ˆ

Koordynator ds. dostępności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wniosek o zapewnienie dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-09-07 14:52:20 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór – Załącznik nr 1).
 
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
  1. Dane kontaktowe wnioskodawcy,
  2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez
zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:
• złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Gubin w godzinach pracy Urzędu
od 7:30 do 15:30
• wrzucić do urny przed budynkiem gminy
• wysłać pocztą na adres koordynatora do spraw dostępności:
• wysłać drogą elektroniczną na adres:
 
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony