ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-08-26 15:33:00 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie
ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

1.Wymagania niezbędne od kandydatów
- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
- nieposzlakowana opinia;
- wykształcenie wyższe;
- umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenia zawodowe w pracy biurowej;
- odpowiedzialność, dokładność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:
- przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne;
- wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń;
- sporządzanie sprawozdań.

4. Wymagane dokumenty:
- życiorys;
- list motywacyjny;
- kwestionariusz osobowy;
- oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

5. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie ul. Piastowska 24 a 66-620 Gubin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych” do dnia 8 września 2009r.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.wrota.lubuskie.pl/uggubin/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy przy ul.Piastowska 24a.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
 
« powrót do poprzedniej strony