ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds. księgowości budżetowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-10-12 09:16:26 przez Wiesław Jaros, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin
 
 
Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
 
ogłasza nabór na stanowisko pracy
ds. księgowości budżetowej
 
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum dwa lata doświadczenia w księgowości lub wykształcenie średnie plus minimum 5 lat doświadczenia w księgowości
- preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne, finanse i rachunkowość lub administracyjne.
 
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- prowadzenie niżej wymienionych urządzeń analitycznych dotyczących księgowości Urzędu Gminy Gubin:
a) wydatków i kosztów budżetowych,
a) wydatków i kosztów sum depozytowych
c) wydatków i kosztów ZFSS
d) rozrachunków
e) materiałów i środków trwałych.
- terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu wydatków gminy: Rb-28S, Rb-50, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-28NW,
- sporządzanie informacji z wykonania budżetu gminy w zakresie wydatków,
- sprawdzanie zgodności sald z kontrahentami,
- prowadzenie i rozliczanie magazynów,
- prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych otrzymanych do użytkowania.
 
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
 
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze.
 
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wymagane wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie wymaganego stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.)
- oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (wzór w zał.).
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 25 października 2019r. do godz. 15.30
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
 
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 30.09.2019r. wynosi powyżej 6%.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony