ˆ

Ogłoszenie o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin na stanowisko pracy: Radca Prawny

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-19 10:41:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-19 10:41:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 10:44:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
598 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin do spraw księgowości dochodów oraz windykacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
ogłasza nabór na stanowisko pracy: inspektor do spraw księgowości dochodów oraz windykacji
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe,
6) wymagany przynajmniej dwuletni staż pracy w administracji budżetowej przy realizacji zadań związanych z rozliczeniami i obsługą finansową,
7) znajomość obowiązujących przepisów prawa (w podstawowym zakresie) w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych
- ustawy Ordynacja podatkowa
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań, 
3) wysoka  kultura osobista,
4) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
5) dynamika i aktywność działania,
6) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia
7) umiejętność obsługi komputera (obsługa programu Word, Exel, poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych, wskazana obsługa programu Respons firmy ZETO Software sp. z o.o.)
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Prowadzenie księgowości analitycznej dochodów Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej.
 2. Prowadzenie spraw egzekucyjnych dotyczących należności budżetowych (windykacja należności cywilno-prawnych).
 3. Rozliczanie czynszów za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie mienia gminnego, opłaty skarbowe, ochrona środowiska, opłaty eksploatacyjne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, alimenty, opłata targowa.
 4. Księgowanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.
 5. Współpraca w zakresie windykacji należności podatkowych (w szczególności terminowe wysyłanie upomnień zalegającym podatnikom, wystawianie tytułów wykonawczych, wnioskowanie o wpis na hipotekę przymusową, wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe: m.in. o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
 6. Terminowe sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy na zajmowanym stanowisku.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
 
6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 
Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko inspektor w referacie finansowym do spraw księgowości dochodów oraz windykacji " w terminie do dnia 04 sierpnia 2023 r.
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
 
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.06.2023r. wynosi powyżej 6%.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-19 12:30:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-19 12:33:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-19 12:33:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds.sprawozdawczości oraz księgowości budżetowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-20 09:43:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-20 09:48:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-20 09:48:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1334 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin do spraw płac oraz księgowości budżetowej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin
Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. płac oraz księgowości budżetowej
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- doświadczenie zawodowe w zakresie naliczana płac,  
- znajomość programu PŁATNIK,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii.
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- mile widziana obsługa programów PUMA i SIGID.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i składek na ubezpieczenia oraz sporządzanie list płac wraz z zestawieniami dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gubin (szkół),
- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego,
- sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
- dokonywanie egzekucji z wynagrodzeń na podstawie tytułów wykonawczych,
- naliczanie wynagrodzeń nieperiodycznych,
- sporządzanie sprawozdań wymaganych przez podmioty zewnętrzne (np. GUS),
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
- sporządzanie RP-7 obecnych i byłych pracowników szkół,
- wprowadzanie dyspozycji przelewu płac i faktur kosztowych w elektronicznym systemie bankowym,
- kompletowanie i dekretacja dowodów księgowych zadań ujętych w planie wydatków szkół wraz z rozliczaniem raportów kasowych, sporządzaniem zbiorówek i uzgodnieniem bilansowym wyciągów  bankowych z załączonymi fakturami (epizodycznie),
- prowadzenie kontrolki naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od umów zleceń, umów o dzieło oraz wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ciągu m-ca.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej” w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 do godz. 15.00
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.03.2022r. wynosi powyżej 6%.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-05 13:36:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-05 13:36:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-05 13:36:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin do spraw budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin
 
Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
ogłasza nabór na stanowisko pracy
podinspektor ds. budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- posiadanie nieposzlakowanej opinii.
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.
- wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska -urządzenia sanitarne.
2. Wymagania dodatkowe:
- samodzielność i operatywność,
- biegła obsługa podstawowych  programów komputerowych .
- możliwość używania samochodu prywatnego do celów służbowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. przygotowywanie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy w zakresie budowy obiektów inżynierii środowiska ( wodociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków),
 2. prowadzenie prac przygotowawczych w procesach inwestycyjnych w zakresie budowy obiektów inżynierii środowiska,
 3. nadzór nad w/w inwestycjami w trakcie procesu inwestycyjnego pod względem zgodności z dokumentacją i wydanymi pozwoleniami,
 4. realizacja zadań inwestycyjnych, w tym: uzgadniania dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowych elementów urządzeń inżynieryjnych, wnoszenia opinii i uwag do opracowywanej dokumentacji przedprojektowej, koordynowanie i nadzorowanie prac projektowych,
 5. bieżąca kontrola wykonywania robót inwestycyjnych na w/w obiektach,
 6. dokonywane odbioru robót inwestycyjnych,
 7. prowadzenie ewidencji istniejącej i planowanej infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz przygotowywanie propozycji rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury,
 8. podejmowanie decyzji o terminowym usuwaniu awarii i usterek w obiektach stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków oraz innych urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych. Planowanie remontów infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej,
 9. zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków,
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu budowy i eksploatacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wymaganych przepisami prawa,
 11. terminowe zlecanie okresowych badań wody w stacjach uzdatniania wody oraz wszelkich innych badań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
 12. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Sanitarnego w zakresie zaopatrzenia w wodę i  odprowadzania ścieków,
 13. przygotowywanie niezbędnych informacji i dokumentów umieszczanych na stronach internetowych gminy związanych z funkcjonowaniem Referatu Rozwoju Gospodarczego
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska” w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 do godz. 15.00
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.03.2022r. wynosi powyżej 6%.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-05 13:28:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-05 13:33:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-05 13:33:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282 t.j. z późn. zm.) ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie.
1. Wymagania niezbędne:
Kandydatem może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
5) posiada wykształcenie wyższe zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym;
6) posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.)
7) posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy  społecznej;
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią;
9) jej stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawnych m.in. z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych,
pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustalania i wypłat zasiłków dla opiekunów, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania  przemocy w rodzinie, wspierania kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karty Dużej Rodziny, pomocy kombatantom, ochrony zdrowia, finansów publicznych, zamówień publicznych, samorządu gminnego, pracowników samorządowych, prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz aktów wykonawczych.
2) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz gospodarką finansową jednostki;
3) zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole;
4) odpowiedzialność, obowiązkowość, dyspozycyjność, systematyczność, komunikatywność, rzetelność;
5) wysoka odporność na stres;
6) umiejętność obsługi komputera na poziomie dobrym.
3. Zadania wykonywane na stanowisku:
Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie, zwanego w dalszej części „OPS” należeć będzie w szczególności:
1) kierowanie działalnością OPS i reprezentowanie OPS na zewnątrz;
2) planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy OPS;
3) dbałość o zapewnienie i utrzymanie odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez OPS;
4) realizacja celów i zadań zgodnie ze statutem OPS oraz przepisami w tym zakresie;
5) prowadzenie postępowań oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych
Gminy oraz zleconych, na podstawie wydanych w tym zakresie upoważnień;
6) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej
i demograficznej;
7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym OPS, przestrzeganie dyscypliny
finansów publicznych, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
8) wykonywanie wszystkich czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników OPS;
9) zarządzanie majątkiem OPS, zarówno ruchomym jak i nieruchomym, przekazanym w trwały
zarząd lub na podstawie umowy cywilnoprawnej i jego właściwe zabezpieczenie;
10) terminowe przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji majątku OPS;
11) organizacja obsługi i działalności administracyjnej, finansowej i gospodarczej OPS;
12) wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność
przetwarzania danych osobowych przez OPS z przepisami o ochronie danych osobowych;
13) prowadzenie dokumentacji OPS przewidzianej odrębnymi przepisami oraz wytycznymi.
4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin czasu pracy. Miejsce pracy –  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie, 66-620 Gubin. Praca przy komputerze powyżej
4 godzin na dobę przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy wyposażone
w standardowy sprzęt biurowy, nieprzystosowane do pracy na wózku inwalidzkim. Praca w budynku oraz prowadzenie czynności poza jednostką.
5. Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W jednostce w miesiącu wrześniu 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) życiorys (CV) ze szczegółowym opisem pracy zawodowej;
2) list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
5) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy;
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych,  związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy  Gubin, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin lub pocztą na adres:  Urząd Gminy Gubin,
ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie” w terminie do dnia 29.10.2021r.
(decyduje data wpływy do Urzędu Gminy Gubin).
2) Oświadczenia i dokumenty aplikacyjne składane w oryginale w postępowaniu konkursowym muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
3) Dokumenty aplikacyjne składane w formie kserokopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
4) Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.
5) Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gubin:
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione
kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do
drugiego etapu postępowania,
II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy,
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gubin ( www.bip.gminagubin.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2019r. poz. 1282 t.j. z późn. zm.).
 
