ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-01-28 15:45:43 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

12.01.2022 Zarządzenie nr 3 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2022 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
26.01.2022 Zarządzenie nr 4 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
26.01.2022 Zarządzenie nr 5
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
11.02.2022 Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
11.02.2022 Zarządzenie nr 11 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
11.02.2022 Zarządzenie nr 12 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
11.02.2022 Zarządzenie nr 13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
23.02.2022 Zarządzenie nr 17 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych
25.02.2022 Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
25.02.2022 Zarządzenie nr 19 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
25.02.2022 Zarządzenie nr 20 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej
25.02.2022 Zarządzenie nr 21 w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 30/2014 wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
04.03.2022 Zarządzenie nr 23 w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
07.03.2022 Zarządzenie nr 24 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Gubinek na terenie Gminy Gubin.
07.03.2022 Zarządzenie nr 25 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
09.03.2020 Zarządzenie nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadania realizowanego ze środków Funduszu pod nazwą ,,Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia",
22.03.2022 Zarządzenie nr 29 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
22.03.2022 Zarządzenie nr 30 w sprawie zmiany szczegółowych zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w związku z ogłoszeniem epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
29.03.2022 Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
31.03.2022 Zarządzenie nr 35 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
01.04.2022 Zarządzenie nr 37 w sprawie ustalenia stawek za l kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem nie będącym własnością pracodawcy, a używanym do celów służbowych.
13.04.2022 Zarządzenie nr 39 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na dwa wolne stanowiska urzędnicze: do spraw budownictwa, inżynierii i ochrony środowiska; do spraw płac oraz księgowości budżetowej.
15.04.2022 Zarządzenie nr 43 w sprawie przyięcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości gminy Gubin na lata 2022 -2024.
22.04.2022 Zarządzenie nr 44 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2022r. jako dnia w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
27.04.2022 Zarządzenie nr 47 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie do prowadzenia weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia w sprawie złożonych wniosków o świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
04.05.2022 Zarządzenie nr 51 Upoważniam Panią Annę Zawadzką- Hylak starszego pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie.
04.05.2022 Zarządzenie nr 52 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji w tych sprawach.
04.05.2022 Zarządzenie nr 53 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.
04.05.2022 Zarządzenie nr 54 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.
13.05.2022 Zarządzenie nr 57 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
16.05.2022 Zarządzenie nr 59 w sprawie odwołania i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych.
30.05.2022 Zarządzenie nr 64 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
06.06.2022 Zarządzenie nr 66 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
08.06.2022 Zarządzenie nr 69 w sprawie ustalenia dnia 17 czerwca 2022r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
20.06.2022 Zarządzenie nr 70 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2022r.
20.06.2022 Zarządzenie nr 72 w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji umowy o powierzenie grantu -,,Cyfrowa Gmina".
20.06.2022 Zarządzenie nr 73 w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji umowy o powierzenie grantu -,,Granty PPGR".
20.06.2022 Zarządzenie nr 75 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Gubinie.
20.06.2022 Zarządzenie nr 76 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych.
20.06.2022 Zarządzenie nr 77 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu dla urządzeń projektowych na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy GUBIN.
20.06.2022 Zarządzenie nr 78 w sprawie sprzedaźy' w formie przetargu nieruchomości.
20.06.2022 Zarządzenie nr 79 w sprawie zmiany załączników do Zarządzenia nr 30/2014 wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
24.06.2022 Zarządzenie nr 80 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Gminę Gubin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
24.06.2022 Zarządzenie nr 81 w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji projektu ,,Cyfrowa Gmina".
24.06.2022 Zarządzenie nr 82 w sprawie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji projektu ,,Granty PPGR".
24.06.2022 Zarządzenie nr 83 w sprawie określenia zasad przekazania składników majątku gminy Gubin zakupionych w ramach projektu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -
Granty PPGR" oraz określenia procedury monitorowania utrzymania efektów osiągniętych w wyniku realizacji projektu, zamieszczonych we wniosku o przyznanie Grantu.
« powrót do poprzedniej strony