ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-28 15:45:43 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

12.01.2022 Zarządzenie nr 3 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2022 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
26.01.2022 Zarządzenie nr 4 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
26.01.2022 Zarządzenie nr 5
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
11.02.2022 Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
11.02.2022 Zarządzenie nr 11 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
11.02.2022 Zarządzenie nr 12 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
11.02.2022 Zarządzenie nr 13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
23.02.2022 Zarządzenie nr 17 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych
25.02.2022 Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
25.02.2022 Zarządzenie nr 19 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
25.02.2022 Zarządzenie nr 20 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej
25.02.2022 Zarządzenie nr 21 w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 30/2014 wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
04.03.2022 Zarządzenie nr 23 w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
07.03.2022 Zarządzenie nr 24 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Gubinek na terenie Gminy Gubin.
07.03.2022 Zarządzenie nr 25 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
09.03.2020 Zarządzenie nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadania realizowanego ze środków Funduszu pod nazwą ,,Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia",
22.03.2022 Zarządzenie nr 29 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
22.03.2022 Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany szczegółowych zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w związku z ogłoszeniem epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
29.03.2022 Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
31.03.2022 Zarządzenie nr 35 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
01.04.2022 Zarządzenie nr 37 w sprawie ustalenia stawek za l kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem nie będącym własnością pracodawcy, a używanym do celów służbowych.
13.04.2022 Zarządzenie nr 39 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: do spraw budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska; do spraw płac oraz księgowości budżetowej.
15.04.2022 Zarządzenie nr 43 w sprawie przyięcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Gubin na lata 2022 -2024.
22.04.2022 Zarządzenie nr 44 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2022r. jako dnia w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
27.04.2022 Zarządzenie nr 47 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie do prowadzenia weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawie złożonych wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
04.05.2022 Zarządzenie nr 51 Upoważniam Panią Annę Zawadzką- Hylak starszego pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie.
04.05.2022 Zarządzenie nr 52 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.
04.05.2022 Zarządzenie nr 53 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
04.05.2022 Zarządzenie nr 54 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
13.05.2022 Zarządzenie nr 57 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
16.05.2022 Zarządzenie nr 59 w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych.
30.05.2022 Zarządzenie nr 64 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
06.06.2022 Zarządzenie nr 66 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
08.06.2022 Zarządzenie nr 69 w sprawie ustalenia dnia 17 czerwca 2022r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
20.06.2022 Zarządzenie nr 70 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
20.06.2022 Zarządzenie nr 72 w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji umowy o powierzenie grantu -,,Cyfrowa Gmina".
20.06.2022 Zarządzenie nr 73 w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji umowy o powierzenie grantu -,,Granty PPGR".
20.06.2022 Zarządzenie nr 75 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Gubinie.
20.06.2022 Zarządzenie nr 76 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych.
20.06.2022 Zarządzenie nr 77 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń projektowych na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy GUBIN.
20.06.2022 Zarządzenie nr 78 w sprawie sprzedaźy' w formie przetargu nieruchomości.
20.06.2022 Zarządzenie nr 79 w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 30/2014 wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
24.06.2022 Zarządzenie nr 80 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Gminę Gubin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
24.06.2022 Zarządzenie nr 81 w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina".
24.06.2022 Zarządzenie nr 82 w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji projektu ,,Granty PPGR".
24.06.2022 Zarządzenie nr 83 w sprawie określenia zasad przekazania składników majątku gminy Gubin zakupionych w ramach projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -
Granty PPGR" oraz określenia procedury monitorowania utrzymania efektów osiągniętych w wyniku realizacji projektu, zamieszczonych we wniosku o przyznanie Grantu.
27.06.2022 Zarządzenie nr 84 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
30.06.2022 Zarządzenie nr 86 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
30.06.2022 Zarządzenie nr 88 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
30.06.2022 Zarządzenie nr 89 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
30.06.2022 Zarządzenie nr 90 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
11.07.2022 Zarządzenie nr 91 w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2022.
12.07.2022 Zarządzenie nr 92 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
18.07.2022 Zarządzenie nr 95 w sprawie Regulaminu wraz planem sytuacyjnym Dożynek Gminnych w Chlebowie.
18.07.2022 Zarządzenie nr 99 w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru usunięcia szkód i strat powstałych na terenie Gminy Gubin w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
25.07.2022 Zarządzenie nr 103 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
29.07.2022 Zarządzenie nr 105 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
11.08.2022 Zarządzenie nr 106 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
12.08.2022 Zarządzenie nr 108 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych.
17.08.2022 Zarządzenie nr 109
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
17.08.2022 Zarządzenie nr 110 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących przyznania dodatku węglowego.
31.08.2022 Zarządzenie nr 116 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnego.
31.08.2022 Zarządzenie nr 117 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
31.08.2022 Zarządzenie nr 118 Wsprawie: Fwrotu do Zasoby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości będącej przedmiotem nieodpłatnego przekazania
31.08.2022 Zarządzenie nr 119 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących przyznania dodatku węglowego.
13.09.2022 Zarządzenie nr 121 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
14.09.2022 Zarządzenie nr 123 w sprawie ustalenia zasad rozliczania oraz wysokości opłaty za centralne ogrzewanie w mieszkaniach stanowiących własność Gminy Gubin oraz własnościowych korzystających z gminnego systemu grzewczego.
21.09.2022 Zarządzenie nr 126 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
21.09.2022 Zarządzenie nr 127 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań dotyczących dodatku dla gospodarstw domowych.
21.09.2022 Zarządzenie nr 128 w sprawie określenia zasad finasowania zadania w zakresie przygotowania i dowozu posiłków do szkół podstawowych na terenie Gminy Gubin.
10.10.2022 Zarządzenie nr 133 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
17.10.2022 Zarządzenie nr 139 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2009 wójta Gminy Gubin z dnia 05.06.2009r.
20.10.2022 Zarządzenie nr 140 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego zakupionego w ramach projektu: "W drogę do przedszkola! - utworzenie 2 Oddziałów przedszkolnych w Gminie Gubin".
31.10.2022 Zarządzenie nr 142 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
09.11.2022 Zarządzenie nr 147 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
10.11.2022 Zarządzenie nr 148 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych.
21.11.2069
Zarządzenie nr 155 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
22.11.2022 Zarządzenie nr 156 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości.
13.12.2022 Zarządzenie nr 168 w sprawie ustalenia zmiany planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2022.
13.12.2022 Zarządzenie nr 169 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: do spraw sprawozdawczości i księgowości budżetowej.
30.12.2022 Zarządzenie nr 178 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
« powrót do poprzedniej strony