ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2019

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
07.01.2019 Zarządzenie nr 1
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2019r. w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach organizacyjnych gminy.
14.01.2019 Zarządzenie nr 2 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich.
22.01.2019 Zarządzenie nr 3
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
28.01.2019 Zarządzenie nr 4 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
28.01.2019 Zarządzenie nr 5 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
30.01.2019 Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
04.02.2019 Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Gubin jest organem prowadzącym
07.02.2019 Zarządzenie nr 8
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
08.02.2019 Zarządzenie nr 9
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów
07.02.2019 Zarządzenie nr 10
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
11.02.2019 Zarządzenie nr 11 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
13.02.2019 Zarządzenie nr 12 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
13.02.2019 Zarządzenie nr 13
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
13.02.2019 Zarządzenie nr 14 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
13.02.2019 Zarządzenie nr 15 w sprawie Regulaminu pracy Komisji Przetargowej.
13.02.2019 Zarządzenie nr 16 w sprawie zniesienia współwłasności.
18.02.2019 Zarządzenie nr 17
w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokosc świadczenia.
20.02.2019 Zarządzenie nr 18 w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej
20.02.2019 Zarządzenie nr 19 w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
26.02.2019 Zarządzenie nr 21
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
26.02.2019 Zarządzenie nr 22
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
27.02.2019 Zarządzenie nr 23 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
04.03.2019 Zarządzenie nr 25 w sprawie ponownego zwołania Zebrania Wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Wielotów.
04.03.2019 Zarządzenie nr 26 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
04.03.2019 Zarządzenie nr 27 w sprawie wyznaczenia Inspektora ochrony Danych.
07.03.2019 Zarządzenie nr 28
w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym na terenie Gminy Gubin.
07.03.2019 Zarządzenie nr 29 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowei lokali mieszkalnych.
12.03.2019 Zarządzenie nr 30
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz ustalenia jego składu osobowego.
15.03.2019 Zarządzenie nr 31 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
18.03.2019 Zarządzenie nr 32 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dzieci nieobjętych dowozem zorganizowanym przez Gminę Gubin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
05.04.2019 Zarządzenie nr 33 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 34 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 35 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 36 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 37 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 38 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 39 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 40 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 41 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 42 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 43 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 44 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 45 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 46 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 47 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 48 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 49 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 50 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 51 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 52 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 53 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 54 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 55 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2019 Zarządzenie nr 56 w sprawie ponownego zwołania Zebrania Wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Wioska.
08.04.2019 Zarządzenie nr 57
w sprawie ustalenia dnia 02 maja 2019r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
09.04.2019 Zarządzenie nr 58 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
15.04.2019 Zarządzenie nr 59
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Chlebowie.
18.04.2019 Zarządzenie nr 60 w sprawie zmiany w rocznym planie rzeczowo - finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
23.04.2019 Zarządzenie nr 61 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
23.04.2019 Zarządzenie nr 62
w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
11.05.2019 Zarządzenie nr 64
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chlebowie.
22.05.2019 Zarządzenie nr 65 w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2019.
23.05.2019 Zarządzenie nr 67 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
29.05.2019 Zarządzenie nr 68
w sprawie ustalenia stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych wykonywany transportem własnym Gminy Gubin.
03.06.2019 Zarządzenie nr 69 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły.
10.06.2019 Zarządzenie nr 70
w sprawie ustalenia dnia 21czerwca 2019r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
12.06.2019 Zarządzenie nr 71 w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Gubin.
13.06.2019 Zarządzenie nr 72 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
12.06.2019 Zarządzenie nr 73 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
17.06.2019 Zarządzenie nr 74 w sprawie zmiany w rocznym planie rzeczowo-finansowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
17.06.2019 Zarządzenie nr 75 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wodociągów i kanalizacji.
22.05.2019 Zarządzenie nr 76 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
28.06.2019 Zarządzenie nr 77 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
01.07.2019
Zarządzenie nr 78 w sprawie regulaminu wraz planem sytuacyjnym Dożynek Gminnych w Jazowie. 
10.07.2019 Zarządzenie nr 79 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.
10.07.2019 Zarządzenie nr 80
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania oceny i kontroli realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
16.07.2019 Zarządzenie nr 81 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
16.07.2019 Zarządzenie nr 82 w sprawie REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pn. „Chrońmy nasze pszczółki" PRZEPROWADZONEGO W TRAKCIE DOŻYNEK GMINNYCH 2019 W MIEJSCOWOŚCI Jazów.
24.07.2019 Zarządzenie nr 83 w sprawie ustalenia dnia 16 sierpnia 2019r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
24.07.2019 Zarządzenie nr 84 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości.
24.10.2019 Zarządzenie nr 85
W sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.
24.07.2019 Zarządzenie nr 86 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzegów, Gmina Gubin” dofinansowanego ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.
30.07.2019 Zarządzenie nr 87 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
14.08.2019 Zarządzenie nr 88 w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym na terenie Gminy Gubin.
14.08.2019 Zarządzenie nr 89 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
20.08.2019 Zarządzenie nr 90 w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
30.08.2019 Zarządzenie nr 91 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
13.09.2019 Zarządzenie nr 92 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
19.09.2019 Zarządzenie nr 93 sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 30/2014 Wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
30.09.2019 Zarządzenie nr 94 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
02.10.2019 Zarządzenie nr 95 sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 30/2014 Wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
10.10.2019 Zarządzenie nr 96 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
10.10.2019 Zarządzenie nr 97 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości.
18.10.2019 Zarządzenie nr 98 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
25.10.2019 Zarządzenie nr 99
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w' zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
25.10.2019 Zarządzenie nr 100
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
29.10.2019 Zarządzenie nr 101 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
29.10.2019 Zarządzenie nr 102 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
31.10.2019 Zarządzenie nr 103 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
31.10.2019 Zarządzenie nr 104 zmieniające zarządzenie Nr 51/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) w Gminie Gubin i jej jednostkach organizacyjnych.
09.11.2019 Zarządzenie nr 105
w sprawie zakazu umieszczania i przetrzymywania zwierząt (psów) na działce nr 69 obręb Stargard Gubiński.
12.11.2019 Zarządzenie nr 106 w sprawie Regulaminu Konkursu Fotograficznego pn. „Gmina Gubin w obiektywie”
07.11.2019 Zarządzenie nr 107 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2019 z dnia 25 października 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.
14.11.2019
Zarządzenie nr 108 w sprawie ustalenia zmiany planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2019 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
18.11.2019 Zarządzenie nr 110
sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS ( Host Nation Suport)
18.11.2019 Zarządzenie nr 111
w sprawie wyodrębnienia kont dla zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnowice, Gmina Gubin” realizowanego w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
18.11.2019 Zarządzenie nr 112
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla zadania „Wdrożenie i rozwój e-uslug w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
02.12.2019 Zarządzenie nr 113
w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019r. jako dnia, w którym Urząd Gminy Gubin będzie nieczynny.
09.12.2019 Zarządzenie nr 114 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
12.12.2019 Zarządzenie nr 115 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
20.12.2019 Zarządzenie nr 116 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
31.12.2019 Zarządzenie nr 119 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2019r.
31.12.2019 Zarządzenie nr 120 w sprawie planu kontroli zarządczej na 2020r. w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach organizacyjnych gminy.
31.12.2019 Zarządzenie nr 121 w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzedzie Gminy w Gubinie

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-16 13:38:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-16 14:26:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-15 08:30:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »