ˆ

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Gubin

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-05-30 13:24:12 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” zwane dalej Rozporządzeniem), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od dnia 25 maja 2018r.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gubin jest Wójt Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
   66-620 Gubin, tel. 068  3594546, e-mail:
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:
  • adresu   ;
  • telefonu: +48 68 3594546 w 130.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Urzędzie Gminy Gubin w związku z realizowaniem zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminę Gubin na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
  • w związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również
    obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
6. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
    jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa
    w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Gubin, przy czym podanie danych
    jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.