ˆ

Rok 2015

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-23 17:37:55 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

07.01.2015 Zarządzenie nr 1
w sprawie planu kontroli zarzadczej na 2015 r. w Urzedzie Gminy Gubin i jednostkach podległych gminy 
15.01.2015 Zarządzenie nr 2
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2015 Zarządzenie nr 3
zmieniające Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Gubin z 15.05.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
22.01.2015 Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
26.01.2015 Zarządzenie nr 5
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
30.01.2015 Zarządzenie nr 6
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
09.02.2015 Zarządzenie nr 7
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
10.02.2015 Zarządzenie nr 8 zmieniające zarzadzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Gubin  w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
16.02.2015 Zarządzenie nr 9
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2015 roku.
23.02.2015 Zarządzenie nr 10
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Gubin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
24.02.2015 Zarządzenie nr 11
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Grabice-Luboszyce
26.02.2015 Zarządzenie nr 12
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2015.
02.03.2015 Zarządzenie nr 13
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
02.03.2015 Zarządzenie nr 14
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Komorów
04.03.2015 Zarządzenie nr 15 w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Przyborowice - Dobre
12.03.2015 Zarządzenie nr 16
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
12.03.2015 Zarządzenie nr 17
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości:
12.03.2015 Zarządzenie nr 18
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości:
12.03.2015 Zarządzenie nr 19
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
16.03.2015 Zarządzenie nr 20
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
23.03.2015 Zarządzenie nr 22
w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym
23.03.2015 Zarządzenie nr 23
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
23.03.2015 Zarządzenie nr 24
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie.
01.04.2015 Zarządzenie nr 25
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
02.04.2015 Zarządzenie nr 26
w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
02.04.2015 Zarządzenie nr 27
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Gubin obwodowych komisji wyborczych dla celów glosowania korespondencyjnego.
15.04.2015 Zarządzenie nr 28
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
16.04.2015 Zarządzenie nr 29 w sprawie wyznaczenia osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów zarządzonychPostanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
20.04.2015 Zarządzenie nr 30 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
22.04.2015 Zarządzenie nr 32
w sprawie Regulaminu I TURNIEJU SZACHOWEGO GMINY GUBIN, który odbędzie się 07.05.2015r. w świetlicy wiejskiej w Wielotowie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich - „Fundusze Europejskie dla wszystkich".
22.04.2015 Zarządzenie nr 33
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
w Chlebowie.