ˆ

Rok 2014

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-02-05 11:50:50 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie nr 29
02.01.2014 Zarządzenie nr 1
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2014 Zarządzenie nr 2
sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
24.01.2014 Zarządzenie nr 3
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
30.01.2014 Zarządzenie nr 4
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
31.01.2014 Zarządzenie nr 5
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
31.01.2014 Zarządzenie nr 6
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2014.
11.02.2014 Zarządzenie nr 7
w sprawie ustalenie stawki odpłatności za korzystanie z samochodu służbowego oraz autobusu stanowiącego własność Gminy Gubin.
11.02.2014 Zarządzenie nr 8
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz ustalenia jego składu osobowego.
11.02.2014 Zarządzenie nr 9
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Gubin
11.02.2014 Zarządzenie nr 10
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
11.02.2014 Zarządzenie nr 11
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
11.02.2014 Zarządzenie nr 12
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
26.02.2014 Zarządzenie nr 13
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
15.03.2014 Zarządzenie nr 14
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy.
07.03.2014 Zarządzenie nr 15
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
07.03.2014 Zarządzenie nr 16 w sprawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Gubin z samochodu służbowego oraz autobusu stanowiącego własność Gminy Gubin.
07.03.2014 Zarządzenie nr 17 w sprawie przyjęcia autobusów znajdujących się w ewidencji księgowej szkół
31.03.2014 Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
02.04.2014 Zarządzenie nr 19
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 02 maja 2014r. w Urzędzie Gminyw Gubinie
02.04.2014 Zarządzenie nr 20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
02.04.2014 Zarządzenie nr 21 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
02.04.2014 Zarządzenie nr 22
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
02.04.2014 Zarządzenie nr 23
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
08.04.2014 Zarządzenie nr 24 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
08.04.2014 Zarządzenie nr 25
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
08.04.2014 Zarządzenie nr 26 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
08.04.2014 Zarządzenie nr 27
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
08.04.2014 Zarządzenie nr 28
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
16.04.2014
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
16.04.2014 Zarządzenie nr 30 w sprawie ustslenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
23.04.2014 Zarządzenie nr 31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2014 Wójta Gminy Gubin w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
30.04.2014 Zarządzenie nr 32 w sprawie wykazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
05.05.2014 Zarządzenie nr 33 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia  składów obwodowych komisji wyborczych.
05.05.2014 Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego.
05.05.2014 Zarządzenie nr 35 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczych nr 10 w Komorowej powołanej do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
08.05.2014 Zarządzenie nr 35 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
08.05.2014 Zarządzenie nr 37 w sprawie obciążania dłużniów należności cywilnoprawnych kosztami doręczenia wezwania do zapłaty
12.05.2014 Zarządzenie nr 38 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
12.05.2014 Zarządzenie nr 39 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Sękowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
15.05.2014 Zarządzenie nr 41
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
21.05.2014 Zarządzenie nr 42
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
23.05.2014 Zarządzenie nr 43
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny w Czarnowicach
30.05.2014 Zarządzenie nr 44
w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w gminie Gubin.
30.05.2014 Zarządzenie nr 45
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
30.05.2014 Zarządzenie nr 46
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
02.06.2014 Zarządzenie nr 47
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
10.06.2014 Zarządzenie nr 48
w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2014.
16.06.2014 Zarządzenie nr 49
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
23.06.2014 Zarządzenie nr 50
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazania majątku placówki oświatowej Gminy Gubin w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora.
23.06.2014 Zarządzenie nr 51
w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin upoważnienia do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
24.06.2014 Zarządzenie nr 52
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Chłebowie
30.06.2014 Zarządzenie nr 53
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
30.06.2014 Zarządzenie nr 54
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
01.07.2014 Zarządzenie nr 55
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2013/2014
01.07.2014 Zarządzenie nr 56
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie
08.07.2014 Zarządzenie nr 58
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
10.07.2014 Zarządzenie nr 59
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".
16.07.2014 Zarządzenie nr 60
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
21.07.2014 Zarządzenie nr 61
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
21.07.2014 Zarządzenie nr 62
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
22.07.2014 Zarządzenie nr 63
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
12.08.2014 Zarządzenie nr 65
w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym.
28.08.2014 Zarządzenie nr 67 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.