ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

10.01.2018 Zarządzenie nr 1 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
10.01.2018 Zarządzenie nr 2 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
18.01.2018 Zarządzenie nr 3 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Dzikowo.
22.01.2018 Zarządzenie nr 4
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018r. w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach organizacyjnych gminy.
26.01.2018
Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
05.02.2018 Zarządzenie nr 6
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
05.02.2018 Zarządzenie nr 7
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
05.02.2018 Zarządzenie nr 8
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansów.
07.02.2018 Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
14.02.2018 Zarządzenie nr 10
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
14.02.2018 Zarządzenie nr 11
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
14.02.2018 Zarządzenie nr 12
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Gubin jest organem prowadzącym.
19.02.2018 Zarządzenie nr 13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
12.03.2018 Zarządzenie nr 14 zmieniające Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Gubin z dnia 15.05.2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości.
20.03.2018 Zarządzenie nr 16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/2017 Wójta Gminy Gubin z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin.
22.03.2018 Zarządzenie nr 17
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
28.03.2018 Zarządzenie nr 18 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia nr 30/2014 Wójta Gminy Gubin z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin.
29.03.2018 Zarządzenie nr 19
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
05.04.2018 Zarządzenie nr 20
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Gubin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Gubin z dnia 2 kwietnia 2014r.
09.04.2018 Zarządzenie nr 21
w spranie Regulaminu wraz planem sytuacyjnym dożynek gminnych w Sękowicach.
12.04.2018 Zarządzenie nr 22 w sprawie Regulaminu IV TURNIEJU SZACHOWEGO GMINY GUBIN, który odbędzie się 11.05.2018r. w Szkole Podstawowej w Czarnowicach w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich - „Fundusze Europejskie dla wszystkich".
17.04.2018 Zarządzenie nr 23 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
17.04.2018 Zarządzenie nr 24 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
27.04.2018 Zarządzenie nr 25 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
07.05.2018 Zarządzenie nr 26
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starosiedlu
07.05.2018 Zarządzenie nr 27 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Jazów.
07.05.2018 Zarządzenie nr 28
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Gubin lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
10.05.2018 Zarządzenie nr 29 w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2018.
11.05.2018 Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
29.05.2018 Zarządzenie nr 33 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starosiedlu.
05.06.2018 Zarządzenie nr 36 w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Gubin.
18.06.2018 Zarządzenie nr 37 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
26.06.2018 Zarządzenie nr 40 w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
29.06.2018 Zarządzenie nr 41 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start".
12.07.2018 Zarządzenie nr 42 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
16.07.2018 Zarządzenie nr 43
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego.
17.07.2018 Zarządzenie nr 44
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
17.07.2018 Zarządzenie nr 45 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych.
17.07.2018 Zarządzenie nr 46
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.
17.07.2018 Zarządzenie nr 47
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości.
24.07.2018 Zarządzenie nr 48
w sprawie ponownego ogłoszenia konkursu na Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
30.07.2018 Zarządzenie nr 49 w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Gubin.
10.08.2018 Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
17.08.2018 Zarządzenie nr 53 w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy komisjom wyborczym na terenie Gminy Gubin
24.08.2018 Zarządzenie nr 54
w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
10.09.2018 Zarządzenie nr 55
w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Gubin, i powołania Komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego FS Lublin Żuk A18B Lux.
14.09.2018 Zarządzenie nr 56 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
14.09.2018 Zarządzenie nr 57 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
17.09.2018 Zarządzenie nr 58 w sprawie zasad udostępniania świetlic wiejskich w związku z wyborami do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa i wójta gminy w 2018 r.
19.09.2018 Zarządzenie nr 60
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 58 Wójta Gminy Gubin z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zasad udostępniania świetlic wiejskich w związku z wyborami do rady gminy, rady powiatu, sejm.ku wojewodztwa
i wójta gminy w 2018 r.
29.09.2018 Zarządzenie nr 61 zarządzam co następuje: Upoważniam Panią Agnieszkę Jurkowską zatrudnioną w Urzędzie Gminy Gubin, na stanowisku pomoc administracyjna do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, w zakresie postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności
01.10.2018 Zarządzenie nr 62 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
25.10.2018 Zarządzenie nr 64 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
25.10.2018 Zarządzenie nr 65 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
29.10.2018 Zarządzenie nr 67 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
29.10.2018 Zarządzenie nr 68 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
31.10.2018 Zarządzenie nr 69 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
06.11.2018 Zarządzenie nr 70 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
13.11.2018 Zarządzenie nr 71 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
14.11.2018 Zarządzenie nr 72 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących Programu Ministerstwa Sprawiedliwości „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem".
15.11.2018 Zarządzenie nr 73 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2018r.
16.11.2018 Zarządzenie nr 74 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.11.2018 Zarządzenie nr 75
w sprawie powołania Komisji do spraw odbioru usunięcia szkód i strat powstałych na terenie Gminy Gubin w wyniku zdarzenia o charakterze klęsk żywiołowych
04.12.2018 Zarządzenie nr 76
w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
04.12.2018 Zarządzenie nr 77 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
04.12.2018 Zarządzenie nr 78 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
04.12.2018 Zarządzenie nr 79
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości środków na dofinansowanie Programu „Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków - etap II" środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-11 10:07:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-11 10:22:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-22 09:36:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »