Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2012

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin - 2012 rok

Informacja ogłoszona dnia 2012-03-14 12:58:24 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
05.01.2012 Zarządzenie Nr 1 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa i członka Rady Sołeckiej w miejscowości Grochów na terenie gminy Gubin na kadencję 2010-2014.
05.01.2012 Zarządzenie Nr 2 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zakładzie Usług Komunalnych w Polanowicach, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej.
05.01.2012 Zarządzenie Nr 3 w sprawie powołania komisji przetargowej d/s sprzedaży środków trwałych.
07.01.2012 Zarządzenie Nr 4 w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby
17.01.2012 Zarządzenie Nr 5 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
17.01.2012 Zarządzenie Nr 6 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2009 Wójta Gminy Gubin z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników Urzędu Gminy w Gubinie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
17.01.2012 Zarządzenie Nr 7 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
18.01.2012 Zarządzenie Nr 8 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów urzędnika wyborczego
19.01.2012 Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania komisji przetargowej
23.01.2012 Zarządzenie Nr 10 w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Suport) Wójta Gminy Gubin
30.01.2012 Zarządzenie Nr 11 w sprawie powołania komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 09 października 201 lr.
15.02.2012 Zarządzenie Nr 12 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
15.02.2012 Zarządzenie Nr 13 w sprawie sprzedaży w formie bezprzełargowej budynku mieszkalnego
01.03.2012 Zarządzenie Nr 14 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w miejscowości Bieżyce na terenie gminy Gubin na kadencję 2010 - 2014,
09.03.2012 Zarządzenie Nr 15 w sprawie powołania komisji do spraw przejęcia urządzeń sieci wodociągowej w Gubinku.
13.03.2012 Zarządzenie Nr 16
w sprawie ogłoszenia naboru na członka Komisji Konkursowej do przeprowadzania procedury w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o nazwie „Konkurs z zakresu pomocy społecznej, w tym udzielania pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej".
13.03.2012 Zarządzenie Nr 17
w sprawie ogłos/enia otwartego konkursu ofert nsi realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielania pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
15.03.2012 Zarządzenie Nr 18 w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 10/2012 Wójta Gminy Gubin z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS (Host Nation Support) Wójta Gminy Gubin
16.03.2012 Zarządzenie Nr 19 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
16.03.2012 Zarządzenie Nr 20 w sprawie powołania Komisji Przetargowej
16.03.2012 Zarządzenie Nr 21 w sprawie powołania komisji ds. przetargu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
16.03.2012 Zarządzenie Nr 22 w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkól w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2011/2012
11.04.2012 Zarządzenie Nr 23
w sprawie zatwierdzenia wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
11.04.2012 Zarządzenie Nr 24 w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkól w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2011/2012
11.04.2012 Zarządzenie Nr 25 sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2011/2012
11.04.2012 Zarządzenie Nr 26 w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2011/2012
11.04.2012 Zarządzenie Nr 27 w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkól w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2011/2012
11.04.2012 Zarządzenie Nr 28 w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów szkół w czasie ich nieobecności w roku szkolnym 2011/2012
16.04.2012 Zarządzenie Nr 29 w sprawie ustalenia wytycznych do sporządzania i zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkól w gminie Gubin na rok szkolny 2012/2013
18.04.2012 Zarządzenie Nr 30 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
11.05.2012 Zarządzenie Nr 31 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkól w Grabicach
15.05.2012 Zarządzenie Nr 32  w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
17.05.2012 Zarządzenie Nr 33 w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżycach
25.05.2012 Zarządzenie Nr 35 w sprawie wprowadzenia /.mian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Gubin
30.05.2012 Zarządzenie Nr 36 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
15.06.2012 Zarządzenie Nr 37 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Gubin
15.06.2012 Zarządzenie Nr 38 w sprawie: zmiany planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Fundu>/.u Świadczeń Socjalnych
18.06.2012 Zarządzenie Nr 39 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
18.06.2012 Zarządzenie Nr 40 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalmch:
18.06.2012 Zarządzenie Nr 41 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
09.07.2012 Zarządzenie Nr 44 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w miejscowości Drzeńsk Wielki na terenie gminy Gubin na kadencję 2010 - 2014.
16.07.2012 Zarządzenie Nr 45 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
16.07.2012 Zarządzenie Nr 46 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom na zakup podręczników
23.07.2012 Zarządzenie Nr 47  w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
03.08.2012 Zarządzenie Nr 48 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżycach
03.08.2012 Zarządzenie Nr 49 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu
03.08.2012 Zarządzenie Nr 50 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej SzkołyPodstawowej w Strzegowie
17.08.2012 Zarządzenie Nr 52
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
28.08.2012 Zarządzenie Nr 55 w sprawie powierzenia stanow iska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegowie
31.08.2012 Zarządzenie Nr 56 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżyeach
31.08.2012 Zarządzenie Nr 57 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu
10.09.2012 Zarządzenie Nr 58 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej
10.09.2012 Zarządzenie Nr 59 w sprawie sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych
13.09.2012 Zarządzenie Nr 60 w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru końcowego zadania pn. „Remont świetlicy w Drzeńsku Wielkim, Gmina Gubin"
20.09.2012 Zarządzenie Nr 61 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej rzeczowych skaładników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Gubin
27.09.2012 Zarządzenie Nr 62
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
02.10.2012 Zarządzenie Nr 63 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
02.10.2012 Zarządzenie Nr 64 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
02.10.2012 Zarządzenie Nr 65 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Gubin w 2013 roku.
15.10.2012 Zarządzenie Nr 66 w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Gminy Gubin
22.10.2012 Zarządzenie Nr 67 Zarządzam dokonanie komisyjnego przyjęcia i zinwentaryzowania dokumentacji księgowej zlikwidowanego Zakładu Usług Komunalnych w Polanowicach.
31.10.2012 Zarządzenie Nr 68 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzedu Gminy Gubin
31.10.2012  Zarządznie Nr 69 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".
05.11.2012 Zarządzenie Nr 70 w sprawie ustalania stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy
05.11.2012 Zarządzenie Nr 71
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia kontroli klubów sportowych w zakresie rozliczenia dotacji przyznanych w 2012r.
05.11.2012 Zarządzenie Nr 72 w sprawie realizacji zadań po wprowadzeniu określonego stopnia alarmowego w Gminie Gubin
12.11.2012  Zarządzenie Nr 73 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Urzędu Gminy Gubin
12.11.2012 Zarządzenie Nr 74 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
28.11.2012  Zarządzenie Nr 75 w sprawie odwołania p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
28.11.2012  Zarządzenie Nr 76 w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
28.11.2012  Zarządzenie Nr 77 w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego.
28.11.2012 Zarządzenie Nr 78 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2012/2013
28.11.2012  Zarządzenie Nr 79 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2012/2013
28.11.2012  Zarządzenie Nr 80 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2012/2013
28.11.2012  Zarządzenie Nr 81 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2012/2013
28.11.2012  Zarządzenie Nr 82 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2012/2013
28.11.2012 Zarządzenie Nr 83 w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2012/2013
03.12.2012 Zarządzenie Nr 84 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
04.12.2012 Zarządzenie Nr 85 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
10.12.2012  Zarządzenie Nr 86 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
14.12.2012  Zarządzenie Nr 87 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2012 r.
14.12.2012 Zarządzenie Nr 90 Upoważniam Aldonę Robowską-Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie
23.12.2012 Zarządzenie Nr 91 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2013r. w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach organizacyjnych gminy
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-03-14 12:58:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-03-14 12:58:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-08 12:24:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7548 raz(y)