ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Raport o Stanie Gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-06-03 16:06:16 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

              Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz.506 tj.) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności  Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji , na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W tym temacie radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest złożyć do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami:
  1. W gminie do 20 000 mieszkańców  - co najmniej 20 osób
  2. W gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób
Powyższe zgłoszenie mieszkaniec gminy zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu wg kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
 
« powrót do poprzedniej strony