ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2003-10-27 21:50:26 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

EDWARD AKSAMITOWSKI

tel. (068) 359-45-46


Wójt Gminy-pełni funkcję kierownika urzędu.
Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:


 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie gminy na zewnątrz.
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy.
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał.
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym.
 5. wykonywanie budżetu.
 6. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią , ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.
 7. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy.
 8. przedkładanie organom nadzoru uchwał rady.
 9. ogłaszanie uchwał rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu.
 10. powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników mianowanych.
 11. nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie mianowania i umowy o pracę, wykonywania innych uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników urzędu.
 12. występowanie do rady z wnioskami w sprawie powołania i odwołania skarbnika i sekretarza.
 13. powołanie oraz odwołanie swojego zastępcy w drodze zarządzenia.
 14. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 15. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 16. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy (w ramach upoważnienia dokonanego przez Radę Gminy).
 17. reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 18. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 19. rozpatrywanie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji i wniosków radnych.
 20. gospodarowanie funduszem płac, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 21. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
 22. ustalenie regulaminu pracy urzędu w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową.
 23. wykonywanie funkcji Przewodniczącego Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego.
 24. zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych, w razie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia.
 25. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji wójta przepisami prawa, uchwałami rady.
 26. informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Wójt kieruje pracą urzędu i wykonuje zadania przy pomocy Sekretarza i Skarbnika.
« powrót do poprzedniej strony