ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds. księgowości budżetowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-02-01 13:57:01 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie wyższe plus minimum dwa lata doświadczenia w księgowości lub wykształcenie średnie plus minimum 5 lat doświadczenia w księgowości
- preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- obsługa programu PUMA.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- kompletowanie i dekretacja dowodów księgowych zadań ujętych w planie wydatków Urzędu Gminy wraz z rozliczaniem raportów kasowych, sporządzaniem zbiorówek i uzgodnieniem bilansowym wyciągów  bankowych z załączonymi fakturami,
- ewidencja i rozliczenie kosztów rodzajowych dotyczących okresu sprawozdawczego  (miesiąc) a płaconych do dnia 5 następnego miesiąca jako zobowiązanie,
- prowadzenie i uzgadnianie magazynów,
- prowadzenie i rozliczanie kosztów międzyokresowych operacji gromadzonych w czasie,
- ewidencja i amortyzacja środków trwałych,
- sporządzenie sprawozdań z zakresu środków trwałych,,
- gromadzenie i kompletowanie kopii dowodów księgowych zadań inwestycji w budowie,
- prowadzenie ewidencji pozabilansowej środków trwałych otrzymanych do użytkowania,
- prowadzenie kontrolki naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od umów zleceń, umów o dzieło oraz wynagrodzeń pracowników wypłacanych w ciągu m-ca.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie, praca przy monitorze.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy - kserokopie),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej” w terminie do dnia 12 lutego 2019r. do godz. 12.00
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.01.2019r. wynosi powyżej 6%.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony