ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-01-18 13:38:20 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. dochodów budżetowych i podatku VAT
 
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- wykształcenie: wyższe,
- preferowane kierunki wykształcenia: ekonomiczne lub administracyjne.
2. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych (program WORD, Excel),
- umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
- obsługa programu COMARCH OPTIMA.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- dokumentowanie sprzedaży – wystawianie faktur VAT,
- rozliczania należności z tytułu dochodów budżetowych,
- prowadzenie ewidencji VAT – rejestr sprzedaży oraz rejestry zakupów VAT,
- sporządzanie rozliczeń z zakresu VAT naliczonego i należnego,
- terminowe sporządzanie, składanie deklaracji oraz rozliczanie VAT naliczonego,
- współpraca z jednostkami budżetowymi w zakresie scentralizowanych rozliczeń VAT,
- prowadzenie dokumentów oraz współpraca z radcą prawnym przy windykacji należności cywilnoprawnych,
- przygotowanie, aktualizacja niezbędnych do odczytu wodomierzy,
- współpraca z inkasentami,
- obsługa interesantów.
4. Predyspozycje osobowościowe:
- wysokie kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność bezkonfliktowej pracy w zespole,
- sumienność, odpowiedzialność.
5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- współdziałanie z referatami UG Gubin i jednostkami budżetowymi, konieczność dochowania terminów, praca w stresie.
6.Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, świadectwo szkolne - kserokopie),
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór w zał.),
- poświadczenie ewentualnego stażu pracy (np. zaświadczenie, świadectwo pracy),
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór w zał.),
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne (wzór w zał.).
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu, pocztą elektroniczną w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego na adres: lub pocztą na adres Urzędu Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20,
66-620 Gubin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. dochodów budżetowych i podatku VAT” w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. do godz.15.30
(nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminagubin/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu przy ul. Obrońców Pokoju 20.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”.
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na dzień 31.12. 2017r. wynosi powyżej 6%.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony