ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

WÓJT GMINY GUBIN

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-10-27 21:50:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

SZYMON NAGLIK
tel. (068) 359-45-46

Wójt Gminy-pełni funkcję kierownika urzędu.
Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
 
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie gminy na zewnątrz.
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
 • określanie sposobu wykonywania uchwał.
 • gospodarowanie mieniem komunalnym.
 • wykonywanie budżetu.
 • opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią , ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy.
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał rady.
 • ogłaszanie uchwał rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu.
 • powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników mianowanych.
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę, wykonywania innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników urzędu.
 • występowanie do rady z wnioskami w sprawie powołania i odwołania skarbnika i sekretarza.
 • powołanie oraz odwołanie swojego zastępcy w drodze zarządzenia.
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy (w ramach upoważnienia dokonanego przez Radę Gminy).
 • reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 • rozpatrywanie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.
 • gospodarowanie funduszem płac, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
 • ustalenie regulaminu pracy urzędu w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
 • wykonywanie funkcji Przewodniczącego Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego.
 • zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, w razie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia.
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przepisami prawa, uchwałami rady.
 • informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Wójt kieruje pracą urzędu i wykonuje zadania przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
 
« powrót do poprzedniej strony