Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2017

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-17 20:49:04 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

 
04.01.2017 Zarządzenie nr 1
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
04.01.2017 Zarządzenie nr 2 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
04.01.2017 Zarządzenie nr 3 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Gubin.
12.01.2017 Zarządzenie nr 4 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2017r. w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach organizacyjnych gminy.
12.01.2017 Zarządzenie nr 5
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
12.01.2017 Zarządzenie nr 6 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej
20.01.2017 Zarządzenie nr 7 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
31.01.2017 Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
31.01.2017 Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej
01.02.2017 Zarządzenie nr 10
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ze sfery pożytku publicznego w 2017r.
01.02.2017 Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ze sfery pożytku publicznego w 2017r.
13.02.2017 Zarządzenie nr 12 w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej
15.02.2017 Zarządzenie nr 13 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017
15.02.2017 Zarządzenie nr 14 w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego i stopnia alarmowego CRP
23.02.2017 Zarządzenie nr 15 Przedłuża się termin rozpatrzenia ofert na wykonanie zadania - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej, do dnia 10 marca 2017r.
28.02.2017 Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
03.03.2017 Zarządzenie nr 17 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej
07.03.2017 Zarządzenie nr 18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
07.03.2017 Zarządzenie nr 19 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
07.03.2017 Zarządzenie nr 20 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
07.03.2017 Zarządzenie nr 21 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
15.03.2017 Zarządzenie nr 22 w sprawie: ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
16.03.2017 Zarządzenie nr 23
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Wójta Gminy Gubin do kontroli nieruchomości położonych na terenie gminy Gubin
17.03.2017 Zarządzenie nr 24
w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Gubin i zasad jej stosowania
17.03.2017 Zarządzenie nr 25 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
17.03.2017 Zarządzenie nr 26 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
28.03.2017 Zarządzenie nr 27 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji ustawy o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem"
31.03.2017 Zarządzenie nr 28 w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
19.04.2017 Zarządzenie nr 29
w sprawie Regulaminu III TURNIEJU SZACHOWEGO GMINY GUBIN, który odbędzie się 19.05.2017r. w świetlicy wiejskiej w Sękowicach w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich - „Fundusze Europejskie dla wszystkich".
21.04.2017 Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
21.04.2017 Zarządzenie nr 31 w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2017r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny
24.04.2017 Zarządzenie nr 32
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
26.04.2017 Zarządzenie nr 33
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
17.05.2017 Zarządzenie nr 34 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
19.05.2017 Zarządzenie nr 35 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
31.05.2017 Zarządzenie nr 36
w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca 201 Ir. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny
31.05.2017 Zarządzenie nr 37
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy ulicy położonej w miejscowości Komorów Gmina Gubin
31.05.2017 Zarządzenie nr 38
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
31.05.2017 Zarządzenie nr 39
w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Budoradz.
31.05.2017 Zarządzenie nr 40
w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Węgliny.
01.06.2017 Zarządzenie nr 41 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
01.06.2017 Zarządzenie nr 42
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargo we i lokali mieszkalnych
22.06.2017 Zarządzenie nr 43 w sprawie regulaminu i planu sytuacyjnego dożynek gminnych w Stargardzie Gubińskim
22.06.2017 Zarządzenie nr 44
w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2017.
30.06.0217 Zarządzenie nr 45 w sprawie zasady gospodarowania drewnem pozyskanym wskutek wycinki drzew z nieruchomości gminnych
05.07.2017 Zarządzenie nr 46 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
06.07.2017 Zarządzenie nr 47
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
06.07.2017 Zarządzenie nr 48 w sprawie ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych i zniesienia współwłasności.
24.07.2017 Zarządzenie nr 49 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
31.07.2017 Zarządzenie nr 50 w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Gubin
01.08.2017 Zarządzenie nr 51 w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny
01.08.2017 Zarządzenie nr 52
w sprawie określenia procedury przekształcenia Zespołu Szkół w Chlebowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Chlebowie, Zespołu Szkół w Czarnowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czarnowicach, Zespołu Szkół w Grabicach z filią w Strzegowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grabicach ze szkołą filialną w Strzegowie.
17.08.2017 Zarządzenie nr 53
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom szkół
21.08.2017 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
24.08.2017 Zarządzenie nr 55
w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Urzędzie Gminy Gubin oraz ustalenia wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
11.09.2017 Zarządzenie nr 57 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiącej własność gminy GUBIN
27.09.2017 Zarządzenie nr 58
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
29.09.2017 Zarządzenie nr 59 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
02.10.2017 Zarządzenie nr 60
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością gminy.
09.10.2017 Zarządzenie nr 61
w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód i strat powstałych na terenie Gminy Gubin w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych
11.10.2017 Zarządzenie nr 62 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
11.10.2017 Zarządzenie nr 63 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
11.10.2017 Zarządzenie nr 64 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
12.10.2017 Zarządzenie nr 65 w sprawie sprostowania udziałów w częściach wspólnych budynku Drzeńsk Mały 19
19.10.2017 Zarządzenie nr 66 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017r.
30.10.2017 Zarządzenie nr 67 w sprawie zmiany zarządzenia nr  1/2004 Wójta Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Gubin
31.10.2017 Zarządzenie nr 68 w sprawie przeprowadzenia konsultacje z mieszkańcami miejscowości Wałowice Gmina Gubin celem ustalenia dla części wsi Wałowice nazwy "Kolonia Wałowice" o statusie "kolonia"
31.10.2017 Zarządzenie nr 69 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Budoradz.
14.11.2017 Zarządzenie nr 72
w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2017 Wójta Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
24.11.2017 Zarządzenie nr 73
w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zmiany wysokości świadczeń pienionych zwianych ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt
24.11.2017 Zarządzenie nr 74 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości