ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin do spraw podatku od środków transportowych i windykacji należności podatkowych w referacie finansowym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. podatku od środków transportowych i windykacji należności podatkowych w referacie finansowym
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z  administracją,
6) umiejętność obsługi komputera (obsługa programu PUMA firmy ZETO Software sp. z o.o., program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,)
7) wymagany przynajmniej roczny staż pracy w obsłudze podatników podatku od środków transportowych oraz przy realizacji zadań związanych z windykacją podatków i opłat lokalnych,
8) znajomość obowiązujących przepisów prawa (w podstawowym zakresie) w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawa o podatku rolnym
- ustawa o podatku leśnym
- ustawy Ordynacja podatkowa
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań, 
3) wysoka  kultura osobista,
4) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
5) dynamika i aktywność działania,
6) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Ewidencja i nadzór nad terminowym składaniem deklaracji na podatek od środków transportowych.
Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i ewidencją podatku od środków transportowych.
Księgowanie wpływów zobowiązań pieniężnych i należności nieprzypisanych.
Terminowe wysyłanie upomnień zalegającym podatnikom.
Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy rozpatrywaniu przez Wójta Gminy umorzeń, odroczeń terminów płatności i rozkładania na raty podatku od środków transportowych.
Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, wystawianie tytułów wykonawczych, wnioskowanie o wpis na hipotekę przymusową.
Wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe: m.in. o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych, o udzielonej pomocy de minimis.
Sporządzanie odpowiedzi na wniosek i udostępnianie danych.
Księgowanie podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych.
Terminowe i rzetelne sporządzanie inwentaryzacji podatków lokalnych.
Sporządzanie informacji niezbędnej do terminowego księgowania przypisów, odpisów, wykonania, przypisów aktualizujących.
Terminowe sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy na zajmowanym stanowisku (w tym sprawozdania o stanie należności oraz niektórych aktywów finansowych RB-N oraz z wykonania dochodów budżetu RB-27; sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych; sprawozdań i informacji w aplikacji SHRIMP dot. ulg udzielonych w podatku od środków transportowych).
Sporządzanie wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatku od środków transportowych lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono należną spłatę na raty.
Przygotowywanie i opracowywanie materiałów do uchwał dotyczących stawek podatku od środków transportowych oraz poboru podatków.
Przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektu budżetu.
Prowadzenie księgowości i ewidencji w systemach informatycznych funkcjonujących Urzędzie Gminy Gubin w zakresie działania stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Występowanie z zapytaniami do Urzędu Skarbowego o zastosowanie środka egzekucyjnego w wystawionych tytułach wykonawczych.
Naliczanie składki na Izbę Rolniczą.
Kompletowanie i przekazywanie dokumentacji podatkowej w sprawach odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. podatku od środków transportowych.
Organizacja i nadzór poboru zobowiązań pieniężnych przez inkasentów, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczania oraz obliczanie wysokości prowizji dla sołtysów.
Wszczynanie postępowań podatkowych w stosunku do podatników, którzy w deklaracjach na podatek od środków transportowych wykazali nieprawidłowe dane mające wpływ na wysokość podatku lub nie złożyli deklaracji na podatek od środków transportowych.
 
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
 
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. podatku od środków transportowych i windykacji należności podatkowych w referacie finansowym” w terminie do dnia 30 sierpnia 2021
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
 
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.07.2021r. wynosi powyżej 6%.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-18 13:38:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-18 13:40:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-18 13:41:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »