ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-10-08 13:28:27 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie nr 86/2014
Wójta Gminy Gubin
 
z dnia 6 października 2014r.
 
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
 
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r.      w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Gubin zarządza co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
 
§ 2. Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 86/2014
Wójta Gminy Gubin
 z dnia 6 października 2014 roku
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
 
Wójt Gminy Gubin przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
 
Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r.      w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
            Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Gubin.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.
Projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Gubin w zakładce Organizacje pozarządowe oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia / sprawozdania,    a także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 28 października  2014 roku:
  • pocztą elektroniczną na adres (w temacie maila: konsultacje społeczne)
  • pocztą na adres Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
  • dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 października 2014 roku.
Termin zakończenia konsultacji: 28 października 2014 roku.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w wyżej wymieniony sposób.
 
PROJEKT
 
UCHWAŁA NR ………….
RADY GMINY Gubin
 z dnia …………………
 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Rada Gminy Gubin uchwala co następuje:
 
                                                                     § 1.
Uchwala się "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"  o treści jak niżej:
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA  24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARCIACIE  NA ROK 2015.
 
                                                             Rozdział 1.
 
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 
§ 1. 1. Celem Programu jest optymalizacja realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego celem podniesienia standardu życia mieszańców gminy.
2. Cele szczegółowe Programu :
1) budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi
2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców gminy,
3) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych oraz poprawy jakości i atrakcyjności życia mieszkańców gminy,
4) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych,
5) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych,
6) tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
7) łagodzenie skutków ubóstwa,
8) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
9) poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,
10) wsparcie dla rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
11) rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
12) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 
                                                     Rozdział 2.
ZASADY WSPÓŁPRACY
 
§ 2. Współpraca Gminy  z organizacjami odbywa się na zasadach: suwerenności stron, pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
 
                                                      Rozdział 3.
 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 
§ 3. W 2015 r. Gmina może powierzać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej powoływanej ustawy, a także wspierać zadania publiczne w sferze:           
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,                                           
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. tworzenia warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. ochrony i promocji zdrowia,                                                                                                        
6. wspierania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. turystyki i krajoznawstwa.
8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 
                                                         Rozdział 4
FORMY WSPÓŁPRACY
 
§ 4. Współpraca Gminy  z organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:
1.zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy,
2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,
3. realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
4. popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy oraz w wydawanych materiałach informacyjno-promocyjnych,
5. wspierania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
 
                                                       Rozdział 5.
 
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
§ 5. Współpraca Gminy Gubin z organizacjami w roku 2015 obejmować będzie zadania w zakresie:
1. kultury fizycznej i sportu.
2. pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w formie przekazania pomocy  rzeczowej w tym żywności, odzieży i innych artykułów niezbędnych w codziennym  życiu,
3. wspierania rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
 
                                                        Rozdział 6.
 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 6. Realizacja programu  następuje w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
                                                        Rozdział 7.
 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 7. Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez:
1. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację lub wsparcie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie lub współfinansowanie ich realizacji
2. efektywne wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku                  publicznego,
3. współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
4. równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz ich efektach.
 
                                                             Rozdział 8.
 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
§ 8. W  budżecie  Gminy  Gubin na realizację programu planuje się kwotę 127.200,00zł.
 
                                                              Rozdział 9 .
 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 9 . 1. Realizacja programu jest poddawana ocenie na podstawie sprawozdania z realizacji programu.
2. Celem dokonania oceny ustala się następujące wskaźniki:
1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert,
2) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3) liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego,
4) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji w realizację zadań publicznych,
5) zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania.
3. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie  do dnia 30 kwietnia następnego roku.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie podane  do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i staje się podstawą do opracowania  programu na kolejny rok.
 
                                                               Rozdział 10 .
 
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
 
§ 10. Wójt Gminy organizuje otwarte konkursy ofert oraz powołuje Komisje Konkursowe w drodze zarządzenia.
 
§ 11. 1. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy
2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Wójt Gminy.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
2) przeprowadzenie procedury konkursowej,
3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 
§ 12. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oferty na realizację zadań, o których mowa w ustawie podlegają procedurze   uzupełniania braków formalnych.
3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych
4) uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.
4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie   wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych Gminy w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki  formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od  daty zamieszczenia listy.
5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta nie podlega ocenie merytorycznej.
 
§ 13. 1. Konkurs składa się z 3 etapów:
1) w pierwszym etapie Komisja Konkursowa otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza  je pod względem formalnym,
2) w drugim etapie następuje ocena merytoryczna ofert,
3)w trzecim etapie Komisja Konkursowa wskazuje najkorzystniejsze oferty w oparciu o ocenę merytoryczną i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
2. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych w posiedzeniu Komisji Konkursowej.
3. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
 
                                                           Rozdział 11.
 
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEGU KONSULTACJI  ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
      
§ 14.1. Projekt programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok został opracowany na podstawie programu z lat ubiegłych.
2. Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin oraz przedłożony do konsultacji Organizacjom Pożytku Publicznego.
3. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2014 Wójta Gminy Gubin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii.
                                                             § 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
                                                             § 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
« powrót do poprzedniej strony