ˆ

Zarządzenia Wójta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

11.01.2023 Zarządzenie nr 1 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
11.01.2023 Zarządzenie nr 2 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
11.01.2023 Zarządzenie nr 3
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.
16.01.2023 Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
20.01.2023 Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych.
26.01.2023 Zarządzenie nr 7 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania na wniosek mieszkańców Sołtysa sołectwa Łomy.
27.01.2023 Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
27.01.2023 Zarządzenie nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
30.01.2023 Zarządzenie nr 10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
06.02.2023 Zarządzenie nr 12 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 7/2023 wójta Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania na wniosek mieszkańców Sołtysa sołectwa Łomy.
08.02.2023 Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli budynków gminnych wchodzących w skład zasobów Gminy Gubin.
10.02.2023 Zarządzenie nr 16 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Łomy na terenie Gminy Gubin.
22.02.2023 Zarządzenie nr 19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
23.02.2023 Zarządzenie nr 20 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
24.02.2023 Zarządzenie nr 21 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.
06.03.2023 Zarządzenie nr 24 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
06.03.2023 Zarządzenie nr 25 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
06.03.2023 Zarządzenie nr 26 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
08.03.2023 Zarządzenie nr 27 w sprawie Regulaminu wewnętrznego oficjalnego gminnego fanpage'a Gminy Gubin na portalu społecznościowym Facebook.
27.03.2023 Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
31.03.2023 Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
31.03.2023 Zarządzenie nr 31 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy.
03.04.2023 Zarządzenie nr 33 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
05.04.2023 Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania członków komisji do spraw przydziału mieszkań komunalnych i lokali socjalnych.
05.04.2023 Zarządzenie nr 35 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego.
06.04.2023 Zarządzenie nr 36 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
06.04.2023 Zarządzenie nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2020"
14.04.2023 Zarządzenie nr 41 w sprawie zasad udostępniania świetlic wiejskich w związku z przedterminowymi wyborami wójta gminy Gubin.
14.04.2023 Zarządzenie nr 42 w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
17.04.2023 Zarządzenie nr 43 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2023 Wójta Gminy Gubin z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad udostępniania świetlic wiejskich w związku z przedterminowymi wyborami Wójta gminy Gubin.
24.04.2023 Zarządzenie nr 44 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gubin.
26.04.2023 Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
28.04.2023 Zarządzenie nr 51 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
10.05.2023 Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
10.05.2023 Zarządzenie nr 53 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy.
12.05.2023 Zarządzenie nr 54 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności związanych z uzyskanym wsparciem finansowym na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą:,,Poznaj Polskę" edycja 2023r.
12.05.2023 Zarządzenie nr 57 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności związanych z uzyskanym wsparciem finansowym na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ,,poznaj Polskę" edycja 2023r.
24.05.2023 Zarządzenie nr 60 Informuję o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
31.05.2023 Zarządzenie nr 62 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
05.06.2023 Zarządzenie nr 63 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gubin.
14.06.2023 Zarządzenie nr 65 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
19.06.2023 Zarządzenie nr 67 Upoważniam Panią Dorotę Konat - podinspektor referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do:
23.06.2023 Zarządzenie nr 68 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
23.06.2023 Zarządzenie nr 69 w sprawię ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Gubin.
29.06.2023 Zarządzenie nr 70 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
29.06.2023 Zarządzenie nr 71 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy.
30.06.2023 Zarządzenie nr 72 zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadań realizowanych ze Środków Funduszu.
30.06.2023 Zarządzenie nr 73 zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu pod nazwą ,,Wspieraj seniora", ,,Korpus Wsparcia Seniorów" oraz zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych innych źródeł ciepła i innych zadań zleconych ustawami.
30.06.2023 Zarządzenie nr 74 zmieniające zarządzenie w sprawie wyodrębnienia kont dla zadania ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowiec, Gmina Gubin" realizowanego w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
03.07.2023 Zarządzenie nr 75 w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy Gubin.
13.07.2023 Zarządzenie nr 76 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
13.07.2023 Zarządzenie nr 77 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy.
13.07.2023 Zarządzenie nr 78 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gubin.
13.07.2023 Zarządzenie nr 79 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości dochodów oraz windykacji.
14.07.2023 Zarządzenie nr 80 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
14.07.2023 Zarządzenie nr 81 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
14.07.2023 Zarządzenie nr 82 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości.
17.07.2023 Zarządzenie nr 83 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
28.07.2023 Zarządzenie nr 89 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
28.07.2023 Zarządzenie nr 90 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy.
11.08.2023 Zarządzenie nr 93 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
11.08.2023 Zarządzenie nr 94 w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej polskiej w dniu 15 października 2023r. w gminie Gubin.
18.08.2023 Zarządzenie nr 97 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych.
18.08.2023 Zarządzenie nr 98 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Gubin.
18.08.2023 Zarządzenie nr 99 w sprawie upoważnienia pracownika.
18.08.2023 Zarządzenie nr 100 w sprawie upoważnienia pracownika.
31.08.2023 Zarządzenie nr 101 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
31.08.2023 Zarządzenie nr 102 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
31.08.2023 Zarządzenie nr 104 w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności zwiazanych z zakupami pomocy dydaktycznych i sprzętu w ramach uzyskanego wsparcia finansowego na realizację rządowego programu ,,Aktywna tablica", którego celem jest rozwijanie infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.
31.08.2023 Zarządzenie nr 105 Upoważniam Panią Monikę Połatyńską - Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego
31.08.2023 Zarządzenie nr 106 w sprawie powołania członków komisji do spraw przydziału mieszkań komunalnych i lokali socjalnych.
31.08.2023 Zarządzenie nr 107 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
31.08.2023 Zarządzenie nr 108 zmieniające zarządzenie w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu pod nazwą ,,Wspieraj seniora", ,,Korpus Wsparcia Seniorów" oraz zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego, dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych innych źródeł ciepła i innych zadań zleconych ustawami
04.09.2023 Zarządzenie nr 109 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa chociejów na terenie Gminy Gubin.
04.09.2023 Zarządzenie nr 110 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
06.09.2023 Zarządzenie nr 112 w sprawie udzielenia upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
06.09.2023 Zarządzenie nr 113 w sprawie udzielenia upoważnienia do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
06.09.2023 Zarządzenie nr 114 w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
14.09.2023 Zarządzenie nr 117 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Gubin do informowania wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców powyżej 60 roku życia o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej polskiej i Senatu Rzeczypospolitej polskiej w dniu 15 października 2023r. na terenie Gminy Gubin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka / Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 10:37:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 10:37:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-18 13:16:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1170 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »