ˆ

Rok 2015

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-01-23 17:37:55 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

07.01.2015 Zarządzenie nr 1
w sprawie planu kontroli zarzadczej na 2015 r. w Urzedzie Gminy Gubin i jednostkach podległych gminy
15.01.2015 Zarządzenie nr 2
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2015 Zarządzenie nr 3
zmieniające Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Gubin z 15.05.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
22.01.2015 Zarządzenie nr 4 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
26.01.2015 Zarządzenie nr 5
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
30.01.2015 Zarządzenie nr 6
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
09.02.2015 Zarządzenie nr 7
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
10.02.2015 Zarządzenie nr 8 zmieniające zarzadzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Gubin  w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich
16.02.2015 Zarządzenie nr 9
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w 2015 roku.
23.02.2015 Zarządzenie nr 10
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Gubin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
24.02.2015 Zarządzenie nr 11
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Grabice-Luboszyce
26.02.2015 Zarządzenie nr 12
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2015.
02.03.2015 Zarządzenie nr 13
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
02.03.2015 Zarządzenie nr 14
w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Komorów
04.03.2015 Zarządzenie nr 15 w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa oraz członków rady sołeckiej Sołectwa Przyborowice - Dobre
12.03.2015 Zarządzenie nr 16
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
12.03.2015 Zarządzenie nr 17
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości:
12.03.2015 Zarządzenie nr 18
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości:
12.03.2015 Zarządzenie nr 19
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
16.03.2015 Zarządzenie nr 20
w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
23.03.2015 Zarządzenie nr 22
w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym
23.03.2015 Zarządzenie nr 23
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
23.03.2015 Zarządzenie nr 24
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie.
01.04.2015 Zarządzenie nr 25
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
02.04.2015 Zarządzenie nr 26
w sprawie ustalenia wykazu siedzib obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
02.04.2015 Zarządzenie nr 27
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Gubin obwodowych komisji wyborczych dla celów glosowania korespondencyjnego.
15.04.2015 Zarządzenie nr 28
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
16.04.2015 Zarządzenie nr 29 w sprawie wyznaczenia osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów zarządzonychPostanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
20.04.2015 Zarządzenie nr 30 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP
20.04.2015 Zarządzenie nr 31 w sprawie przekazania środków trwałych w postaci zwiększenia wartości budynku szkoły z tytułu termomodernizacji.
22.04.2015 Zarządzenie nr 32
w sprawie Regulaminu I TURNIEJU SZACHOWEGO GMINY GUBIN, który odbędzie się 07.05.2015r. w świetlicy wiejskiej w Wielotowie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich - „Fundusze Europejskie dla wszystkich".
22.04.2015 Zarządzenie nr 33
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
w Chlebowie.
22.04.2015 Zarządzenie nr 34
w sprawie powołania komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych16 listopada 2014r.
30.04.2015 Zarządzenie nr 35 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
30.04.2015 Zarządzenie nr 36 Udzielam Pani Liliannie Dobiegale Dyrektorowi Zespołu Szkół w Chlebowie pełnomocnictwa jak w załączniku do zarządzenia.
20.04.2015 Zarządzenie nr 37 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
08.05.2015 Zarządzenie nr 38 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
08.05.2015 Zarządzenie nr 39 w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
11.05.2015 Zarządzenie nr 40 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Gubin
09.05.2015 Zarządzenie nr 41 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
20.05.2015 Zarządzenie nr 42 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
27.05.2015 Zarządzenie nr 43
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 05 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy Gubin
27.05.2015 Zarządzenie nr 44 w sprawie przesunięcia terminu składania ofert na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
08.06.2015 Zarządzenie nr 45
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół
 w Grabicach.
  Zarządzenie nr 46  
  Zarządzenie nr 47  
12.06.2015 Zarządzenie nr 48 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015r.
17.06.2015 Zarządzenie nr 49 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
17.06.2015 Zarządzenie nr 50 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Czarnowicach
18.06.2015 Zarządzenie nr 51
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych.
18.06.20105 Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki
25.06.2015 Zarządzenie nr 53 w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Gubin referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015r.
25.06.2015 Zarządzenie nr 55
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum oraz podania wykazu tych
miejsc do publicznej wiadomości.
  Zarządzenie nr 56  
  Zarządzenie nr 57  
  Zarządzenie nr 58  
  Zarządzenie nr 59  
  Zarządzenie nr 60  
  Zarządzenie nr 61  
08.07.2015 Zarządzenie nr 62
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania na wniosek Rady Sołeckiej
Sołtysa sołectwa Wielotów.
« powrót do poprzedniej strony