 
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 RODO ( czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuje się aplikujących Kandydatów, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gubin z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, lub telefonicznie (68 359 16 40), lub na adres poczty elektronicznej:
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: lub pisemnie na adres Administratora.
3) Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie, a w przypadku zatrudnienia w celu nawiązania stosunku pracy na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych  (Dz.U z 2019r. poz. 1282 t.j. z późn. zm.).
4) Dokumenty aplikacyjne Kandydatów, z którymi nie zostanie nawiązany stosunek pracy zostaną im odesłane w ciągu 3 miesięcy od zakończenia postępowania rekrutacyjnego, Kandydaci będą mogli     również odbierać dokumenty aplikacyjne osobiście.
5) Dane osobowe Kandydata nie będą przekazywane odbiorcom danych osobowych.
6) Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7) Kandydat ma praw do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych ul. Stawki 2, 001193 Warszawa, infolinia: 606-950-000, fax 22 531 03 01 gdy uzna, że  przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa w tym zakresie.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko wymienione w niniejszym ogłoszeniu. Konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub braku możliwości
nawiązania stosunku pracy.
9) Dane osobowe kandydata nie będą podlegały profilowaniu.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 14:58:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 14:58:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 14:58:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2299 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin do spraw działalności gospodarczej oraz obsługi funduszu sołeckiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na stanowisko pracy
ds. działalności gospodarczej oraz obsługi funduszu sołeckiego
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum 3 lata doświadczenia w administracji publicznej oraz co najmniej 2 lata na stanowisku do ds. działalności gospodarczej oraz obsługi funduszu sołeckiego,
- preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- znajomość ustawy o samorządzie gminnym.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- obsługa funduszu sołeckiego
- prowadzenie spraw w zakresie wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
-  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi funduszu sołeckiego” w terminie do dnia 30 października 2021.
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30.09.2021r. wynosi powyżej 6%.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-12 15:23:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-12 15:24:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-12 15:25:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin do spraw podatków w referacie finansowym.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na dwa stanowiska pracy:
1)inspektor do spraw podatków w referacie finansowym
2)inspektor do spraw podatków w referacie finansowym
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe, preferowane kierunki związane z  administracją lub ekonomią,
6) umiejętność obsługi komputera (obsługa programu PUMA firmy ZETO Software sp. z o.o., program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych,)
7) wymagany przynajmniej roczny staż pracy w obsłudze podatników podatków i opłat lokalnych,
8) znajomość obowiązujących przepisów prawa (w podstawowym zakresie) w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych
- ustawa o podatku rolnym
- ustawa o podatku leśnym
- ustawy Ordynacja podatkowa
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań, 
3) wysoka  kultura osobista,
4) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
5) dynamika i aktywność działania,
6) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Gromadzenie i weryfikacja materiałów niezbędnych do sporządzania prawidłowego wymiaru zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych i osób prawnych.
 2. Sporządzanie wymiaru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.
 3. Prowadzenie rejestrów wymiarowych.
 4. Prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego oraz pozostałej dokumentacji w tym zakresie.
 5. Wysyłanie decyzji wymiarowych do podatników.
 6. Ewidencja i nadzór nad terminowym składaniem deklaracji podatkowych przez osoby prawne.
 7. Weryfikacja posiadanych informacji i deklaracji podatkowych z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.
 8. Sprawowanie kontroli powszechności opodatkowania i podstawy jego wymiaru (kontrola informacji złożonej przez podatnika).
 9. Obsługa ewidencji podatników oraz jej uaktualnianie.
 10. Przeprowadzanie oględzin i kontroli podatkowych u podatnika.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej (dotyczy wniosków w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego).
 12. Przeprowadzanie postępowań i sporządzanie dokumentów w zakresie postępowania podatkowego wszczętego na wniosek podatnika w zakresie zwolnienia, umorzenia , odroczenia i rozłożenia na raty należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
 13. Wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe, m.in. o wielkości gospodarstwa rolnego, o udzielonej pomocy de minimis.
 14. Sprawdzanie poprawności dokumentacji przy poświadczaniu oświadczeń osób prowadzących gospodarstwo rolne.
 15. Sporządzanie odpowiedzi na wniosek i udostępnianie danych.
 16. Terminowe i rzetelne sporządzanie inwentaryzacji podatków lokalnych.
 17. Terminowe sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy na zajmowanym stanowisku (w tym sprawozdania SP-1, sprawozdań i informacji w aplikacji SHRIMP, SRPP).
 
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
 
6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko inspektor do spraw podatków w referacie finansowym". w terminie do dnia 13 lipca 2021
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
 
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.03.2021r. wynosi powyżej 6%.
 
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-29 15:08:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-29 15:12:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29 15:12:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnowicach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Kwiatkowska-Bąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-21 12:44:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-21 12:48:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-21 12:48:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2532 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds.płac oraz księgowości budżetowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. płac oraz księgowości budżetowej
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie plus minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- znajomość programu PŁATNIK
- preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- mile widziana obsługa programów kadrowo – płacowych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- naliczanie wynagrodzeń, zasiłków i składek na ubezpieczenia oraz sporządzanie list płac wraz z zestawieniami dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gubin (szkół),
- zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego,
- sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
- dokonywanie egzekucji z wynagrodzeń na podstawie tytułów wykonawczych,
- naliczanie wynagrodzeń nieperiodycznych,
- sporządzanie sprawozdań wymaganych przez podmioty zewnętrzne (np. GUS),
- wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
- sporządzanie RP-7 obecnych i byłych pracowników szkół,
- wprowadzanie dyspozycji przelewu płac i faktur kosztowych w elektronicznym systemie bankowym,
- kompletowanie i dekretacja dowodów księgowych zadań ujętych w planie wydatków szkół wraz z rozliczaniem raportów kasowych, sporządzaniem zbiorówek i uzgodnieniem bilansowym wyciągów  bankowych z załączonymi fakturami (epizodycznie),
- prowadzenie kontrolki naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od umów zleceń, umów o dzieło oraz wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ciągu m-ca.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej” w terminie do dnia 28 maja 2021
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.04.2021r. wynosi powyżej 6%.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-20 13:18:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-20 13:27:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-20 13:33:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji