ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2013

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin - 2013 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
03.01.2013 Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania komisji przetargowej
12.02.2013 Zarządzenie nr 2 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania na wniosek mieszkańców Sołtysa i Rady sołectwa Witaszkowo
12.02.2013 Zarządzenie nr 3 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania na wniosek mieszkańców Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Witaszkowo.
14.02.2013 Zarządzenie nr 4 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
25.02.2013 Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Oceniającej oferty na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
28.02.2013 w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Gubinie
28.02.2013 Zarządzenie nr 7 w sprawie szczególowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę.
04.03.2013 Zarządzenie nr 8 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2013.
06.03.2013 Zarządzenie nr 9 w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Witaszkowo.
12.03.2013 Zarządzenie nr 10 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
15.03.2013 Zarządzenie nr 11 w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych (ZMSz), stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
15.03.2013 Zarządzenie nr 12 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych gminy Gubin na potrzeby obronne państwa
25.03.2013 Zarządzenie nr 13 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu miesykalnego
25.03.2013 Zarządzenie nr 14 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nic uchoniości
15.04.2013 Zarządzenie nr 16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku.
15.04.2013 Zarządzenie nr 17 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
18.04.2013 Zarządzenie nr 18
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w roku 2013
19.04.2013 Zarządzenie nr 19 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą „tajemnica skarbowa" w Urzędzie Gminy Gubin.
30.04.2013 Zarządzenie nr 20 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
30.04.2013 Zarządzenie nr 21 w sprawie zamiany nieruchomości oznaczonej numerami działek 135/2 i 145/1 w obrębie miejscowości Dobrzyń
30.04.2013 Zarządzenie nr 22 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
30.04.2013 Zarządzenie nr 23 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości
13.05.2013 Zarządzenie nr 24 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkóły Podstawowej w Bieżycach
13.05.2013 Zarządzenie nr 25 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkóły Podstawowej w Starosiedlu
13.05.2013 Zarządzenie nr 26 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
15.05.2013 Zarządzenie nr 27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/2011 Wójta Gminy Gubin z dnia 11 października 2011r. w sprawie powołania komisji usprawniającej postępowanie w sprawach udzielania ulg w zapłacie podatków i innych należności stanowiących dochód budżetu Gminy.
31.05.2013 Zarządzenie nr 28
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy Gubin
04.06.2013 Zarządzenie nr 29 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Gubin
04.06.2013 Zarządzenie nr 30 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego.
04.06.2013 Zarządzenie nr 31 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
10.06.2013 Zarządzenie nr 32 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Gubin
12.06.2013 Zarządzenie nr 33 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
14.06.2013 Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkolu Podstawowej w Bieżycach
14.06.2013 Zarządzenie nr 35 sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu
14.06.2013 Zarządzenie nr 36 w sprawie powołania komisji konkursowej w cełu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
14.06.2013 Zarządzenie nr 37 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
20.06.2013 Zarządzenie nr 38 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości stanowiących własność gminy GUBIN
25.06.2013 Zarządzenie nr 39 w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Gminie Gubin
26.06.2013 Zarządzenie nr 40 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieżycach
25.06.2013 Zarządzenie nr 41 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starosiedlu
26.06.2013 Zarządzenie nr 42
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazania majątku placówek oświatowych Gminy Gubin
w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora.
27.06.2013 Zarządzenie nr 43
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
05.07.2013 Zarządzenie nr 44
w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku
ruchomego w Urzędzie Gminy Gubin.
18.07.2013 Zarządzenie nr 45
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
19.07.2013 Zarządzenie nr 46
w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Chlebowie
24.07.2013 Zarządzenie nr 47
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna".
26.07.2013 Zarządzenie nr 48
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2013/2014
26.07.2013 Zarządzenie nr 49
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2013/2014
29.07.2013 Zarządzenie nr 50
w sprawie Regulaminu Konkursu Wieńców Dożynkowych 2013.
14.08.2013 Zarządzenie nr 51
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
22.08.2013 Zarządzenie nr 52
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 8/2007 Wójta Gminy Gubin z dnia 30.03.2007 roku
03.09.2013 Zarządzenie nr 53
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
04.09.2013 Zarządzenie nr 54
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2013/2014
04.09.2013 Zarządzenie nr 55
sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2013/2014
04.09.2013 Zarządzenie nr 56
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2013/2014
04.09.2013 Zarządzenie nr 57
w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności w roku szkolnym
2013/2014
17.09.2013 Zarządzenie nr 59
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
17.09.2013 Zarządzenie nr 60
w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Dobrzyń.
24.09.2013 Zarządzenie nr 61
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Gubin
27.09.2013 Zarządzenie nr 62
zarządzam  Dokonanie zbycia dwóch autobusów:
27.09.2013 Zarządzenie nr 63
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
27.09.2013 Zarządzenie nr 64
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
27.09.2013 Zarządzenie nr 65
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
08.10.2013 Zarządzenie nr 66
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Gubin w 2013 roku.
16.10.2013 Zarządzenie nr 67
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
22.10.2013 Zarządzenie nr 68
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
28.10.2013 Zarządzenie nr 69 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
08.11.2013 Zarządzenie nr 70 Obwieszczenie Wójta Gminy Gubin z dnia 08 listopada 2013 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania na wniosek mieszkańców  Sołtysa sołectwa Brzozów
14.11.2013 Zarządzenie nr 71 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością gminy
22.11.2013 Zarządzenie nr 73
w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Brzozów.
02.12.2013 Zarządzenie nr 74 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 27 grudnia 2013r. Urzedu Gminy w Gubinie
02.12.2013 Zarządzenie nr 75 sprawie regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii
02.12.2013 Zarządzenie nr 76
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy GUBIN.
11.12.2013 Zarządzenie nr 77
w sprawie planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
13.12.2013 Zarządzenie nr 78
w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2013 r.
16.12.2013 Zarządzenie nr 79
zmieniające Zarządzenie nr 40/2011 Wójta Gminy Gubin z dnia 20 września 2011r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.
30.12.2013 Zarządzenie nr 81
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/10 Wójta Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta
30.12.2013 Zarządzenie nr 82
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2014r. w Urzędzie Gminy Gubin i jednostkach
organizacyjnych gminy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wanda Łakoma
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-15 11:29:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-15 11:29:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-03 10:46:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »