ˆ

Rok 2014

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-02-05 11:50:50 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie nr 29
02.01.2014 Zarządzenie nr 1
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2014 Zarządzenie nr 2
sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
24.01.2014 Zarządzenie nr 3
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
30.01.2014 Zarządzenie nr 4
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
31.01.2014 Zarządzenie nr 5
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
31.01.2014 Zarządzenie nr 6
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2014.
11.02.2014 Zarządzenie nr 7
w sprawie ustalenie stawki odpłatności za korzystanie z samochodu służbowego oraz autobusu stanowiącego własność Gminy Gubin.
11.02.2014 Zarządzenie nr 8
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz ustalenia jego składu osobowego.
11.02.2014 Zarządzenie nr 9
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Gubin
11.02.2014 Zarządzenie nr 10
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
11.02.2014 Zarządzenie nr 11
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
11.02.2014 Zarządzenie nr 12
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
26.02.2014 Zarządzenie nr 13
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
15.03.2014 Zarządzenie nr 14
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy.
07.03.2014 Zarządzenie nr 15
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
07.03.2014 Zarządzenie nr 16 w sprawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Gubin z samochodu służbowego oraz autobusu stanowiącego własność Gminy Gubin.
07.03.2014 Zarządzenie nr 17 w sprawie przyjęcia autobusów znajdujących się w ewidencji księgowej szkół
31.03.2014 Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
02.04.2014 Zarządzenie nr 19
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 02 maja 2014r. w Urzędzie Gminyw Gubinie
02.04.2014 Zarządzenie nr 20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
02.04.2014 Zarządzenie nr 21 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
02.04.2014 Zarządzenie nr 22
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
02.04.2014 Zarządzenie nr 23
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
08.04.2014 Zarządzenie nr 24 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
08.04.2014 Zarządzenie nr 25
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
08.04.2014 Zarządzenie nr 26 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
08.04.2014 Zarządzenie nr 27
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
08.04.2014 Zarządzenie nr 28
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
16.04.2014
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
16.04.2014 Zarządzenie nr 30 w sprawie ustslenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
23.04.2014 Zarządzenie nr 31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2014 Wójta Gminy Gubin w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
30.04.2014 Zarządzenie nr 32 w sprawie wykazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
05.05.2014 Zarządzenie nr 33 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia  składów obwodowych komisji wyborczych.
05.05.2014 Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego.
05.05.2014 Zarządzenie nr 35 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczych nr 10 w Komorowej powołanej do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
08.05.2014 Zarządzenie nr 37 w sprawie obciążania dłużniów należności cywilnoprawnych kosztami doręczenia wezwania do zapłaty
12.05.2014 Zarządzenie nr 38 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
12.05.2014 Zarządzenie nr 39 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Sękowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
15.05.2014 Zarządzenie nr 41  
21.05.2014 Zarządzenie nr 42  
23.05.2014 Zarządzenie nr 43  
30.05.2014 Zarządzenie nr 44  
30.05.2014 Zarządzenie nr 45  
30.05.2014 Zarządzenie nr 46  
02.02.2014 Zarządzenie nr 47  
« powrót do poprzedniej strony