Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

O biuletynie

Szczegóły informacji

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja ogłoszona dnia 2003-10-06 18:49:37 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 26 Ustawy o dostępie do informacji publicznej podmioty zobowiązane są do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej nastepujących informacji

od dnia 1-go lipca 2003 roku
- informacje publiczna o organach władzy publicznej w tym o:
 • statusie prawnym lub formie prawnej,
 • organizacji,
 • przedmiocie działalności i kompetencjach,
 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotów,
 • majątku, którym dysponują,
- informacja o zasadach funkcjonowania podmiotów:
 • trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych,
 • trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności,
 • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.
od dnia 1 stycznia 2004 roku

- informacja o polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
 • zamierzeniach władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
 • projektowaniu aktów normatywnych
 • programach w zakresie realizacji publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
- informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
- informacja o danych publicznych, w tym
 • treść i postać dokumentów urzędowych a w szczególności
  • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających
- treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
- informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych
od dnia 1 stycznia 2005 roku
- informacja o majątku publicznym,w tym o:
 • majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych
 • innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach
 • majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych oraz majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych
 • majątku podmiotów pochodzących z zadysponowania, o pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach
 • dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania start
 • długu publicznym
 • pomocy publicznej
 • ciężarach publicznych

Akapit nr 2 - brak tytułu

Podmiotowa strona Biuletynu musi zawierać zgodnie z § 12 rozporządzenia:
 1. logo (znak graficzny) Biuletynu,
 2. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
 3. instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
 4. menu przedmiotowe,
 5. informację o liczbie odwiedzin podmiotowej strony Biuletynu,
 6. rejestr zmian treści informacji publicznych zawartych na podmiotowych stronach Biuletynu, ze wskazaniem daty, od której zmiany te obowiązują,
 7. informację dotyczącą sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu tworzącego podmiotową stronę Biuletynu, a nie udostępnionych w Biuletynie,
 8. moduł wyszukujący.

Akapit nr 3 - brak tytułu

Biuletyn Informacji Publicznej jest witryną internetową wraz z dodatkowymi mechanizmami spełniającymi m.in. warunki: - gwarancji dostępności i niezawodności, - bezpieczeństwa danych i ochrony dostępu, - łatwości redakcji, zmian i uzupełniania treści przez upoważnione osoby z Państwa organizacji (nawet bez przygotowania informatycznego).
Głównym celem utworzenia BIP jest upowszechnienie informacji publicznych oraz ich prezentacja dla szerokiego grona obywateli. Intencją ustawodawcy jest upowszechnienie oraz ujednolicenie zakresu i sposobu publikowania informacji o sprawach publicznych, poprzez stworzenie w poszczególnych serwisach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej, posiadającego ściśle określone mechanizmy nawigacji oraz jednolity we wszystkich serwisach zakres prezentowanych danych.
Kolejne etapy rozwoju BIP będą umożliwiały obywatelom aktywną wymianę informacji z instytucjami życia publicznego, a w późniejszym etapie również kompleksową obsługę petenta przez Internet. Jednym z kluczowych elementów pełnego wykorzystania BIP jest implementacja podpisu elektronicznego.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) nakłada na określone podmioty, m.in. organy władzy publicznej oraz organy samorządów gospodarczych i zawodowych (art. 4) obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.
Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
 1. ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 3. wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu lub poprzez terminale informacyjne (infomaty).
Przepisy wykonawcze zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Z 2002r Nr 67, poz. 619) określają strukturę, zakres publikowanych informacji oraz funkcjonalność biuletynu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
e-line Systemy Internetowe
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
e-line Systemy Internetowe
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-10-06 18:48:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-10-06 18:49:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-10-06 18:49:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14091 raz(y)