ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2014

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-05 11:50:50 przez Wiesław Jaros

Akapit nr 1 - brak tytułu

02.01.2014 Zarządzenie nr 1
w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert
15.01.2014 Zarządzenie nr 2
sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
24.01.2014 Zarządzenie nr 3
w sprawie powołania komisji konkursowej oraz ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2014 roku.
30.01.2014 Zarządzenie nr 4
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
31.01.2014 Zarządzenie nr 5
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
31.01.2014 Zarządzenie nr 6
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2014.
11.02.2014 Zarządzenie nr 7
w sprawie ustalenie stawki odpłatności za korzystanie z samochodu służbowego oraz autobusu stanowiącego własność Gminy Gubin.
11.02.2014 Zarządzenie nr 8
o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz ustalenia jego składu osobowego.
11.02.2014 Zarządzenie nr 9
w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Gubin
11.02.2014 Zarządzenie nr 10
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
11.02.2014 Zarządzenie nr 11
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
11.02.2014 Zarządzenie nr 12
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
26.02.2014 Zarządzenie nr 13
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
15.03.2014 Zarządzenie nr 14
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy.
07.03.2014 Zarządzenie nr 15
w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
07.03.2014 Zarządzenie nr 16 w sprawie zasad korzystania przez jednostki organizacyjne Gminy Gubin z samochodu służbowego oraz autobusu stanowiącego własność Gminy Gubin.
07.03.2014 Zarządzenie nr 17 w sprawie przyjęcia autobusów znajdujących się w ewidencji księgowej szkół
31.03.2014 Zarządzenie nr 18 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
02.04.2014 Zarządzenie nr 19
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 02 maja 2014r. w Urzędzie Gminyw Gubinie
02.04.2014 Zarządzenie nr 20 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
02.04.2014 Zarządzenie nr 21 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
02.04.2014 Zarządzenie nr 22
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
02.04.2014 Zarządzenie nr 23
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
08.04.2014 Zarządzenie nr 24 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
08.04.2014 Zarządzenie nr 25
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
08.04.2014 Zarządzenie nr 26 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości
08.04.2014 Zarządzenie nr 27
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
08.04.2014 Zarządzenie nr 28
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
16.04.2014
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
16.04.2014 Zarządzenie nr 30 w sprawie ustslenia stawek czynszu najmu świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Gubin
23.04.2014 Zarządzenie nr 31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2014 Wójta Gminy Gubin w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014r.
30.04.2014 Zarządzenie nr 32 w sprawie wykazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych.
05.05.2014 Zarządzenie nr 33 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia  składów obwodowych komisji wyborczych.
05.05.2014 Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Parlamentu Europejskiego.
05.05.2014 Zarządzenie nr 35 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczych nr 10 w Komorowej powołanej do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
08.05.2014 Zarządzenie nr 35 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
08.05.2014 Zarządzenie nr 37 w sprawie obciążania dłużniów należności cywilnoprawnych kosztami doręczenia wezwania do zapłaty
12.05.2014 Zarządzenie nr 38 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
12.05.2014 Zarządzenie nr 39 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Sękowicach powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 25 maja 2014r.
15.05.2014 Zarządzenie nr 41
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
21.05.2014 Zarządzenie nr 42
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
23.05.2014 Zarządzenie nr 43
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny w Czarnowicach
30.05.2014 Zarządzenie nr 44
w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w gminie Gubin.
30.05.2014 Zarządzenie nr 45
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
30.05.2014 Zarządzenie nr 46
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie realizacji zasiłków dla opiekunów i wydawania w tych sprawach decyzji
02.06.2014 Zarządzenie nr 47
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
10.06.2014 Zarządzenie nr 48
w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2014.
16.06.2014 Zarządzenie nr 49
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
23.06.2014 Zarządzenie nr 50
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazania majątku placówki oświatowej Gminy Gubin w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora.
23.06.2014 Zarządzenie nr 51
w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin upoważnienia do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
24.06.2014 Zarządzenie nr 52
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Chłebowie
30.06.2014 Zarządzenie nr 53
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
30.06.2014 Zarządzenie nr 54
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
01.07.2014 Zarządzenie nr 55
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2013/2014
01.07.2014 Zarządzenie nr 56
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Gubin w Gubinie
01.07.2014 Zarządzenie nr 57
w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Gubin.
08.07.2014 Zarządzenie nr 58
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
10.07.2014 Zarządzenie nr 59
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. - „Wyprawka szkolna".
16.07.2014 Zarządzenie nr 60
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
21.07.2014 Zarządzenie nr 61
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
21.07.2014 Zarządzenie nr 62
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
22.07.2014 Zarządzenie nr 63
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
12.08.2014 Zarządzenie nr 65
w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym.
13.08.2014 Zarządzenie nr 66
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr 137/6, obręb nr 0015 Gubinek oraz dz. nr 116/2, obręb nr 0009 Gubin.
28.08.2014 Zarządzenie nr 67 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
03.09.2014 Zarządzenie nr 69
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji na terenie Gminy Gubin wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta
05.09.2014 Zarządzenie nr 70
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
16.09.2014 Zarządzenie nr 71
w sprawie powołania komisji do dokonania niezbędnych czynności archiwalnych w zakresie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 25 maja 2014r.
16.09.2014 Zarządzenie nr 72
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
16.09.2014 Zarządzenie nr 73
w sprawie ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych i zniesienia współwłasności.
17.09.2014 Zarządzenie nr 74
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
24.09.2014 Zarządzenie nr 76
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
24.09.2014 Zarządzenie nr 77
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2014/2015
24.09.2014
Zarządzenie nr 79
w sprawie w sprawie osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2014/2015
24.09.2014 Zarządzenie nr 81
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2014/2015
24.09.2014 Zarządzenie nr 82
w sprawie rwyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2014/2015
26.09.2014 Zarządzenie nr 83 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74/2014 Wójta Gminy Gubin w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
30.09.2014 Zarządzenie nr 84
w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Gubin obwodowych komisji wyborczych dla celów glosowania korespondencyjnego.
03.10.2014 Zarządzenie nr 85
w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminnych jednostkachorganizacyjnych
06.10.2014 Zarządzenie nr 86 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".
07.10.2014 Zarządzenie nr 87
w sprawie określenia regulaminu dofinansowania dokształcania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za dokształcanie w roku 2015.
07.10.2014 Zarządzenie nr 88
w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku skażenia wody przeznaczonej do zbiorowego zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczona do spożycia, na terenie gminy Gubin.
14.10.2014 Zarządzenie nr 89
w sprawie wyznaczenia osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia wyborów zarządzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
21.10.2014 Zarządzenie nr 90
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
29.10.2014
w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Gubin.
03.11.2014 Zarządzenie nr 92
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetaręowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
27.11.2014 Zarządzenie nr 93 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2014r.
03.12.2014 Zarządzenie nr 94 w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych zakupionych w ramach projektu "Przedszkole przy szkole w Gminie Gubin"
03.12.2014 Zarządzenie nr 95 w sprawie regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Gubin
03.12.2014 Zarządzenie nr 96 zmieniające Zarządzenie nr 41/2014 Wójta Gminy Gubin z 15.05.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.
03.12.2014 Zarządzenie nr 97 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu znajdującego się w magazynie Obrony Cywilnej Gminy Gubin
09.12.2014 Zarządzenie nr 98
w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
09.12.2014 Zarządzenie nr 99
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
03.12.2014 Zarządzenie nr 100 w sprawie zaopiniowania wniosku powierzenie stanowiska wicedyrektora
15.12.2014 Zarządzenie nr 101
w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Gubin w dniach 24 i 31 grudnia 2014r.
15.12.2014 Zarządzenie nr 103
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości
30.12.2014 Zarządzenie nr 104
w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-05 11:01:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-05 11:50:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-13 11:51:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5673 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony