ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2016

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
04.01.2016 Zarządzenie nr 1
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowego majątku ruchomego Gminy Gubin.
04.01.2016 Zarządzenie nr 2 w sprawie zmiany zarządzenia numer 37/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie obciążania dłużników należności cywilnoprawnych kosztami doręczenia wezwań do zapłaty
05.01.2016 Zarządzenie nr 3
w sprawie powołania komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 06 września 2015r.
29.01.2016 Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
01.02.2016 Zarządzenie nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przejścia i przejazdu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy GUBIN.
01.02.2016 Zarządzenie nr 7
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
01.02.2016 Zarządzenie nr 8 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
05.02.2016 Zarządzenie nr 9 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowei lokalu mieszkalnego
24.02.2016 Zarządzenie nr 10
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego II przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowego majątku ruchomego Gminy Gubin.
29.02.2016 Zarządzenie nr 11 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej
07.03.2016 Zarządzenie nr 12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu
08.03.2016 Zarządzenie nr 13 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
08.03.2016 Zarządzenie nr 14
w sprawie ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych i zniesienia współwłasności.
08.03.2016 Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP przeprowadzonych 25 października 2015r.
16.03.2016 Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
16.03.2016 Zarządzenie nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
22.03.2016 Zarządzenie nr 18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ze sfery pożytku publicznego w 2016r.
23.03.2016 Zarządzenie nr 19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego ze sfery pożytku publicznego w 2016r.
24.03.2016 Zarządzenie nr 20 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Liliannie Dobiegała - Dyrektor Zespołu Szkół w Chlebowie i Zarządcy Kompleksu Sportowego „0rlik"2012 w jednej osobie do realizacji programu "Animator- Moje Boisko Orlik 2012".
24.03.2016 Zarządzenie nr 21 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie jako realizatora świadczenia wychowawczego.
24.03.2016 Zarządzenie nr 22 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie do prowadzenia postępowania w sprawie prowadzenia postępowań o przyznanie świadczenia wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji.
24.03.2016 Zarządzenie nr 23 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji.
24.03.2016 Zarządzenie nr 24 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych i wydawania w tych sprawach decyzji.
24.03.2016 Zarządzenie nr 25 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2016
25.03.2016 Zarządzenie nr 26 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
31.03.2016 Zarządzenie nr 27 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2016
31.03.2016 Zarządzenie nr 28
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
31.03.2016 Zarządzenie nr 29
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych
04.04.2016 Zarządzenie nr 30
w sprawie wprowadzenia w szkołach gminnych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Gubin. Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt.
13.04.2016 Zarządzenie nr 31 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego III przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowego majątku ruchomego Gminy Gubin.
13.04.2016 Zarządzenie nr 32 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowei lokali mieszkalnych
15.04.2016 Zarządzenie nr 33 w sprawie Regulaminu II TURNIEJU SZACHOWEGO GMINY GUBIN, który odbędzie się 12.05.2016r, w świetlicy wiejskiej w Drzeńsku Wielkim w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich - "Fundusze Europejskie dla wszystkich".
15.04.2016 Zarządzenie nr 35 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
22.04.2016 Zarządzenie nr 36 w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego - instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Gubinie.
25.04.2016 Zarządzenie nr 37 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
27.04.2016 Zarządzenie nr 38 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 2 maja 2016r. w Urzędzie Gminy Gubin
27.04.2016 Zarządzenie nr 39 w sprawie przekazania Sołectwu Grabice - Luboszyce do korzystania i zarządzania składników mienia komunalnego
05.05.2016 Zarządzenie nr 40 w sprawie sposobu postępowania przy załatwianu spraw z zakresu działalności lobbingowej
16.05.2016 Zarządzenie nr 42 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowego majątku ruchomego Gminy Gubin.
17.05.2016 Zarządzenie nr 43 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
31.05.3016 Zarządzenie nr 44 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
06.06.2016 Zarządzenie nr 45 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
08.06.2016 Zarządzenie nr 46
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania komisji do przeprowadzenia pisemnego II przetargu publicznego na sprzedaż składników rzeczowego majątku ruchomego Gminy Gubin
08.06.2016 Zarządzenie nr 47 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
16.06.2016 Zarządzenie nr 48
w sprawie regulaminu i planu sytuacyjnego dożynek gminnych w Sękowicach
15.06.2016 Zarządzenie nr 49 w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2016.
27.06.2016 Zarządzenie nr 50 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegowie
28.06.2016 Zarządzenie nr 51
w sprawie w sprawie osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2015/2016
28.06.2016 Zarządzenie nr 52
w sprawie ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych i zniesienia współwłasności.
30.06.2016 Zarządzenie nr 53 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
12.07.2016 Zarządzenie nr 54 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
15.07.2016 Zarządzenie nr 55 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
15.07.2016 Zarządzenie nr 56 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
15.07.2016 Zarządzenie nr 57 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
26.072016 Zarządzenie nr 58 w sprawie REGULAMINU KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEPROWADZONEGO W TRAKCIE DOŻYNEK GMINNYCH 2016 W MIEJSCOWOŚCI SĘKOWICE
26.072016 Zarządzenie nr 59 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Gubinie.
29.072016 Zarządzenie nr 60 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
29.072016 Zarządzenie nr 61 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły łub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych.
29.072016 Zarządzenie nr 62 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna".
29.07.2016 Zarządzenie nr 63 w sprawie określenia procedury likwidacyjnej w związku z przekształceniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegowie w filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grabicach
29.07.2016 Zarządzenie nr 64 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy w Gubinie
05.08.2016 Zarządzenie nr 65 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2016 Wójta Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie prowadzenia szkolenia wstępnego - instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy w Gubinie
12.08.2016 Zarządzenie nr 66 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
12.08.2016 Zarządzenie nr 67 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
12.08.2016 Zarządzenie nr 68
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
30.08.2016 Zarządzenie nr 69 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Chlebowie im. Danuty Siedzikówny „Inki" oraz w Publicznym Gimnazjum w Chlebowie im. Danuty Siedzikówny „Inki" wchodzących w skład Zespołu Szkół w Chlebowie od roku szkolnego 2016/2017 w formie elektronicznej
21.09.2016 Zarządzenie nr 71
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Wójta Gminy Gubin do kontroli wniesienia opłaty targowej przez prowadzących sprzedaż na terenie gminy Gubin
21.09.2016 Zarządzenie nr 72 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
26.09.2016 Zarządzenie nr 73 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".
27.09.2016 Zarządzenie nr 74
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Wójta Gminy Gubin do sprawdzenia stanu tablic z nazwami miejscowości, nazwami ulic oraz numeracji budynków na terenie gminy Gubin
30.09.2016 Zarządzenie nr 75 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
12.10.2016 Zarządzenie nr 76 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 31 października 2016r. w Urzędzie Gminy Gubin
14.102016 Zarządzenie nr 77 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
21.10.2016 Zarządzenie nr 78 w sprawie upoważnienia przedstawicieli Wójta Gminy Gubin do kontroli nieruchomości położonych na terenie gminy Gubin
21.10.2016 Zarządzenie nr 79 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
07.11.2016 Zarządzenie nr 80 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016r.
16.11.2016 Zarządzenie nr 81
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze wReferacie Finansów w Urzędzie Gminy w Gubinie.
17.11.2016 Zarządzenie nr 82
w sprawie upoważnienia przedstawicieli Wójta Gminy Gubin do kontroli nieruchomości
położonych na terenie gminy Gubin
17.11.2016 Zarządzenie nr 83
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze wsekretariacie w Urzędzie Gminy w Gubinie.
29.11.2016 Zarządzenie nr 84 w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok
14.12.2016 Zarządzenie nr 85 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2016
21.12.2016 Zarządzenie nr 88 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
21.12.2016 Zarządzenie nr 89 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-11 11:16:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-11 11:16:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-29 15:12:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6097 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »