ˆ

Nieruchomości do sprzedaży

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lp
Księga Wieczysta
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji
Powierzchnia działki w m²
Opis nieruchomości
Forma zbycia
Nr zarządzenia
Cena
1
BRAK
Chlebowo
Dz. Nr 264/1
1600 m²
Działka niezabudowana
Tryb przetargowy
Nr 78/2021
z dnia
13.07 .2021r.
48.000,00 zł
2
BRAK
Chlebowo
Dz. Nr 253/4
2200 m²
Działka niezabudowana
Tryb przetargowy
Nr 78/2021
z dnia
13.07 .2021r.
66.000,00 zł
3
BRAK
Bieżyce
Dz. nr 104
500 m²
Działka niezabudowana
Tryb
bezprzetargowy
Nr 79/2021
z dnia
13.07 .2021r
30.300,00 zł
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zmianami ) Wójt Gminy GUBIN podaje do publicznej wiadomości, że Gmina GUBIN przeznacza do sprzedaży  w/w nieruchomości według przedstawionego wykazu.
Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 19 lipca 2021 roku do dnia 9 sierpnia 2021 roku.
Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w gazecie Tygodniowej i na stronie bip. gmina GUBIN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-19 13:28:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-19 13:28:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-19 13:28:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy GUBIN OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Nr działki
Powierzchnia (m²)
Obręb
Opis nieruchomości
Cena wywoławcza
 
Wysokość wadium
Obciążenie nieruchomości
 
Uwagi
 
1
10
1400
Żenichów
Działka niezabudowana
42.000,00 zł
4,200,00 zł
Nieruchomość wolna od jakichkolwiek obciążeń
Obszar działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GUBIN jest
przeznaczony pod tereny osadnictwa wiejskiego
2
72
10400
Węgliny
 
 
 
Działka niezabudowana
42.500,00 zł
4.300,00 zł
Nieruchomość wolna od jakichkolwiek obciążeń
Osoba biorąca udział w przetargu musi spełniać wymogi
art. 6 ust.1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U z 2020 r. poz. 1655 ze zmianami).
Ponadto przedstawi w dniu przetargu zaświadczenie
odpowiedniego organu(w tym przypadku
Urzędu Gminy w Gubinie ) o zameldowaniu
tj. ,że co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze
której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących
w skład jego gospodarstwa rolnego. Ponadto złoży oświadczenie,
 że osobiście prowadzi gospodarstwo rolne nieprzerwanie
od 5 lat.
3
535/1
797
Strzegów
 
Działka niezabudowana
20.000,00 zł
2.000,00 zł
Nieruchomość wolna od jakichkolwiek obciążeń
Obszar działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GUBIN jest
przeznaczony pod tereny osadnictwa wiejskiego
4
150
2700
Jaromirowice
 
Działka niezabudowana
54.000,00 zł
5.400,00 zł
Nieruchomość wolna od jakichkolwiek obciążeń
Obszar działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy GUBIN jest
przeznaczony pod tereny usługowo – produkcyjne,
które mogą być również przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe
 
Wykazane działki niezabudowane stanowią własność Gminy Gubin.
Przetarg odbędzie się dnia 6 sierpnia 2021 roku w sali narad Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 ( pierwsze piętro p. nr 110 ) o godzinie 10.00 na działkę
nr 10 obręb Żenichów, na działkę nr 72 obręb Węgliny o godzinie 10.10,na działkę nr 535/1 obręb Strzegów o godzinie 10.20, na działkę nr 150 obręb Jaromirowice o godzinie 10.30.   
Wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej, należy wpłacić najpóźniej do dnia 03.08.2021 r. w kasie urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20  lub na konto PKO BP S.A. o/Gubin nr  61102054020000090200278754 (w tytule wpłaty wskazać nieruchomość, której dotyczy).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Gubinie. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium wpłynęła na konto sprzedającego w określonym w ogłoszeniu terminie.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie wypłacone, na wniosek, w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu uczestnika musi okazać się stosownym pełnomocnictwem.
Niedotrzymanie terminu zawarcia umowy notarialnej bez usprawiedliwienia przez uczestnika, który przetarg wygra, powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Ogłaszający ma prawo do odwołania ogłoszenia przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres jednego miesiąca, począwszy od dnia 7 lipca 2021 roku .
Szczegółowej informacji odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20, tel. (068)3591640 w.126  w godzinach pracy urzędu. Informacja o ogłoszeniu przetargu jest zamieszczona na stronie internetowej Urzędy Gminy w Gubinie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Kiełek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-12 15:01:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-12 15:01:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-12 15:06:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »