ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
informuje,  że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 26/2014 z 08.04.2014, 27/2014 z 08.04.2014 i 28/2014 z 08.04.2014  
 
                                                                                                                                                        Wójt Gminy GUBIN    
                                                                                                                                                           Zbigniew Barski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-15 15:27:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-15 15:27:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-15 15:27:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta na sprzedaż dwóch autobusów

Oferta na sprzedaż dwóch autobusów

Oferta na sprzedaż dwóch autobusów
 
 
1. Urząd Gminy w Gubinie z siedzibą przy  ul. Obrońców Pokoju 20, tel.68 359 16 40,  posiada do sprzedania łącznie dwa autobusy :
 
   1.Marka – Autosan H-9 2141S
   Typ rok produkcji – 2000
   Numer identyfikacyjny pojazdu – SUASW3AAP4S021731
   Numer silnika pojazdu – 12500
   Numer rejestracyjny – FKR 10JV
   Stan pojazdu - brak ważnego badania technicznego
   cena: 25.000 zł ( zwolniony z VAT z art.43 ust 1 pkt.2  ustawy o VAT)
   słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych
 
   2.Marka – Jelcz LO90M
   Typ rok produkcji – 2000
   Numer identyfikacyjny pojazdu – SUJ090100Y0000138
   Numer rejestracyjny – FKR A284
   Stan pojazdu - brak ważnego badania technicznego
    cena: 22.000 zł ( zwolniony z VAT z art.43 ust 1 pkt.2  ustawy o VAT)
    słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych
 
lub zamieni na inny pojazd - miniautobus  z minimalną ilości miejsc - 17 a maksymalną - 20, rok produkcji około 2006 r.
 
2. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 21.03.2014 r. do godz. 11:00.
 
3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL lub NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- cenę ofertową lub ofertę zamiany
 
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 21.03.2014r. godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 w zaklejonych kopertach z napisem  „Oferta na sprzedaż dwóch autobusów”.
 
4. Organizatorowi oferty przysługuje prawo zamknięcia postępowania ofertowego na sprzedaż autobusów bez podania przyczyn.                                                                                                                
 
5. Komisja powołana przez Wójta Gminy Gubin wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawane łącznie dwa autobusy lub złoży ofertę na zamianę na miniautobus do około 20 miejsc.
 
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Dnia, .........................................
 
 
FORMULARZ OFERTOWY
do oferty na:
sprzedaż łącznie dwóch autobusów:
1.Autosan H9-2141S rok produkcji 2000
2.Jelcz LO90M rok produkcji 2000  
 
Dane OFERENTA:
Nazwa ………………………………………………………………………………………….
Siedziba ……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/ faksu ………………………………………
NIP ………………………………………………………
REGON ………………………………………………….
 
Składam ofertę zakupu łącznie dwóch autobusów
1.Autosan H9-2141S rok produkcji 2000, 2.Jelcz LO90M rok produkcji 2000    za  kwotę:
 
cena nabycia ...............................................................................................................................................                                                                                                                 
 
 (słownie …………………………………………………………………………...)
 
Składam ofertę zamiany dwóch autobusów na:
 
oferta .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
cena ................................................................................, słownie: .........................................................................
 
 
 
                                                                                                           ____________________________
                                                                                                         Podpis osoby/ osób upoważnionych
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Kwiatkowska - Bąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-03-04 13:52:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-03-04 13:53:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-04 13:53:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4645 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybór ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 6 /2014
Wójta Gminy Gubin
z dnia 31 stycznia 2014 r
 
W sprawie: wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2014.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 30 ust.2 pkt 3) oraz 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz protokołu komisji konkursowej z dnia 30 stycznia 2014 r.
 
