ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Zarządu Dróg Wojewódzkich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Kwaśny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Kwaśny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-02 11:23:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-02 11:23:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:24:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Nesterowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Nesterowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-24 15:46:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-24 15:46:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:15:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 86/2014
Wójta Gminy Gubin
 
z dnia 6 października 2014r.
 
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.
 
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r.      w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Gubin zarządza co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
 
§ 2. Treść ogłoszenia o konsultacjach społecznych wraz z określeniem sposobu ich przeprowadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 86/2014
Wójta Gminy Gubin
 z dnia 6 października 2014 roku
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
 
Wójt Gminy Gubin przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
 
Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku, nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r.      w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
            Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Gubin.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.
Projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Gubin w zakładce Organizacje pozarządowe oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia / sprawozdania,    a także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 28 października  2014 roku:
  • pocztą elektroniczną na adres (w temacie maila: konsultacje społeczne)
  • pocztą na adres Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
  • dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 października 2014 roku.
Termin zakończenia konsultacji: 28 października 2014 roku.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w wyżej wymieniony sposób.
 
PROJEKT
 
UCHWAŁA NR ………….
RADY GMINY Gubin
 z dnia …………………
 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Rada Gminy Gubin uchwala co następuje:
 
Uchwala się "Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"  o treści jak niżej:
PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI , O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA  24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁANOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARCIACIE  NA ROK 2015.
 
Rozdział 1.
 
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 
§ 1. 1. Celem Programu jest optymalizacja realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego celem podniesienia standardu życia mieszańców gminy.
2. Cele szczegółowe Programu :
1) budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi
2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców gminy,
3) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych oraz poprawy jakości i atrakcyjności życia mieszkańców gminy,
4) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych,
5) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych,
6) tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
7) łagodzenie skutków ubóstwa,
8) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
9) poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,
10) wsparcie dla rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
11) rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
12) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 
Rozdział 2.
 
ZASADY WSPÓŁPRACY
 
§ 2. Współpraca Gminy  z organizacjami odbywa się na zasadach: suwerenności stron, pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
 
Rozdział 3.
 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
 
§ 3. W 2015 r. Gmina może powierzać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej powoływanej ustawy, a także wspierać zadania publiczne w sferze:           
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży,                                           
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. tworzenia warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. ochrony i promocji zdrowia,                                                                                                        
6. wspierania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. turystyki i krajoznawstwa.
8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 
Rozdział 4
 
FORMY WSPÓŁPRACY
 
§ 4. Współpraca Gminy  z organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:
1.zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy,
2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,
3. realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
4. popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy oraz w wydawanych materiałach informacyjno-promocyjnych,
5. wspierania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe
 
Rozdział 5.
 
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
§ 5. Współpraca Gminy Gubin z organizacjami w roku 2015 obejmować będzie zadania w zakresie:
1. kultury fizycznej i sportu.
2. pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w formie przekazania pomocy  rzeczowej w tym żywności, odzieży i innych artykułów niezbędnych w codziennym  życiu,
3. wspierania rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
Rozdział 6.
 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 6. Realizacja programu  następuje w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
                                                       
Rozdział 7.
 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 7. Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez:
1. ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację lub wsparcie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie lub współfinansowanie ich realizacji
2. efektywne wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku                  publicznego,
3. współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
4. równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz ich efektach.
 
Rozdział 8.
 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
§ 8. W  budżecie  Gminy  Gubin na realizację programu planuje się kwotę 127.200,00zł.
 
Rozdział 9.
 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 9 . 1. Realizacja programu jest poddawana ocenie na podstawie sprawozdania z realizacji programu.
2. Celem dokonania oceny ustala się następujące wskaźniki:
1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert,
2) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
3) liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego,
4) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji w realizację zadań publicznych,
5) zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania.
3. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie  do dnia 30 kwietnia następnego roku.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie podane  do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu i staje się podstawą do opracowania  programu na kolejny rok.
 
Rozdział 10 .
 
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
 
§ 10. Wójt Gminy organizuje otwarte konkursy ofert oraz powołuje Komisje Konkursowe w drodze zarządzenia.
 
§ 11. 1. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy
2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Wójt Gminy.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
2) przeprowadzenie procedury konkursowej,
3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 
§ 12. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oferty na realizację zadań, o których mowa w ustawie podlegają procedurze   uzupełniania braków formalnych.
3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,
3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych
4) uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.
4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie   wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych Gminy w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki  formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od  daty zamieszczenia listy.
5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta nie podlega ocenie merytorycznej.
 
§ 13. 1. Konkurs składa się z 3 etapów:
1) w pierwszym etapie Komisja Konkursowa otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza  je pod względem formalnym,
2) w drugim etapie następuje ocena merytoryczna ofert,
3)w trzecim etapie Komisja Konkursowa wskazuje najkorzystniejsze oferty w oparciu o ocenę merytoryczną i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
2. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych w posiedzeniu Komisji Konkursowej.
3. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
 
Rozdział 11.
 
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEGU KONSULTACJI  ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE   
      
§ 14.1. Projekt programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok został opracowany na podstawie programu z lat ubiegłych.
2. Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin oraz przedłożony do konsultacji Organizacjom Pożytku Publicznego.
3. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2014 Wójta Gminy Gubin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-08 13:28:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-08 13:28:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-08 13:36:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

WÓJT GMINY GUBIN
i n f o r m u j e, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) w siedzibie Urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu objęte zarządzeniem nr 64/2014 z dnia .22.07.2014 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-26 17:04:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-26 17:04:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-26 17:04:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
informuje ,że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętej zarządzeniem nr 76/2014 z dnia 24.09.2014r.   
                                                                                                                                                Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                    Zbigniew Barski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-24 12:37:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-24 12:37:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-24 12:37:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Gubin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie – Chlebowo 123 , 66-620 Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 47/2014
WÓJTA GMINY GUBIN
 
z dnia 2 czerwca 2014 r.
 
 
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
 
 
            Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 13 kwietnia 2010r. Nr 60, poz. 373) zarządza się co następuje:
 
 
 
§ 1 Wójt Gminy Gubin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie.
 
§ 2 Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 47/2014
Wójta Gminy Gubin
Z dnia 2 czerwca 2014r.
 
 
Wójt Gminy Gubin
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkół w Chlebowie – Chlebowo 123 , 66-620 Gubin
 
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
 
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela; stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego w pkt c) stażu pracy;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 168).
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy        z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013.1388)
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 t. j.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz.572 ze zm.);
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt b, d, e, k i l niniejszego ogłoszenia.
 
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie”
 
w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r. do godz. 10.00, na adres: Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin (decyduje data wpływu do urzędu).
 
5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gubin.
 
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pocztową.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-03 14:11:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-03 14:12:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:14:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 36/2014
WÓJTA GMINY GUBIN
 
z dnia 08 maja 2014 r.
 
 
 
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
 
 
            Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 13 kwietnia 2010r. Nr 60, poz. 373) zarządza się co następuje:
 
 
 
§ 1
 
Wójt Gminy Gubin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie.
 
§ 2
 
Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia nr 36/2014
Wójta Gminy Gubin
Z dnia 08 maja 2014r.
 
 
Wójt Gminy Gubin
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
Zespołu Szkół w Chlebowie – Chlebowo 123 , 66-620 Gubin
 
 
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).
 
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela; stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego; stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego w pkt c) stażu pracy;
e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 168).
j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy        z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013.1388)
k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191 t. j.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz.572 ze zm.);
n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
3. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt b, d, e, k i l niniejszego ogłoszenia.
 
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie”
 
w terminie do dnia 28 maja 2014 r. do godz. 15.30, na adres: Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
 
5. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gubin.
 
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pocztową.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-12 12:08:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-12 12:09:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-12 12:09:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013 w Gminie Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) przedkładam Radzie Gminy Gubin sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013.
 
Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr XXX/153/2012 z dnia 29.11.2012r. przyjęto Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
Przyjęty program współpracy jako priorytetowe zadania Gminy Gubin wymienia zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, pomocy, wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zakłada również, że współpraca Gminy z organizacjami odbywać się będzie  w szczególności  w formach zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy, wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności, realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej oraz popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy.
Ponadto współpraca powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 
Celem realizacji założeń Programu w 2013 roku przeprowadzono cztery otwarte konkursy ofert:
1) na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu z podziałem na sześć zadań wyodrębnionych ze względu na terytorialny zasięg realizacji.
 
W pierwszym konkursie do Urzędu Gminy w terminie składania ofert wpłynęło sześć ofert, złożonych przez kluby sportowe działające na terenie gminy.
 
Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2013 roku wyniosły 99.000,00 zł to jest  o 32.500,00 zł mniej niż w roku poprzednim. W tym zakresie zawarto sześć umów na realizację zadań publicznych. Dotacje otrzymały:
 
Zadanie nr 1 - Klub Sportowy „Relax” Grabice, 66-620 Gubin,
otrzymał dotację w wysokości: 23.500 zł.
Klub zapewnił udział w rozgrywkach Podokręgu PZPN w Krośnie Odrzańskim grupom: seniorzy, juniorzy i młodzicy. Regularnie prowadzono treningi i sparingi.
Środki z dotacji gminy Klub przeznaczył głównie na delegacje sędziowskie, zakup strojów sportowych, koszty transportu i utrzymanie bazy w Grabicach.
 
Zadanie nr 2 - Klub Sportowy „Płomień” Chlebowo, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 15.800 zł.
Klub zapewnił udział w rozgrywkach Podokręgu PZPN w Krośnie Odrzańskim grupom: seniorzy, trampkarze. Regularnie prowadzono treningi dla obu grup. Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na delegacje sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie bazy sportowej w Chlebowie, opłaty regulaminowe, przejazdy na mecze i obsługę księgową.
 
Zadanie nr 3 - Klub Sportowy LZS „Alfa” Jaromirowice, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 19.800 zł.
Klub zapewnił udział w rozgrywkach Podokręgu PZPN w Krośnie Odrzańskim oraz LZPN     w Zielonej Górze grupom: seniorzy, żaki. Regularnie prowadzono treningi dla obu grup.
Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na delegacje sędziowskie, zakup strojów sportowych, utrzymanie boiska w Jaromirowicach, opłaty regulaminowe, przejazdy na mecze i obsługę księgową.
 
Zadanie nr 4 - Klub Sportowy „Rywal” Stargard Gubiński, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 18.300 zł.
Klub realizował zadanie poprzez regularne treningi grup seniorów i juniorów. Także przez  zapewnienie udziału w rozgrywkach wg terminarza PZPN Podokręgu Krosno Odrzańskie oraz w turniejach na terenie Polski i Niemiec. Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na delegacje sędziowskie, przejazdy na mecze, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie boiska w Stargardzie Gubińskim oraz koszty administracyjne.
 
Zadanie nr 5 - Klub Sportowy „Żenisz” Żenichów, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 10.800 zł
Klub realizował zadanie poprzez regularne treningi grupy seniorów oraz przez zapewnienie udziału w rozgrywkach wg terminarza PZPN Podokręgu Krosno Odrzańskie. Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na organizację rozgrywek (delegacje sędziowskie, opłaty regulaminowe), ponadto na przejazdy na mecze, zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska.
 
Zadanie nr 6 - Klub Sportowy „Solaris” Drzeńsk Wielki, 66-620 Gubin
otrzymał dotację w wysokości: 10.800 zł
Klub powstał w 2012 roku i korzystał z dotacji gminy Gubin po raz pierwszy. Zadanie zrealizowano poprzez regularne treningi grupy seniorów oraz przez zapewnienie udziału w rozgrywkach wg terminarza PZPN Podokręgu Krosno Odrzańskie. Dotację wydatkowano głównie na delegacje sędziowskie, opłaty regulaminowe, zakup sprzętu sportowego i utrzymanie boiska w Drzeńsku Wielkim.
          
Szczegółowe relacje z tego jak kluby sportowe wywiązują się z realizacji upowszechniania kultury fizycznej i sportu możemy również regularnie śledzić w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych klubów.
 
 2) na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 
W drugim konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bieżyce. Oferta zakładała realizację zadania poprzez prowadzenie kółka fotograficznego oraz grupy teatralnej. Przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł.
Dotację gminy Gubin przeznaczono głównie na wydatki związane z wyjazdem grupy teatralnej na Ogólnopolski festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA w Płocku oraz na zajęcia fotograficzne dla dzieci (wyjazdy, wydruk zdjęć, wydruk kalendarzy).
 
3. na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży.
 
W trzecim konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży wpłynęły dwie oferty: od Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie oraz Międzyszkolnego Klubu Uczniowskiego „Herkules” w Grabicach. Środki budżetowe planowane na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin wynosiły 10.000,00 zł. Przyznano dwie dotacje po 5.000 zł.
 
Zadanie nr 1 Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej – realizowało Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych poprzez organizację 7 dniowego obozu dla 20 uczestników z terenu gminy. Obóz cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy.
Dotację wydatkowano na zapewnienie uczestnikom noclegu i wyżywienia.
 
Zadanie nr 2 Wychowanie przez sport i rywalizację – realizował Uczniowski Klub Sportowy Herkules poprzez prowadzenie regularnych treningów dla 30 uczestników w różnych grupach wiekowych oraz zapewnienie im możliwości udziału w turniejach (np. Piłki halowej, o Puchar Tymbarku itp.).
Dotację wydatkowano głównie na transport zawodników i wpisowe na turnieje, zakup strojów sportowych.
 
4. na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
 
W czwartym konkursie do Komisji konkursowej wpłynęły  dwie oferty złożone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki w Zielonej Górze oraz przez Gminne Centrum Trzeźwości Gminy Gubin z siedzibą w Grabicach.
Środki budżetowe planowane na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej  wynosiły 7.200,00 zł.  W wyniku przeprowadzonego konkursu środki podzielono na dwie dotacje po 3.600 zł.
Realizacja zadań przez Zleceniobiorców polegała na dwutorowej pomocy rzeczowej dla mieszkańców gminy Gubin w zakresie przydzielania obuwia, odzieży i żywności. PKPS realizował zadanie poprzez prowadzenie stałego punktu odbioru darów w Gubinie natomiast Gminne Centrum Trzeźwości przez dowóz środków żywności bezpośrednio do najuboższych mieszkańców gminy.
Rezultat realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy rodzinom znajdującym w trudnej sytuacji materialnej został osiągnięty w stopniu zadowalającym.
 
Popularyzacja działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy odbywała się w miarę zgłaszania potrzeb i dostarczania informacji przez te organizacje. Z tej formy współpracy w roku 2013 systematycznie korzystało tylko Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z Chlebowa.
 
3 września 2013r. Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Gubin zapoczątkowano proces tworzenia programu współpracy na rok 2014 poprzez przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pożytku publicznego. W ramach konsultacji do Urzędu Gminy nie wpłynęły wnioski i propozycje realizacji zadań z zakresów innych niż dotychczasowe.
 
 
 
Sporządziła: Anna Konstanty
Gubin, dnia 09.04.2014r.
 
 
 
                                         Wójt Gminy Gubin
 
                                            Zbigniew Barski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-29 13:53:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-29 13:54:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:14:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22798 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
informuje,  że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 26/2014 z 08.04.2014, 27/2014 z 08.04.2014 i 28/2014 z 08.04.2014  
 
                                                                                                                                                        Wójt Gminy GUBIN    
                                                                                                                                                           Zbigniew Barski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-15 15:27:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-15 15:27:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-15 15:27:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta na sprzedaż dwóch autobusów

Oferta na sprzedaż dwóch autobusów

Oferta na sprzedaż dwóch autobusów
 
 
1. Urząd Gminy w Gubinie z siedzibą przy  ul. Obrońców Pokoju 20, tel.68 359 16 40,  posiada do sprzedania łącznie dwa autobusy :
 
   1.Marka – Autosan H-9 2141S
   Typ rok produkcji – 2000
   Numer identyfikacyjny pojazdu – SUASW3AAP4S021731
   Numer silnika pojazdu – 12500
   Numer rejestracyjny – FKR 10JV
   Stan pojazdu - brak ważnego badania technicznego
   cena: 25.000 zł ( zwolniony z VAT z art.43 ust 1 pkt.2  ustawy o VAT)
   słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych
 
   2.Marka – Jelcz LO90M
   Typ rok produkcji – 2000
   Numer identyfikacyjny pojazdu – SUJ090100Y0000138
   Numer rejestracyjny – FKR A284
   Stan pojazdu - brak ważnego badania technicznego
    cena: 22.000 zł ( zwolniony z VAT z art.43 ust 1 pkt.2  ustawy o VAT)
    słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych
 
lub zamieni na inny pojazd - miniautobus  z minimalną ilości miejsc - 17 a maksymalną - 20, rok produkcji około 2006 r.
 
2. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 21.03.2014 r. do godz. 11:00.
 
3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL lub NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- cenę ofertową lub ofertę zamiany
 
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 21.03.2014r. godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 w zaklejonych kopertach z napisem  „Oferta na sprzedaż dwóch autobusów”.
 
4. Organizatorowi oferty przysługuje prawo zamknięcia postępowania ofertowego na sprzedaż autobusów bez podania przyczyn.                                                                                                                
 
5. Komisja powołana przez Wójta Gminy Gubin wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawane łącznie dwa autobusy lub złoży ofertę na zamianę na miniautobus do około 20 miejsc.
 
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Dnia, .........................................
 
 
FORMULARZ OFERTOWY
do oferty na:
sprzedaż łącznie dwóch autobusów:
1.Autosan H9-2141S rok produkcji 2000
2.Jelcz LO90M rok produkcji 2000  
 
Dane OFERENTA:
Nazwa ………………………………………………………………………………………….
Siedziba ……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/ faksu ………………………………………
NIP ………………………………………………………
REGON ………………………………………………….
 
Składam ofertę zakupu łącznie dwóch autobusów
1.Autosan H9-2141S rok produkcji 2000, 2.Jelcz LO90M rok produkcji 2000    za  kwotę:
 
cena nabycia ...............................................................................................................................................                                                                                                                 
 
 (słownie …………………………………………………………………………...)
 
Składam ofertę zamiany dwóch autobusów na:
 
oferta .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
cena ................................................................................, słownie: .........................................................................
 
 
 
                                                                                                           ____________________________
                                                                                                         Podpis osoby/ osób upoważnionych
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Kwiatkowska - Bąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-04 13:52:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-04 13:53:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-04 13:53:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4626 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji