarządzenie nr 98 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
27.10.2020 Zarządzenie nr 100
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021r.
27.10.2020 Zarządzenie nr 101
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
27.10.2020 Zarządzenie nr 102 w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Gubin.
  Zarządzenie nr 103  
  Zarządzenie nr 104  
  Zarządzenie nr 105  
09.11.2020 Zarządzenie nr 106 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlebowie podczas jego nieobecności.
12.11.2020 Zarządzenie nr 107 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
  Zarządzenie nr 108  
  Zarządzenie nr 109  
  Zarządzenie nr 110  
  Zarządzenie nr 111  
  Zarządzenie nr 112  
  Zarządzenie nr 113