ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-10-27 22:58:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

LEONARD TUMIŁOWICZ

tel. (068) 359-45-46 wew. 105Sekretarz Gminy - zapewnia warunki efektywnego funkcjonowania, sprawnego działania i prawidłowego wykonywania zadań urzędu.


Sekretarz odpowiada w szczególności za:


 1. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem dokumentów w urzędzie.
 2. nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego i skarbowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
 3. organizację przyjmowania skarg i wniosków.
 4. prowadzenie zbiorów aktów prawnych wójta gminy.
 5. zapewnienie terminowego przygotowania przez referaty materiałów na posiedzenia i rady.
 6. koordynację wykonywanych zadań wynikających z aktów prawnych organów gminy i wójta.
 7. nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 8. dokonywanie z upoważnienia wójta i w jego imieniu czynności prawnych w zakresie stosunku pracy nawiązywanego na podstawie umowy o pracę.
 9. nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu.
 10. organizację i koordynację prac związanych z organizacyjno-technicznym przygotowaniem wyborów do organów przedstawicielskich i referendum.
 11. nadzór nad gospodarowaniem mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania.
 12. nadzór nad przestrzeganiem zasad z zakresu ochrony informacji niejawnych.
 13. dyscyplinę pracy i szkolenie pracowników, współdziałanie z radami sołeckimi i sołtysami.
 14. tryb załatwiania wniosków i postulatów radnych oraz uchwał Rady Gminy.
« powrót do poprzedniej strony