Wójt Gminy Gubin
zarządza co następuje:
 
§1
 
Dokonuje się wyboru następujących oferentów i zleca realizację zadań publicznych w zakresie:
 
 1. kultury fizycznej i sportu:
 
Zadanie nr 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin,
miejscowości: Grabice, Jazów, Nowa Wioska, Brzozów, Kozów, Luboszyce, Węgliny, Wielotów, Mielno, Strzegów, Późna, Markosice, Sadzarzewice, Polanowice - Klubowi Sportowemu „Relax” Grabice
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 24.500 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych)
 
Zadanie nr 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin,
miejscowości: Chlebowo, Łomy, Kosarzyn, Żytowań, Dzikowo - Klubowi Sportowemu „Płomień” Chlebowo
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 16.800 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych)
 
Zadanie nr 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin,
miejscowości: Jaromirowice, Komorów, Budoradz - Klubowi Sportowemu LZS „Alfa” Jaromirowice
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 20.800 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych)
 
Zadanie nr 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin,
miejscowości: Stargard Gubiński, Witaszkowo, Kujawa, Sieńsk, Starosiedle, Gębice,
Kaniów, Grochów, Przyborowice, Dobre, Czarnowice, Koperno, Chociejów, Chęciny –
Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Rywal” Stargard Gubiński
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 19.300 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych)
 
 
Zadanie nr 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin
miejscowości: Żenichów, Bieżyce, Dobrzyń, Pleśno, Gubinek, Sękowice, Zawada, Pole, Łazy - Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Żenisz” Żenichów
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 11.800 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych)
 
Zadanie nr 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin
miejscowości  Drzeńsk Wielki, Drzeńsk Mały, Wałowice - Stowarzyszeniu KS „Solaris” w Drzeńsku Wielkim
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 11.800 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych)
 
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 
Zadanie nr 1. Prowadzenie zespołów artystycznych i kółek zainteresowań
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bieżyce wysokość środków przeznaczonych na ten cel 3.500,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset złotych)
Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych - wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych złotych)
 
3) wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży
 
Zadanie nr 1. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych
w Chlebowie
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
4) kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
 
Zadanie nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci - Międzyszkolnemu
Klubowi Uczniowskiemu „Herkules” Grabice
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
5) pomocy społecznej
Zadanie nr 1 Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej –
Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zielona Góra wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)
 
Stowarzyszeniu Gminne Centrum Trzeźwości Gminy Gubin wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)
 
§2
 
Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie
umowa zawarta z wyżej wymienionymi oferentami.
 
§3
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Gubin.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-10 07:47:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-10 07:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:11:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26108 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Gubin Nr  1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r.
 
KONKURS   OFERT NA   REALIZACJĘ   ZADAŃ   PUBLICZNYCH
Z  ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
 
Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25)  Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim  ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku.
 
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej: udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej mieszkańcom gminy Gubin.
 
Ilość i rodzaj zadań
Zadanie nr 1. Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
W  roku 2014 w budżecie Gminy Gubin przewidziano środki finansowe w wysokości 7.200,00 zł na realizację w/w zadania.
 
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym.
W 2014 roku nie organizowano konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. W roku 2013 ogłoszono 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej. Wysokość środków na realizację zadania przekazanych w 2013r. – dwa razy po 3.600 zł.
 
Termin realizacji zadań:
Realizację w/w zadań przewiduje się na okres od 01.02.2014  do 31.12.2014 roku.
 
Termin i sposób składania ofert:
Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2014 roku do godz. 15.30  w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty z ofertami powinny być opatrzone adnotacją:
Konkurs na dotacje z zakresu pomocy społecznej na 2014 rok.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta konkursowa powinna zawierać :
 1. Starannie wypełniony wniosek, który dostępny jest w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych w Urzędzie Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
 2. Obligatoryjne załączniki do wniosku:
- aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i osoby go reprezentujące,
- statut oferenta,
 
Tryb wyboru oferty:
 1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin, Komisja Oceniająca.
 2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Gubin osobnym Zarządzeniem.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony zainteresowane ponadto zostaną poinformowane na piśmie.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25).
 6. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
 7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych. Lista organizacji wezwanych do uzupełnienia braków formalnych zostanie podana do informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zasady przyznawania dotacji:
 1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 3. Konkurs może wygrać jedna lub więcej organizacji.
 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. możliwość realizacji zadania przed organizację składającą ofertę oraz jego jakość (zasoby kadrowe, doświadczenie),
 2. terytorialny zasięg oferty,
 3. zgodność oferty ze statutem oferenta,
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
 5. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków.
 6. kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do zakresu merytorycznego zadania,
 7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach ubiegłych.
 
Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone w dniach 29-31 stycznia 2014 roku.
 
Wójt Gminy Gubin zastrzega sobie prawo do:
 1. Przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 3. Możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
 
Jednocześnie na podstawie art.15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powyższej ustawy nie biorące udziału w konkursie o wskazanie swoich przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej. Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 21 stycznia 2014r.
 
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20 tel. 68 3591640 wew. 107
 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Gubin Nr  1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r.
 
KONKURS   OFERT
NA   REALIZACJĘ   ZADAŃ   PUBLICZNYCH
Z  ZAKRESU  KULTURY  FIZYCZNEJ  I  SPORTU
 
Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25)  Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim  ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
 
Cel konkursu
 
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacje zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, a w szczególności szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych, realizowane po przez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zgrupowań sportowych, organizowanie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego (prowadzonego przez odpowiednie krajowe związki sportowe), udział w innych zawodach i turniejach sportowych oraz rekreacyjnych, utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej.
 
Ilość i rodzaj zadań
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin zostało podzielone na następującą ilość zadań pod względem terytorialnym:
 
- zadanie nr 1. są to miejscowości: Grabice, Jazów, Nowa Wioska, Brzozów,
                         Kozów, Luboszyce, Węgliny, Wielotów, Mielno, Strzegów,
                         Późna, Markosice, Sadzarzewice, Polanowice.
- zadanie nr 2. są to miejscowości: Chlebowo, Łomy, Kosarzyn, Żytowań, Dzikowo.
- zadanie nr 3. są to miejscowości: Jaromirowice, Komorów, Budoradz.
- zadanie nr 4. są to miejscowości: Stargard Gubiński, Witaszkowo, Kujawa,
                        Sieńsk, Starosiedle, Gębice, Kaniów, Grochów, Przyborowice,
  Dobre., Czarnowice, Koperno, Chociejów, Chęciny,
 - zadanie nr 5. są to miejscowości: Żenichów, Bieżyce, , Dobrzyń,
                        Pleśno, Gubinek, Sękowice, Zawada, Pole, Łazy,
- zadanie nr 6. są to miejscowości Drzeńsk Wielki, Drzeńsk Mały, Wałowice         
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań:
 
W  roku 2014 w budżecie Gminy Gubin przewidziano środki finansowe w wysokości 105.000,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z podziałem na poszczególne zadania:
 • zadanie nr 1. kwota – 24.500 zł
 • zadanie nr 2. kwota – 16.800 zł
 • zadanie nr 3. kwota – 20.800 zł
 • zadanie nr 4. kwota – 19.300 zł
 • zadanie nr 5. kwota – 11.800 zł
 • zadanie nr 6. kwota –11.800 zł
 
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym.
W 2014 roku nie organizowano konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
Wysokość środków na realizację zadań tego samego rodzaju przekazanych w roku ubiegłym: 99.000,00 zł z podziałem na poszczególne zadania:
 • zadanie nr 1. kwota – 23.500 zł
 • zadanie nr 2. kwota – 15.800 zł
 • zadanie nr 3. kwota – 19.800 zł
 • zadanie nr 4. kwota – 18.300 zł
 • zadanie nr 5. kwota – 10.800 zł
 • zadanie nr 6. kwota – 10.800 zł
 
Termin realizacji zadań:
 
Realizację w/w zadań przewiduje się na okres od 01.02.2014  do 31.12.2014 roku.
 
Termin i sposób składania ofert:
 
Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2014 roku do godz. 15.30  w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty z ofertami powinny być opatrzone adnotacją:
Konkurs na dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu na 2014 rok
(zadanie nr …..)
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta konkursowa powinna zawierać :
 1. Starannie wypełniony wniosek, który dostępny jest w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych w Urzędzie Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
 2. Obligatoryjne załączniki do wniosku:
- aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i osoby go reprezentujące,
- statut oferenta.
 
Tryb wyboru oferty:
 1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin, Komisja Oceniająca.
 2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Gubin osobnym Zarządzeniem.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony zainteresowane ponadto zostaną poinformowane na piśmie.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25).
 6. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
 7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych. Lista organizacji wezwanych do uzupełnienia braków formalnych zostanie podana do informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zasady przyznawania dotacji:
 1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 3. Konkurs może wygrać jedna lub więcej organizacji.
 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. możliwość realizacji zadania przed organizację składającą ofertę oraz jego jakość (zasoby kadrowe, doświadczenie),
 2. terytorialny zasięg oferty,
 3. zgodność oferty ze statutem oferenta,
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
 5. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków.
 6. kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do zakresu merytorycznego zadania,
 7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach ubiegłych.
 
Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone w dniach 29-31 stycznia 2014 roku.
 
Wójt Gminy Gubin zastrzega sobie prawo do:
 1. Przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 3. Możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
 
Jednocześnie na podstawie art.15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powyższej ustawy o wskazanie swoich przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej. Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 21 stycznia 2014r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20 tel. 68 3591640 wew. 107
 
 
 
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Gubin Nr  1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r.
 
KONKURS   OFERT
NA   REALIZACJĘ   ZADAŃ   PUBLICZNYCH
Z  ZAKRESU  UPOWSZECHNINIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD DZIECI
 
Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w 2014 roku.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25)  Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim  ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w 2014 roku.
 
Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci poprzez prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizowanie wyjazdów na rozgrywki, zapewnienie treningów.
 
Ilość i rodzaj zadań
- zadanie nr 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
- zadanie nr 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  5.000 zł
 
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym.
W 2014 roku nie organizowano konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci. W roku 2013 ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania tego samego rodzaju, wysokość środków na realizację zadania wyniosła: 5.000,00 zł
 
Termin realizacji zadań:
Realizację w/w zadań przewiduje się na okres od 01.02.2014  do 31.12.2014 roku.
 
Termin i sposób składania ofert:
Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2014 roku do godz. 15.30  w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty z ofertami powinny być opatrzone adnotacją: Konkurs na dotacje z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w 2014 roku.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta konkursowa powinna zawierać :
1. Starannie wypełniony wniosek, który dostępny jest w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych w Urzędzie Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
 1. Obligatoryjne załączniki do wniosku:
- aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i osoby go reprezentujące,
- statut oferenta.
 
Tryb wyboru oferty:
 1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin, Komisja Oceniająca.
 2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Gubin osobnym Zarządzeniem.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony zainteresowane ponadto zostaną poinformowane na piśmie.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25).
 6. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
 7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych. Lista organizacji wezwanych do uzupełnienia braków formalnych zostanie podana do informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zasady przyznawania dotacji:
 1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 3. Konkurs może wygrać jedna lub więcej organizacji.
 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. możliwość realizacji zadania przed organizację składającą ofertę oraz jego jakość (zasoby kadrowe, doświadczenie),
 2. terytorialny zasięg oferty,
 3. zgodność oferty ze statutem oferenta,
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
 5. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków.
 6. kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do zakresu merytorycznego zadania,
 7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach ubiegłych.
 
Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone w dniach 29-31 stycznia 2014 roku.
 
Wójt Gminy Gubin zastrzega sobie prawo do:
 1. Przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 3. Możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
 
Jednocześnie na podstawie art.15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powyższej ustawy o wskazanie swoich przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej. Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 21 stycznia 2014r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20 tel. 68 3591640 wew. 107
 
 
 
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Gubin Nr  1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r.
 
KONKURS   OFERT
NA   REALIZACJĘ   ZADAŃ   PUBLICZNYCH
Z  ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 
Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2014 roku.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25)  Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim  ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2014 roku.
 
Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym
realizacje zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w
szczególności poprzez prowadzenie zespołów artystycznych i kółek zainteresowań, które będą
rozwijały kreatywność dzieci, zachęcały do działalności artystycznej oraz zapoznawały z kulturą.
 
Ilość zadań
Zadanie nr 1. " Prowadzenie zespołów artystycznych i kółek zainteresowań”
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
W  roku 2014 w budżecie Gminy Gubin przewidziano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na realizację w/w zadania.
 
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym.
W 2014 roku nie organizowano konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W roku 2013 ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania tego samego rodzaju, wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania wyniosła: 5.000 zł
 
Termin realizacji zadań:
Realizację w/w zadań przewiduje się na okres od 01.02.2014  do 31.12.2014 roku.
 
Termin i sposób składania ofert:
Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2014 roku do godz. 15.30  w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty z ofertami powinny być opatrzone adnotacją:
Konkurs na dotacje z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2014 roku.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta konkursowa powinna zawierać :
 1. Starannie wypełniony wniosek, który dostępny jest w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych w Urzędzie Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
 2. Obligatoryjne załączniki do wniosku:
- aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i osoby go reprezentujące,
- statut oferenta.
 
Tryb wyboru oferty:
 1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin, Komisja Oceniająca.
 2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Gubin osobnym Zarządzeniem.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony zainteresowane ponadto zostaną poinformowane na piśmie.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25).
 6. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
 7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych. Lista organizacji wezwanych do uzupełnienia braków formalnych zostanie podana do informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Zasady przyznawania dotacji:
 1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 3. Konkurs może wygrać jedna lub więcej organizacji.
 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. możliwość realizacji zadania przed organizację składającą ofertę oraz jego jakość (zasoby kadrowe, doświadczenie),
 2. terytorialny zasięg oferty,
 3. zgodność oferty ze statutem oferenta,
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
 5. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków.
 6. kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do zakresu merytorycznego zadania,
 7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach ubiegłych.
 
Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone w dniach 29-31 stycznia 2014 roku.
 
Wójt Gminy Gubin zastrzega sobie prawo do:
 1. Przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 3. Możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
 
Jednocześnie na podstawie art.15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powyższej ustawy o wskazanie swoich przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej. Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 21 stycznia 2014r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20 tel. 68 3591640 wew. 107
 
 
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Wójta Gminy Gubin Nr  1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r.
 
KONKURS   OFERT
NA   REALIZACJĘ   ZADAŃ   PUBLICZNYCH
Z  ZAKRESU  WSPARCIA RODZIN W WYCHOWYWANIU I EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
 
Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży w 2014 roku.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia. 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25)  Wójt Gminy Gubin o statusie wiejskim  ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży w 2014 roku.
 
Cel konkursu: Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym
realizacje zadań publicznych w zakresie wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci             
i młodzieży, a w szczególności wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gubin.
 
Ilość zadań: Zadanie nr 1. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
W  roku 2014 w budżecie Gminy Gubin przewidziano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na realizację w/w zadania.
 
Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej zadaniach tego samego rodzaju, które były dotowane w roku ogłoszenia konkursu oraz w roku poprzedzającym.
W 2014 roku nie organizowano konkursów na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży. W roku 2013 ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadania tego samego rodzaju, wysokość środków wydatkowanych na realizację zadania wyniosła: 5.000 zł
 
Termin realizacji zadań:
Realizację w/w zadań przewiduje się na okres od 01.02.2014  do 31.12.2014 roku.
 
Termin i sposób składania ofert:
Oferty powinny być składane w formie pisemnej w zamkniętej kopercie
w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2014 roku do godz. 15.30  w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, lub pocztą na adres:
Urząd Gminy w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
Koperty z ofertami powinny być opatrzone adnotacją:
Konkurs na dotacje z zakresu wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży w 2014 roku.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oferta konkursowa powinna zawierać :
 1. Starannie wypełniony wniosek, który dostępny jest w Referacie Spraw Obywatelskich i Obronnych w Urzędzie Gminy Gubin oraz na stronie internetowej www.gminagubin.pl.
 2. Obligatoryjne załączniki do wniosku:
- aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i osoby go reprezentujące,
- statut oferenta.
 
Tryb wyboru oferty:
 1. Oceny zgłoszonych ofert dokonywać będzie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Gubin, Komisja Oceniająca.
 2. Wybór ofert zatwierdza Wójt Gminy Gubin osobnym Zarządzeniem.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony zainteresowane ponadto zostaną poinformowane na piśmie.
 5. Warunkiem otrzymania dotacji jest zawarcie umowy (według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania  publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Dz.U. z 2011 r,  Nr  6, poz. 25).
 6. Przyznana dotacja może być przeznaczona na realizację zadania dopiero z dniem podpisania umowy.
 7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych. Lista organizacji wezwanych do uzupełnienia braków formalnych zostanie podana do informacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej www.gminagubin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 
Zasady przyznawania dotacji:
 1. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 3. Konkurs może wygrać jedna lub więcej organizacji.
 
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 1. możliwość realizacji zadania przed organizację składającą ofertę oraz jego jakość (zasoby kadrowe, doświadczenie),
 2. terytorialny zasięg oferty,
 3. zgodność oferty ze statutem oferenta,
 4. planowany udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,
 5. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy oraz pracę społeczną członków.
 6. kalkulacja kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do zakresu merytorycznego zadania,
 7. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach ubiegłych.
 
Termin rozpatrzenia ofert:
Oferty zostaną rozpatrzone w dniach 29-31 stycznia 2014 roku.
 
Wójt Gminy Gubin zastrzega sobie prawo do:
 1. Przesunięcia terminu składania ofert.
 2. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
 3. Możliwość dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań.
 
Jednocześnie na podstawie art.15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywa się wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 powyższej ustawy o wskazanie swoich przedstawicieli jako kandydatów do pracy w komisji konkursowej. Termin zgłaszania wskazanych przedstawicieli upływa 21 stycznia 2014r. Z możliwości wskazania swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej wyłączone są organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.
 
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20 tel. 68 3591640 wew. 107
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-07 10:20:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-07 10:22:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-05 10:40:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4652 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oferta na sprzedaż dwóch autobusów

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Urząd Gminy w Gubinie z siedzibą przy  ul. Obrońców Pokoju 20, tel.68 359 16 40,  posiada do sprzedania łącznie dwa autobusy :
 
   1.Marka – Autosan H-9 2141S
   Typ rok produkcji – 2000
   Numer identyfikacyjny pojazdu – SUASW3AAP4S021731
   Numer silnika pojazdu – 12500
   Numer rejestracyjny – FKR 10JV
   Stan pojazdu - brak ważnego badania technicznego
   cena: 25.000 zł ( zwolniony z VAT z art.43 ust 1 pkt.2  ustawy o VAT)
   słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych
 
   2.Marka – Jelcz LO90M
   Typ rok produkcji – 2000
   Numer identyfikacyjny pojazdu – SUJ090100Y0000138
   Numer rejestracyjny – FKR A284
   Stan pojazdu - brak ważnego badania technicznego
    cena: 22.000 zł ( zwolniony z VAT z art.43 ust 1 pkt.2  ustawy o VAT)
    słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych
 
lub zamieni na inny pojazd - miniautobus  z minimalną ilości miejsc - 17 a maksymalną - 20, rok produkcji około 2006 r.
 
2. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 19.11.2013 r. do godz. 11:00.
 
3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL lub NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- cenę ofertową lub ofertę zamiany
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 19.11.2013r. godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 w zaklejonych kopertach z napisem  „Oferta na sprzedaż dwóch autobusów”.
4. Organizatorowi oferty przysługuje prawo zamknięcia postępowania ofertowego na sprzedaż autobusów be zpodania przyczyn.                                                                                                                
5. Komisja powołana przez Wójta Gminy Gubin wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawane łącznie dwa autobusy lub złoży ofertę na zamianę na miniautobus do około 20 miejsc.
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Dnia, .........................................
 
 
FORMULARZ OFERTOWY
do oferty na:
sprzedaż łącznie dwóch autobusów:
1.Autosan H9-2141S rok produkcji 2000
2.Jelcz LO90M rok produkcji 2000  
 
Dane OFERENTA:
Nazwa ………………………………………………………………………………………….
Siedziba ……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/ faksu ………………………………………
NIP ………………………………………………………
REGON ………………………………………………….
 
Składam ofertę zakupu łącznie dwóch autobusów
1.Autosan H9-2141S rok produkcji 2000, 2.Jelcz LO90M rok produkcji 2000    za  kwotę:
 
cena nabycia ..........................................................................................................................................................                                                                                                                 
 
 (słownie …………………………………………………………………………...)
 
Składam ofertę zamiany dwóch autobusów na:
oferta .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
cena ................................................................................, słownie: .........................................................................
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           ____________________________
                                                                                                         Podpis osoby/ osób upoważnionych
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Kwiatkowska - Bąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-06 14:50:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-06 14:51:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:09:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3359 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konsultacji i sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konsultacji i sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w sprawie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zwanego dalej „Programem”.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
- Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
- Uchwała nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r.
- Art. 30 ust. 1 ustaw z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ) DZ.U. z 2013 poz. 594 ze zm.)
 
Czas trwania konsultacji:
- od dnia 20 września 2013r. do dnia 11 października 2013r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Stanowiska, pytania i sugestie zostały dostarczone na piśmie do Urzędu Gminy.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gubin, BIP oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Gminy w Gubinie informacji o konsultacjach w sprawie projektu Programu
- Możliwość zgłaszania pisemnych uwag i wniosków do projektu Programu

Wyniki konsultacji:
- W konsultacjach wzięło udział łącznie 6 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gubin.
- Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  zgłosiły gotowość dalszego realizowania zadań publicznych.
- Przedstawiciele organizacji pozarządowych wnioskowali: o całkowite pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem klubów sportowych, większe docenianie ich roli, oraz jak najszybsze (możliwe) ogłoszenie konkursów, tak aby środki mogły być przekazywane już w styczniu.
- Przedstawiciele organizacji wskazywali również na fakt iż swoją pracę wykonują nieodpłatnie oraz na to jak duże znaczenie ma ich praca dla społeczności lokalnych.
 
- Wyniki zostaną ogłoszone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin.
 
Wnioski inne:
Treść uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" pozostaje bez istotnych zmian.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-05 10:04:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-05 10:04:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:09:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4834 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN         
 ul. Obrońców Pokoju 20
 66-620 Gubin
RR-6220.12.10.2013                                                                                                                                     Gubin dnia 23.09.2013 r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.), Wójt Gminy Gubin podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 września 2013 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Realizacji stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów na działce nr 69/3 w miejscowości Czarownice 27A gm. Gubin”.
Z treścią przedmiotowej decyzji zainteresowani mogą się zapoznać w terminie do 07.10.2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gubinie – pok. nr 211 w godzinach urzędowania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miosy Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-25 08:09:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-25 08:09:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:09:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4427 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik nr 1
   do Zarządzenia nr 53/2013
      Wójta Gminy Gubin
 z dnia 3 września 2013 roku
 
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
 
 
Wójt Gminy Gubin przedstawia do konsultacji projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
 
Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku, nr 96, poz. 873
z późn. zm.) oraz Uchwały nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r.      w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
            Adresatem konsultacji społecznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Gubin.
Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom społecznym.
Projekt "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" zostanie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Gubin w zakładce Organizacje pozarządowe oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia / sprawozdania,    a także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
Stanowisko, pytania i sugestie dotyczące przedmiotowego projektu Programu można przesyłać w terminie do dnia 4 października 2013 roku:
 • pocztą elektroniczną na adres (w temacie maila: konsultacje społeczne)
 • pocztą na adres Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 • dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 września 2013 roku.
Termin zakończenia konsultacji: 11 października 2013 roku.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacjach jeżeli zostały przeprowadzone w wyżej wymieniony sposób.
 
 
 
UCHWAŁA NR …………… / 2013
RADY GMINY Gubin
 z dnia ………… 2013 roku
 
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
Rozdział 1.
 
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
 
§ 1. 1. Celem Programu jest optymalizacja realizacji zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego celem podniesienia standardu życia mieszańców gminy.
2. Cele szczegółowe Programu :
             1) budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami
                 pozarządowymi
             2) pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców gminy,
             3) dążenie do pełniejszego zaspakajania potrzeb społecznych oraz poprawy jakości i atrakcyjności życia mieszkańców gminy,
             4) zwiększenie udziału podmiotów Programu w realizacji zadań publicznych,
             5) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych,
             6) tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
             7) łagodzenie skutków ubóstwa,
             8) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
             9) poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,
            10) wsparcie dla rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze,
 11) rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
            12) rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 
     Rozdział 2.
ZASADY WSPÓŁPRACY
 
§ 2. Współpraca Gminy  z organizacjami odbywa się na zasadach: suwerenności stron, pomocniczości, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności.
 
 Rozdział 3.
 
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
§ 3. W 2014 r. Gmina może powierzać do realizacji organizacjom pozarządowym               oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 wyżej powoływanej ustawy zadania publiczne w sferze:           
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym  organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych, propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży
2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. tworzenie warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
5. ochrony i promocji zdrowia,           
6. wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  i współpracy między społeczeństwami.
7. turystyki i krajoznawstwa.
         8. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 
      Rozdział 4
 
FORMY WSPÓŁPRACY
 
§ 4. Współpraca Gminy  z organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:
1. zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy,
2. wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,
3. realizacji wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,
4. popularyzacji działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Gminy oraz w wydawanych materiałach informacyjno-promocyjnych.
 
      Rozdział 5.
 
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
 
§ 5. Współpraca Gminy Gubin z organizacjami w roku 2014 obejmować będzie zadania w zakresie:
1. Kultury fizycznej i sportu.
2. Konkursu z zakresu pomocy społecznej – pomoc rodzinom i osobom w formie przekazania pomocy rzeczowej w tym żywności, odzieży i innych artykułów niezbędnych w codziennym życiu,
3. Wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,
4.  Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
             Rozdział 6.
 
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 6. Realizacja programu  następuje w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
   
Rozdział 7.
 
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 7. Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez:
1. Ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych wraz udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji
2. Efektywne wykorzystanie potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego,
3. Współpracę w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
4. Równy dostęp do informacji i wzajemne informowanie się o planowanych  kierunkach działalności oraz ich efektach.
 
     Rozdział 8.
 
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
 
§ 8. W  budżecie  Gminy  Gubin na realizację programu przeznaczono kwotę 130.000,00zł.
 
Rozdział 9 .
 
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
 
§ 9 . 1. Realizacja programu jest poddawana ocenie na podstawie sprawozdania z realizacji programu.
2. Celem dokonania oceny ustala się następujące wskaźniki:
            1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert,
            2) liczbę ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
            3) liczbę zawartych umów na realizację zadania publicznego,
            4) wielkość własnego wkładu finansowego i poza finansowego organizacji  w realizację zadań publicznych,
            5) zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania.
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami.
3. Wójt Gminy składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie       do dni 30 kwietnia następnego roku.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie zamieszczone do publicznej  wiadomości na stronie internetowej Urzędu i staje się podstawą do opracowania     
    programu na kolejny rok.
 
         Rozdział 10 .
 
TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ
 
§ 10. Wójt Gminy organizuje otwarte konkursy ofert oraz powołuje Komisje Konkursowe w drodze zarządzenia.
 
§ 11. 1. Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy
2. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazuje Wójt Gminy.
3. Do zadań Komisji Konkursowej należy:
            1) stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu,
            2) przeprowadzenie procedury konkursowej,
            3) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
 
§ 12. 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
2. Oferty na realizację zadań, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.
3. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:
            1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie   został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania     zobowiązań majątkowych,
            2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo   do zaciągania zobowiązań majątkowych,
            3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych
            4) uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.
4. Wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej i możliwości uzupełnienia braków formalnych podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na    stronach internetowych Gminy w terminie ustalonym w ogłoszeniu o konkursie. Braki  formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać w terminie 3 dni od  daty zamieszczenia listy.
5. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta nie podlega ocenie merytorycznej.
 
§ 13. 1. Konkurs składa się z 3 etapów.
2. W pierwszym etapie Komisja Konkursowa otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza je pod względem formalnym.
3. W drugim etapie następuje ocena merytoryczna ofert.
4. W trzecim etapie Komisja Konkursowa wskazuje najkorzystniejsze oferty w oparciu o ocenę merytoryczną i przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy.
5. Rozstrzygnięcia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów  obecnych w posiedzeniu Komisji Konkursowej.
6. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza się protokół.
7. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Konkursowej.
 
        Rozdział 11.
 
INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEGU
KONSULTACJI  ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE       
      
§ 14. 1. Projekt programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2014 rok został opracowany na podstawie programu z lat ubiegłych.
2. Projekt Programu, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji, został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin oraz przedłożony do konsultacji Organizacjom Pożytku Publicznego.
3. Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2013 Wójta Gminy Gubin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii.
 
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
 
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-12 11:40:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-12 11:41:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:08:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 30/2013 z 04.06.2013 i 31/2013 z 04.06.2013
                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                                                                    Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-06 14:22:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-06 14:22:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:14:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7055 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN

informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j z 2010 r Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) w siedzibie urzędu gminy w Gubinie ul. Piastowska 24a został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 30/2013 z 04.06.2013 i 31/2013 z 04.06.2013
                                                                                                                                                                                                 Wójt Gminy GUBIN
                                                                                                                                                                                                    Zbigniew Barski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Kiełek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-06 14:22:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-19 14:24:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-25 08:14:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji