ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2015

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Akapit nr 1 - brak tytułu

07.01.2015 Zarządzenie nr 1
w sprawie planu kontroli zarzadczej na 2015 r. w Urzedzie Gminy Gubin i jednostkach podległych gminy
15.01.2015 Zarządzenie nr 2
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2015 Zarządzenie nr 3
zmieniające Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Gubin z 15.05.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
22.01.2015 Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
26.01.2015 Zarządzenie nr 5
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
30.01.2015 Zarządzenie nr 6
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
09.02.2015 Zarządzenie nr 7
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
10.02.2015 Zarządzenie nr 8 zmieniające zarzadzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Gubin  w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
16.02.2015 Zarządzenie nr 9
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2015 roku.
23.02.2015 Zarządzenie nr 10
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Gubin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
24.02.2015 Zarządzenie nr 11
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Grabice-Luboszyce
26.02.2015 Zarządzenie nr 12
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2015.
02.03.2015 Zarządzenie nr 13
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
02.03.2015 Zarządzenie nr 14
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Komorów
04.03.2015 Zarządzenie nr 15 w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Przyborowice - Dobre
12.03.2015 Zarządzenie nr 16
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
12.03.2015 Zarządzenie nr 17
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości:
12.03.2015 Zarządzenie nr 18
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości:
12.03.2015 Zarządzenie nr 19
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
16.03.2015 Zarządzenie nr 20
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
23.03.2015 Zarządzenie nr 22
w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym
23.03.2015 Zarządzenie nr 23
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
23.03.2015 Zarządzenie nr 24
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie.
01.04.2015 Zarządzenie nr 25
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
02.04.2015 Zarządzenie nr 26
w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
02.04.2015 Zarządzenie nr 27
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Gubin obwodowych komisji wyborczych dla celów glosowania korespondencyjnego.
15.04.2015 Zarządzenie nr 28
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
16.04.2015 Zarządzenie nr 29 w sprawie wyznaczenia osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów zarządzonychPostanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
20.04.2015 Zarządzenie nr 30 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
20.04.2015 Zarządzenie nr 31 w sprawie przekazania środków trwałych w postaci zwiększenia wartości budynku szkoły z tytułu termomodernizacji.
22.04.2015 Zarządzenie nr 32
w sprawie Regulaminu I TURNIEJU SZACHOWEGO GMINY GUBIN, który odbędzie się 07.05.2015r. w świetlicy wiejskiej w Wielotowie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich - „Fundusze Europejskie dla wszystkich".
22.04.2015 Zarządzenie nr 33
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
w Chlebowie.
22.04.2015 Zarządzenie nr 34
w sprawie powołania komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych16 listopada 2014r.
30.04.2015 Zarządzenie nr 35 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
30.04.2015 Zarządzenie nr 36 Udzielam Pani Liliannie Dobiegale Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chlebowie pełnomocnictwa jak w załączniku do zarządzenia.
20.04.2015 Zarządzenie nr 37 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
08.05.2015 Zarządzenie nr 38 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
08.05.2015 Zarządzenie nr 39 w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
11.05.2015 Zarządzenie nr 40 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Gubin
09.05.2015 Zarządzenie nr 41 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
20.05.2015 Zarządzenie nr 42 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
27.05.2015 Zarządzenie nr 43
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 05 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy Gubin
27.05.2015 Zarządzenie nr 44 w sprawie przesunięcia terminu składania ofert na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
08.06.2015 Zarządzenie nr 45
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
 w Grabicach.
11.06.2015 Zarządzenie nr 46
w sprawie odwołania dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Weteranów Walk o Wolność i NiepodległośćOjczyzny w Czarnowicach
11.06.2015 Zarządzenie nr 47
w sprawie odwołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżycach
12.06.2015 Zarządzenie nr 48 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
17.06.2015 Zarządzenie nr 49 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
17.06.2015 Zarządzenie nr 50 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czarnowicach
18.06.2015 Zarządzenie nr 51
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych.
18.06.2015 Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki
25.06.2015 Zarządzenie nr 53 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Gubin referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
25.06.2015 Zarządzenie nr 54
w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2015
25.06.2015 Zarządzenie nr 55
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum oraz podania wykazu tychmiejsc do publicznej wiadomości.
26.06.2015 Zarządzenie nr 56 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
26.06.2015 Zarządzenie nr 57 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
26.06.2015 Zarządzenie nr 58 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
06.07.2015 Zarządzenie nr 59
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
w Czarnowicach.
06.07.2015 Zarządzenie nr 60
w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji konkursowej w konkursach na stanowisko dyrektora
szkoły w Gminie Gubin
06.07.2015 Zarządzenie nr 61
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdupojazdem nie będącym własnością pracodawcy
08.07.2015 Zarządzenie nr 62
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania na wniosek Rady Sołeckiej
Sołtysa sołectwa Wielotów.
14.07.2015 Zarządzenie nr 63
w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
14.07.2015 Zarządzenie nr 64 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Gubin obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego.
14.07.2015 Zarządzenie nr 65 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Czarnowicach
17.07.2015 Zarządzenie nr 66 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
17.07.2015 Zarządzenie nr 67
w sprawie cofnięcia upoważnienia do reprezentowania Gminy Gubin w Zarządzie Stowarzyszenia "LokalnaGrupa Działania - Grupa Łużycka" w Lubsku
22.07.2015 Zarządzenie nr 68
w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Wielotów.
22.07.2015 Zarządzenie nr 69
w sprawie powołania komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych 10 i 24 maja 2015r.
27.07.2015 Zarządzenie nr 70 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli doraźnej.
30.07,2015 Zarządzenie nr 71
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
30.07.2015 Zarządzenie nr 75 w sprawie obniżenia ceny wywoławcze! w drugim przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości stanowiących własność gminy GUBIN
07.08.2015 Zarządzenie nr 76 w sprawie wyznaczenia osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
10.08.2015 Zarządzenie nr 77
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum zarządzonego Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
10.08.2015 Zarządzenie nr 78 w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Gubin
10.08.2015 Zarządzenie nr 79
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegowie
27.08.2015 Zarządzenie nr 82
w sprawie odwołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegowie
27.08.2015 Zarządzenie nr 83
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu dla określenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu pojazdem nie będącym własnością pracodawcy
27.08.2015 Zarządzenie nr 84
w sprawie udzielenia Pani Beacie Lewandowskiej p.o Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzegowie pełnomocnictwa
08.09.2015 Zarządzenie nr 85
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Gubin wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015r.
08.09.2015 Zarządzenie nr 86
w sprawie ogłoszenia konsultacji społeczych dotyczących projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".
15.09.2015 Zarządzenie nr 87 w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych  oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
15.09.2015 Zarządzenie nr 88
w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
15.09.2015 Zarządzenie nr 89
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Gubin obwodowych komisji wyborczychdla celów głosowania korespondencyjnego.
15.09.2015 Zarządzenie nr 90
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
02.10.2015 Zarządzenie nr 91 w sprawie wyznaczenia osób wchoidzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów zarządzonych Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
02.10.2015 Zarządzenie nr 92 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
09.10.2015 Zarządzenie nr 93 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Wałowice
09.10.2015 Zarządzenie nr 94 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Grabice - Luboszyce
09.10.2015 Zarządzenie nr 95 w sprawie przeprowadzenia kontroli posesji na terenie m. Sękowice, w zakresie istniejących przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
13.10.2015 Zarządzenie nr 96 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
13.10.2015 Zarządzenie nr 97 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
13.10.2015 Zarządzenie nr 98 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
13.10.2015 Zarządzenie nr 99 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
23.10.2015 Zarządzenie nr 100 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
28.10.2015 Zarządzenie nr 101 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Pleśno.
28.10.2015 Zarządzenie nr 102 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Grabice - Luboszyce.
18.11.2015 Zarządzenie nr 103 w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gubin na lata 2015-2020"
20.11.2015 Zarządzenie nr 104
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2015r.
w Urzędzie Gminy Gubin
30.11.2015 Zarządzenie nr 105 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
20.11.2015 Zarządzenie nr 106 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół w Grabicach
01.12.2015 Zarządzenie nr 107 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
01.12.2015
Zarządzenie nr 108 w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015 rok
15.12.2015 Zarządzenie nr 111 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
16.12.2015 Zarządzenie nr 112 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
30.12.2015 Zarządzenie nr 114 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
30.12.2015 Zarządzenie nr 115 w sprawie powołania komisji przetargowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-23 17:37:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-23 17:37:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-02 18:31:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »