ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin do spraw księgowości dochodów oraz windykacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-07-19 12:33:08 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
ogłasza nabór na stanowisko pracy: inspektor do spraw księgowości dochodów oraz windykacji
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe,
6) wymagany przynajmniej dwuletni staż pracy w administracji budżetowej przy realizacji zadań związanych z rozliczeniami i obsługą finansową,
7) znajomość obowiązujących przepisów prawa (w podstawowym zakresie) w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych
- ustawy Ordynacja podatkowa
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań, 
3) wysoka  kultura osobista,
4) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole,
5) dynamika i aktywność działania,
6) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia
7) umiejętność obsługi komputera (obsługa programu Word, Exel, poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych, wskazana obsługa programu Respons firmy ZETO Software sp. z o.o.)
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie księgowości analitycznej dochodów Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej.
  2. Prowadzenie spraw egzekucyjnych dotyczących należności budżetowych (windykacja należności cywilno-prawnych).
  3. Rozliczanie czynszów za najem, dzierżawę, wieczyste użytkowanie mienia gminnego, opłaty skarbowe, ochrona środowiska, opłaty eksploatacyjne, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, alimenty, opłata targowa.
  4. Księgowanie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych.
  5. Współpraca w zakresie windykacji należności podatkowych (w szczególności terminowe wysyłanie upomnień zalegającym podatnikom, wystawianie tytułów wykonawczych, wnioskowanie o wpis na hipotekę przymusową, wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe: m.in. o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.
  6. Terminowe sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących pracy na zajmowanym stanowisku.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca przy monitorze,
- stabilna praca, stała pensja, dodatek stażowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, możliwe świadczenia z ZFSS.
 
6.Wymagane dokumenty:
1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 
Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko inspektor w referacie finansowym do spraw księgowości dochodów oraz windykacji " w terminie do dnia 04 sierpnia 2023 r.
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
 
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.06.2023r. wynosi powyżej 6%.
Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej www.gminagubin.pl
Oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin w zakładce REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony