ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2021

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

12.01.2021 Zarządzenie nr 1 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
20.01.2021 Zarządzenie nr 2
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszeehnianle kulenry fizycznej i sportu.
20.01.2021 Zarządzenie nr 3
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
25.01.2021 Zarządzenie nr 4
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
25.01.2021 Zarządzenie nr 5
zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości środków na dofinansowanie „Programu budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków, Gmina Gubin - etap III” środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
01.02.2021 Zarządzenie nr 6
Na podstawie art. 8a, art. 8b, art.8c, art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r. poz.808 ze zm.), zarządzam co następuje:
04.02.2021 Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
11.02.2021 Zarządzenie nr 8
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane
16.02.2021 Zarządzenie nr 9
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
16.02.2021 Zarządzenie nr 10
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania oferl złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
16.02.2021 Zarządzenie nr 11
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 12 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 14 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 15 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 17 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
18.02.2021 Zarządzenie nr 20
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł”.
18.02.2021 Zarządzenie nr 21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
23.02.2021 Zarządzenie nr 22
w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej.
23.02.2021 Zarządzenie nr 23
w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
25.02.2021 Zarządzenie nr 24 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
04.03.2021 Zarządzenie nr 25
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
04.03.2021 Zarządzenie nr 26
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10.03.2021 Zarządzenie nr 27 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
10.03.2021 Zarządzenie nr 28 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
10.03.2021 Zarządzenie nr 29 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
10.03.2021 Zarządzenie nr 30 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
10.03.2021 Zarządzenie nr 31 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
15.03.2021 Zarządzenie nr 32 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
31.03.2021 Zarządzenie nr 37 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
08.04.2021 Zarządzenie nr 38 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
13.04.2021 Zarządzenie nr 39 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
14.04.2021 Zarządzenie nr 40
w sprawie organizacji pracy Urzędu Gminy Gubin w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19.
14.04.2021 Zarządzenie nr 41
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2021 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia
15.04.2021 Zarządzenie nr 42
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowei lokalu mieszkalnego.
15.04.2021 Zarządzenie nr 43 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
22.04.2021 Zarządzenie nr 45
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gubin.
29.04.2021 Zarządzenie nr 47
zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
29.04.2021 Zarządzenie nr 48
zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadania realizowanego ze środków Funduszu pod nazwą „Działania związane z przeciwdziałaniem COYID-19 - szczepienia”.
10.05.2021 Zarządzenie nr 49
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w miejscowości Kujawa na terenie Gminy Gubin na kadencję 2018-2023.
10.05.2021 Zarządzenie nr 50 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
17.05.2021 Zarządzenie nr 51 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
17.05.2021 Zarządzenie nr 52 w spraow ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnowicach.
17.05.2021 Zarządzenie nr 53 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadania realizowanego ze środków Funduszu pod nazwą „Działania związane z przeciwdziałaniem COYID-19 - szczepienia”
26.05.2021 Zarządzenie nr 54
zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadania realizowanego ze środków Funduszu pod nazwą „Działania związane z przeciwdziałaniem COYID-19 — szczepienia”
26.05.2021 Zarządzenie nr 56 w sprawie ustalenia dnia 4 czerwca 2021r. jako dnia w którym Urzędzie Gminy Gubin bedzie nieczynny.
31.05.2021 Zarządzenie nr 58 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
01.06.2021 Zarządzenie nr 59 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
14.06.2021 Zarządzenie nr 62 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnowicach.
14.06.2021 Zarządzenie nr 68 w sprawie wyodrebnienia kont dla zadania ,,Budowa Swietlicy wiejskiej w miejscowoSci Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Gubin" realizowanego w ramach poddzialania objetego Programem Rozwoju ObszarOw wiejskich na lata 2014-2020
30.06.2021 Zarządzenie nr 71
w sprawie przedłużenia powierzenia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabicach z Filią w Strzegowie.
05.07.2021 Zarządzenie nr 72
w sprawie sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnowicach z filią w Starosiedlu.
12.07.2021 Zarządzenie nr 74 w sprawie zatwierdzenia konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnowicach.
13.07.2021 Zarządzenie nr 75 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czarnowicach.
13.07.2021 Zarządzenie nr 76 udzielenie pełnomocnictw.
13.07.2021 Zarządzenie nr 77
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
13.07.2021 Zarządzenie nr 78 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości.
13.07.2021 Zarządzenie nr 79 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
13.07.2021 Zarządzenie nr 80 Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji oraz planu kont dla zadań realizowanych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części dotyczącej Rządowego Funduszu Inwestycji.
26.07.2021 Zarządzenie nr 81 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.
26.07.2021 Zarządzenie nr 82 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.
03.08,2021 Zarządzenie nr 84 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
03.08.2021 Zarządzenie nr 85 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.08.2021 Zarządzenie nr 87 sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych 
09.08.2021 Zarządzenie nr 88 w sprawie powołania zastępcy Wójta
12.08.2021 Zarządzenie nr 89 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
17.08.2021 Zarządzenie nr 90 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
17.08.2021 Zarządzenie nr 91 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.
20.08.2021 Zarządzenie nr 92 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.08.2021 Zarządzenie nr 93 w sprawie zamiany nieruchomości.
20.08.2021 Zarządzenie nr 94 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.08.2021 Zarządzenie nr 95 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.08.2021 Zarządzenie nr 96 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.08.2021 Zarządzenie nr 97 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.08.2021 Zarządzenie nr 98 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
30.08.2021 Zarządzenie nr 99 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
30.08.2021 Zarządzenie nr 100 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadania realizowanego ze Środków Funduszu pod nazwą "Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia".
31.08.2021 Zarządzenie nr 101 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatku od środków transportowych i windykacji należności podatkowych w referacie finansowym.
14.09.2021 Zarządzenie nr 102 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
17.09.2021 Zarządzenie nr 103 w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych.
17.09.2021 Zarządzenie nr 104 w sprawie zmiany szczegółowych zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w związku z ogłoszeniem epidemii zakażeń wirusem SARS-COV-2.
20.09.2021 Zarządzenie nr 106 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych 
29.09.2021 Zarządzenie nr 108 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
29.09.2021 Zarządzenie nr 109 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadania realizowanego ze Środków Funduszu pod nazwą ,,Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia".
30.09.2021 Zarządzenie nr 110 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
13.10.2021 Zarządzenie nr 112 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością gminy.
13.10.2021 Zarządzenie nr 113 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowei lokalu mieszkalnego.
14.10.2021 Zarządzenie nr 114 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubini.
15.10.2021 Zarządzenie nr 115 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
25.10.2021 Zarządzenie nr 118 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego: rozpoczęte inwestycja, Termomodemizacja budynków szkół gminnych w miejscowości Bieżyce, Starosiedle, Strzegów".
27.10.2021 Zarządzenie nr 120 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont dla zadania realizowanego ze środków Funduszu pod nazwą ,,Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - szczepienia"
29.10.2021 Zarządzenie nr 121 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
04.11.2021 Zarządzenie nr 122 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
10.11.2021 Zarządzenie nr 123 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
10.11.2021 Zarządzenie nr 124 w sprawie szczegółowych zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w związku z trwającym stanem epidemii zakażeń wirusem SARS-COV-2
19.11.2021 Zarządzenie nr 125 zmieniające zarządzenie w sprawie: planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych
22.11.2021 Zarządzenie nr 126 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
22.11.2021 Zarządzenie nr 127 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
22.11.2021 Zarządzenie nr 128 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
22.11.2021 Zarządzenie nr 129 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
22.11.2021 Zarządzenie nr 130 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
09.12.2021 Zarządzenie nr 140 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.
16.12.2021 Zarządzenie nr 144 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
28.12.2021 Zarządzenie nr 149 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
28.12.2021 Zarządzenie nr 150 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
29.12.2021 Zarządzenie nr 153 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2021r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma / Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-26 19:10:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-26 19:51:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25 12:03:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2019 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »