ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Decyzja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
ul. Piastowska 24A
66-620 GUBIN
Decyzja Nr R – 6220.7.31.2011
z dnia 24 maja 2012 r.
Na podstawie 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),
u m a r z a m p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego Gubin realizowanego w granicach administracyjnych gminy Gubin w powiecie krośnieńskim oraz gminy Brody w powiecie żarskim.
UZASADNIENIE
   W dniu 17 czerwca 2011 roku PWE GUBIN sp. z oo. Sękowice 100 66-620 Gubin (obecnie PGE Gubin sp. z oo. ul. II Armii Wojska Polskiego 66-620 Gubin) złożyło wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego Gubin realizowanego w granicach administracyjnych gminy Gubin w powiecie krośnieńskim oraz gminy Brody w powiecie żarskim.
   W dniu 30 czerwca 2011 roku wnioskodawca uzupełnił swój wniosek poprzez wskazanie powierzchni realizacji inwestycji 5.680 ha w gminie Gubin, co za tym idzie organem właściwym do prowadzenia postępowanie był Wójt Gminy Gubin zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
   22 lipca 2011 roku Wójt Gminy Gubin wydał decyzję odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 12 sierpnia 2012 roku PWE Gubin sp. z oo. złożyło odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze.
   W dniu 07 października 2011 r. Decyzją SKO-5150/65-S/11 Samorządowe Kolegium Odwoławcze Uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę Wójtowi Gminy do ponownego jej rozpatrzenia.
   W dniu 21 grudnia 2011 r. zawiadomiono w trybie art. 49 k.p.a strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego Gubin realizowanego w granicach administracyjnych gminy Gubin w powiecie krośnieńskim oraz gminy Brody w powiecie żarskim.
   27 grudnia 2011 r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w trybie art. 70 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), z prośbą o wyrażenie opinii co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   W dniu 04 stycznia 2012 wniosek o dopuszczenia do udziału w postępowaniu złożyło Stowarzyszenie „Klub Przyrodników” ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, a w dniu 09 stycznia 2012 wniosek o dopuszczenia do udziału w postępowaniu złożyło Stowarzyszenie „Nie kopalni odkrywkowej” Wielotów 26, 66-620 Gubin.
   W dniu 12 stycznia 2012 r. Wezwano PWE Gubin sp. z oo. do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wydanie decyzji. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 stycznia 2012 r.
   W dniu 07 lutego 2012 r. zwrócono się do Wnioskodawcy z prośbą o zajęcie stanowiska co do przewidywanej budowy elektrowni. W odpowiedzi PWE Gubin sp. z oo. stwierdziło, że wniosek dotyczy jedynie kopalni.
   W dniu 29 lutego 2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem WOOŚ-II.4240.504.2011.AN wyraził opinię co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
   06 marca 2012 r. Wójt Gminy Gubin poinformował wnioskodawcę o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy oznaczając datę na 29 marca 2012 roku.
   23 marca 2012 r. Wójt Gminy Gubin wezwał wnioskodawcę do pisemnego wyjaśnienia, czy planowana jest budowa elektrowni i określenia parametrów oraz transportu do dniej wydobytego surowca, zakreślając jednocześnie jednomiesięczny termin na udzielenie odpowiedzi.
   28 marca 2012 r. Wójt Gminy Gubin poinformował, że rozpatrzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie mogło nastąpić dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na wezwanie z dnia 23 marca 2008 r.
   04 maja 2012 roku Urząd Gminy został poinformowany o zmianie nazwy PWE Gubin sp. z oo. na PGE Gubin sp. z oo. ul. II Armii Wojska Polskiego 1 66-620 Gubin, adres do korespondencji PGE Gubin sp. z oo. GIEK S.A. – Odział KWB Turów ul Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 3.
   W dniu 09 maja 2012 r. do Urzędu wpłynęło pismo PGE Gubin sp. z oo. ul. II Armii Wojska Polskiego 1 66-620 Gubin, informujące o wycofaniu wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację projektowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego Gubin realizowanego w granicach administracyjnych gminy Gubin w powiecie krośnieńskim oraz gminy Brody w powiecie żarskim oraz o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego Gubin.
   Analizując zebrany w sprawie materiał organ ustalił, że w momencie wycofania przez PGE Gubin sp. z oo. ul. II Armii Wojska Polskiego 1 66-620 Gubin wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, to postępowanie administracyjne w tym zakresie stało się bezprzedmiotowe, a co za tym idzie podlega umorzeniu na podstawie art. 105 § 1 kpa.
   Wniosek wszczynający postępowanie administracyjne musi zawierać dwa elementy: podmiotowy i przedmiotowy. Dla spełnienia warunku podmiotowego wymagane jest, by wniosek pochodził od legitymowanego podmiotu (strony postępowania), który może się domagać od organu administracji określonego rozstrzygnięcia. Natomiast element przedmiotowy obejmuje zakres żądania wnioskodawcy, jakie zostaje złożone w oświadczeniu stanowiącym treść wniosku. Przedmiotem postępowania w tej sprawie jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego Gubin realizowanego w granicach administracyjnych gminy Gubin w powiecie krośnieńskim oraz gminy Brody w powiecie żarskim.
   W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzonej w oparciu o art. 62 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, na dobra materialne, zabytki, wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami, dostępność do złóż kopalin. Możliwość oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wymagany zakres monitoringu.
   Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany zgodnie z art. 66 ustawy o której mowa wyżej musi zawierać w szczególności charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania.
   Z regulacji omówionych wyżej wynika, iż wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia i przy jego konkretnej lokalizacji. Skoro jak wynika z oświadczenia wnioskodawcy – wycofuje swój wniosek to odpada jeden z elementów stosunku prawnego tj. przedmiot postępowania. Należy stwierdzić, że gdy w toku postępowania wystąpi brak chociażby jednego z podstawowych elementów stosunku administracyjno – prawnego (podmiotu, przedmiotu, podstawy prawnej) postępowanie administracyjne staje się bezprzedmiotowe.
   Biorąc powyższe pod uwagę postępowanie w tej sprawie należało umorzyć w trybie art. 105 § 1 k.p.a.
   W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując o prowadzonym postępowaniu na tablicach ogłoszeń miejscowości objętych wnioskiem, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gubinie oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. O wydaniu niniejszej decyzji poinformowano w drodze obwieszczenia.
Reasumując należało orzec jak wyżej.
   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Gubin w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zbigniew Barski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Barski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-13 14:55:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-13 14:55:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-13 14:55:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17413 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
ul. Piastowska 24A
66-620 GUBIN
R – 6220.7.32.2011                                                                                                                                              Gubin, dnia 24.05.2012 rok
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 21 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Gubin podaje do publicznej wiadomości że w dniu 22 maja 2012 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża węgla brunatnego Gubin realizowanego w granicach administracyjnych gminy Gubin w powiecie krośnieńskim oraz gminy Brody w powiecie żarskim.
Przyczyną umorzenia postępowania było wycofanie wniosku przez inwestora.
Z treścią przedmiotowej decyzji zainteresowani mogą się zapoznać w terminie do dnia 08 czerwca 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Gubin ul. Piastowska 24A 66-620 Gubin pok. nr 20 w godzinach urzędowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jakub Piekarczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piekarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-28 11:14:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-28 11:14:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-28 11:14:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dokumenty do pobrania

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jakub Piekarczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piekarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-03 11:26:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-03 11:26:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-03-29 17:26:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »