ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Gubiński Klub Szachowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
W dniu 10 kwietnia 2017 r. do Urzędu Gminy Gubin wpłynęła oferta złożona przez Gubiński Klub Szachowy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Upowszechnianie sportu szachowego na terenie gminy wiejskiej Gubin.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 t.j.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gubin, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Fiedorowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Fiedorowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-10 13:48:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-11 11:26:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-11 11:27:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

1. Pomoc społeczna w tym  pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016.239 t.j.) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)  Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim ogłasza konkurs ofert na wsparcie w roku 2017 realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej: udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej mieszkańcom gminy Gubin.
Rodzaj zadania
Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
W  roku 2017 w budżecie Gminy Gubin przeznaczono środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł na realizację w/w zadania.
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym.
W 2017 roku nie organizowano konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. W roku 2016 ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. Wysokość środków na realizację zadania przekazanych w 2016r. – 8.800,00 zł.
Termin oraz warunki realizacji zadań:
1. Realizację w/w zadań przewiduje się na okres od dnia podpisania umowy  do 31.12.2017 roku.
2. Warunkiem realizacji zadań jest adresowanie ich do mieszkańców gminy Gubin.
3. Podmiot realizujący zadanie publiczne będzie miał możliwość samodzielnego - bez zgody Wójta Gminy Gubin - przesuwania środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, pod warunkiem że zmiany te nie przekroczą 20% wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.
4. Wkład własny powinien wynosić co najmniej 10 % wartości projektu.
5. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
6. Podmiot realizujący zadanie publiczne do sprawozdania z realizacji zadania dołączy wykaz osób, którym udzielono pomocy z uwzględnieniem ilości i częstotliwości udzielonej pomocy.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 08 lutego 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty z ofertami powinny być opatrzone adnotacją:
Konkurs na dotacje z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta konkursowa powinna zawierać :
1. Obligatoryjne załączniki do wniosku:
- Starannie wypełniony wniosek, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
- aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i osoby go reprezentujące,
- statut oferenta lub, jeżeli statut organizacji składany był jako załącznik do oferty w latach 2013, 2014 lub 2015, oświadczenie oferenta podpisane przez osoby upoważnione, że nie dokonano zmian w statucie.
- oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
- zaświadczenie z banku lub oświadczenie informujące o posiadaniu konta bankowego podmiotu,
Tryb wyboru oferty:
1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin, Komisja Oceniająca.
2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Gubin osobnym Zarządzeniem.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych. Lista organizacji wezwanych do uzupełnienia braków formalnych zostanie podana do informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) możliwość realizacji zadania przed organizację składającą ofertę oraz jego jakość (zasoby kadrowe, doświadczenie) (1-3 pkt.),
2) terytorialny zasięg oferty (1-3 pkt.),
3) zgodność oferty ze statutem oferenta (1-3 pkt.),
4) planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (1-5 pkt.),
5) planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków (1-5 pkt.),
6) kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do zakresu merytorycznego zadania (1-5 pkt.),
7) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach ubiegłych (1-3 pkt.).
Zasady przyznawania dotacji:
1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Konkurs może wygrać jedna lub więcej organizacji.
Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone w dniach 9-14 lutego 2017 roku.
Wójt Gminy Gubin zastrzega sobie prawo do:
1. Przesunięcia terminu składania ofert.
2. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
3. Możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
Jednocześnie na podstawie art.15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powyższej ustawy o wskazanie swoich przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej. Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 31 stycznia 2017r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać pod numerem tel. 68 3591640 wew. 107

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-17 20:11:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-17 20:15:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-17 20:15:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej
1. Upowszechnianie kultury fizycznej obejmuje prowadzenie działalności szkoleniowej oraz organizację i udział w zawodach sportowych.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2016. poz. 239), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300): Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej w 2017 roku.
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej, a w szczególności szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych, realizowane poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe), udział w innych zawodach i turniejach sportowych oraz rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.
Podmiot składający wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego, sam określa nazwę zadania, które zamierza realizować w ramach dotacji.
Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert jest realizacja co najmniej jednego z następujących celów:
a.  poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych,
b. osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów,
c. zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe,
d. poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia,
e. promocji sportu i aktywnego stylu życia,
f. umożliwienia dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Gubin.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z dziedziny piłki nożnej:
W  roku 2017 w budżecie Gminy Gubin przewidziano środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z dziedziny piłki nożnej.
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym.
W 2017 roku nie organizowano wcześniej konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wysokość środków na realizację zadań tego samego rodzaju przekazanych w roku ubiegłym tj. 2016 wyniosła 95.000,00 zł.
Dotacja może być w szczególności przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:
a. realizacji programów szkolenia sportowego,
b. zakupu sprzętu sportowego,
c. pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestniczenia w tych zawodach, w tym m.in. koszty: opłat wpisowych i innych opłat związanych z przynależnością do związku sportowego, ubezpieczenia zawodników, obsługi sędziowskiej, obsługi technicznej, obsługi medycznej, transportu (do 20% udzielonej dotacji), wynajmu hal i obiektów sportowych,
d. pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
e. wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
f. koszty wyżywienia do wysokości nie przekraczającej 10% wartości udzielonej dotacji z wyłączeniem napojów alkoholowych,
g. wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boiska sportowego oraz pomieszczeń sportowych,
h. organizacji imprez sportowych na terenie Gminy Gubin.
Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
a. wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
b. transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
c. zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
d. zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
e. koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji,
f. inne wydatki niezwiązane bezpośrednio z przedsięwzięciem.
Zlecenie zadania publicznego odbywa się w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Wielkość przekazanej dotacji nie może przekroczyć 95 % wartości planowanych kosztów realizacji zadania.
Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana we wniosku. W takim przypadku wnioskodawca może:
a. zrezygnować z dotacji, powiadamiając o tym Wójta Gminy Gubin w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o wysokości przyznanej dotacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oświadczenie to może złożyć po terminie wymienionym wyżej. Oświadczenie winno zawierać nazwę zadania, pieczęć wnioskodawcy oraz podpis osób uprawnionych do składania oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy,
b. dostarczyć w terminie 10 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji, korektę kosztorysu zadania
Wójt Gminy Gubin przyznaje dotacje celowe na realizację zadań publicznych określonych we wnioskach wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnego rozstrzygnięcia, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Wójtem Gminy Gubin a wnioskodawcą.
Termin oraz warunki realizacji zadań:
1. Realizację w/w zadań przewiduje się na okres od dnia podpisania umowy  do 31.12.2017 roku.
2. Warunkiem realizacji zadań jest adresowanie ich do mieszkańców gminy Gubin.
3. Podmiot realizujący zadanie publiczne będzie miał możliwość samodzielnego - bez zgody Wójta Gminy Gubin - przesuwania środków finansowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, pod warunkiem że zmiany te nie przekroczą 20% wartości poszczególnych pozycji kosztorysu.
4. Wkład własny powinien wynosić co najmniej 5 % wartości projektu.
5. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
Termin i sposób składania ofert:
Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2017 roku w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty z ofertami powinny być opatrzone adnotacją:
Konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej na 2017 rok
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta konkursowa powinna zawierać :
1. Starannie wypełniony wniosek, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
Do wniosku należy dołączyć:
1. aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących,
2. kopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (lub oświadczenie, że statut składany w latach ubiegłych nie uległ zmianie),
3. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
4. zaświadczenie z banku lub oświadczenie informujące o posiadaniu konta bankowego podmiotu,
5. imienny wykaz osób (zawodników) uczestniczących we współzawodnictwie sportowym (w zadaniu publicznym), podpisany przez osobę/ osoby upoważnione w klubie sportowym.
Tryb wyboru oferty:
1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin, Komisja Oceniająca.
2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Gubin osobnym Zarządzeniem.
3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
6. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych. Lista organizacji wezwanych do uzupełnienia braków formalnych zostanie podana do informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju sportu na terenie Gminy Gubin – maksymalna liczba punktów 5,
2. zgodność wniosku z celem publicznym, o których mowa w pkt. 1.4 oraz z zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej – maksymalna liczba punktów 5,
3. możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę (posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe) – maksymalna liczba punktów 5,
4. doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze (m.in. realizowane projekty, uzyskane efekty, poziom merytoryczny dotychczasowych działań w zakresie podobnych działań, rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania środków otrzymanych na realizację innych zleconych zadań publicznych, ewentualne rekomendacje) – maksymalna liczba punktów 5,
5. zgodność wniosku ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania (spójność z informacjami zawartymi w ogłoszeniu) – maksymalna liczba punktów 5,
6. planowany przez wnioskodawcę udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania – maksymalna liczba punktów 5,
7. rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów (szczegółowość kalkulacji kosztów, jej przejrzystość i dostateczny opis poszczególnych pozycji budżetu, spójność z planowanymi działaniami, realność, niezbędność i efektywność wydatków – relacja: nakład – rezultat) – maksymalna liczba punktów 5,
8. dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy – maksymalna liczba punktów 5.
Zasady przyznawania dotacji:
1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
3. Konkurs może wygrać jedna lub więcej organizacji.
Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone w dniach 9-14 lutego 2017 roku.
Wójt Gminy Gubin zastrzega sobie prawo do:
1. Przesunięcia terminu składania ofert.
2. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
3. Możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
Jednocześnie na podstawie art.15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powyższej ustawy o wskazanie swoich przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej. Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 31 stycznia 2017r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać pod numerem tel. 68 3591640 wew. 107.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-17 20:01:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-17 20:08:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-17 20:08:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Minister Rolnictwa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-29 15:18:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-29 15:18:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07 11:41:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów powiatu krośnieńskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
NFZ Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
NFZ Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-04 15:39:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-04 15:39:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07 11:43:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18194 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-24 09:10:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-24 09:11:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-24 09:11:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie konsultacji społecznych dotyczących projektu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-28 15:43:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-28 15:43:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-04 15:45:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Gubiński Klub Szachowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
W dniu 25 sierpnia 2016 r. do Urzędu Gminy Gubin wpłynęła oferta złożona przez Gubiński Klub Szachowy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Upowszechnianie sportu szachowego na terenie gminy wiejskiej Gubin.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 t.j.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gubin, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin (decyduje data wpływu do Urzędu).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-02 18:34:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-02 18:34:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07 11:43:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20636 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Gubin

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Eugeniusz Burda
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Eugeniusz Burda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-17 15:14:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-17 15:14:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-07 11:42:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 28 kwietnia 2016 r. do Urzędu Gminy Gubin wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pt. III Gminny Obóz Wędrowny „Tropami Liczyrzepy” 2016.
Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 t.j.), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.
Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy Gubin, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: oraz listownie na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin (decyduje data wpływu do Urzędu).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-05 15:29:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-05 15:29:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-05-05 15:29:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji