ˆ

Postanowienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Postanowienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN         
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
                                                                                                                                                                            Jan Deka
                                                                                                                                                                            ul. Warszawska 47
                                                                                                                                                                            68-300 Lubsko
Postanowienie
 
RR-6220.12.17.2014/2015                                                                                                                                     Gubin dnia 26.02.2015 r.
Na podstawie art. 123 i art. 149 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), nawiązując do wniosku pełnomocnika Pana Jana Deka, zam. ul. Warszawska 47, 68-300 Lubsko, złożony w imieniu wnioskodawców: Grzegorza Deka, zam. ul. XX-Lecia PRL 69/4, 68-300 Lubsko oraz Krzysztofa Arkadiusza Junik, zam. Białków 68, 68-300 Lubsko, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin.  
Postanawiam
Wznowić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin.  
Uzasadnienie
W dniu 9 października 2014 r. do Wójta gminy Gubin wpłynął wniosek pełnomocnika Pana Jana Deka, zam. ul. Warszawska 47, 68-300 Lubsko, złożony w imieniu wnioskodawców: Grzegorza Deka, zam. ul. XX-Lecia PRL 69/4, 68-300 Lubsko oraz Krzysztofa Arkadiusza Junik, zam. Białków 68, 68-300 Lubsko, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin.
            W dniu 16.11.2014 r., Wójt Gminy Gubin zawiadomił społeczeństwo o wszczęciu postępowania oraz skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim pisma z prośbą o wydanie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko.
            Pismem z dnia 23.10.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin.
            W piśmie nr WOOŚ-II.4240.285.2014.MW, z dnia 27 października 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
            W dniu 6 listopada 2014 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło pismo PPHU POLTRAG sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 21, którym zwrócono uwagę, że dla analogicznego przedsięwzięcia w lokalizacji zbliżonej do przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W wymienionym piśmie zwrócono się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zwracając uwagę na nierówność traktowania wnioskodawców. Pismo zostało skierowane do wiadomości RDOŚ w Gorzowie Wlkp.
            W dniu 7 listopada Pan Rafał Trzebny, zam. Żytowań 34, 66-620 Gubin wyraził negatywną opinię        w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia sugerując inny charakter zagospodarowania działki  nr 31/1. W dniu 7 listopada 2014 r., do Wójta gminy Gubin wpłynął wniosek sołtysa wsi Żytowań oraz kilkunastu mieszkańców Żytowania o przeprowadzenie dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
            W dniu 19 listopada drogą mailową Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. przesłał do organu prowadzącego postępowanie pismo skierowane do PPHU POLTRAG sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 21, w którym podtrzymał wcześniejszą opinię – znak: WOOŚ-II.4240.285.2014.MW, z dnia 27 października 2014 r., o braku konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. W piśmie tym Dyrektor RDOŚ w Gorzowie Wlkp. zwrócił także uwagę, że organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin, zgodnie z art. 19, 20, 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), jest Wójt Gminy Gubin.
            W dniu 21.11.2014 r. Wójt Gminy Gubin zawiadomił strony o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego postępowania z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy złożonych w postępowaniu materiałów, opinii oraz uwag a także wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. Termin wydania postanowienia ustalono do 15 grudnia 2014 r.
W dniu 05 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Gubin wydał postanowienie Nr RR.6220.12.13.2014 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W dniu 05.12.2015 r., Wójt Gminy Gubin postanowieniem nr RR.6220.12.15.2014 zawiesił postępowanie do czasu złożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Pismem z dnia 24.02.2015 r., Pana Jana Deka, zam. ul. Warszawska 47, 68-300 Lubsko, przedłożył w imieniu wnioskodawców: Grzegorza Deka, zam. ul. XX-Lecia PRL 69/4, 68-300 Lubsko oraz Krzysztofa Arkadiusza Junik, zam. Białków 68, 68-300 Lubsko, raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), na niniejsze postanowienie nie służy stronom wniesienie zażalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-03 16:39:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-03 16:39:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-26 14:52:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt GminyGUBIN         
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
Jan Deka
ul. Warszawska 47
68-300 Lubsko
Postanowienie
RR-6220.12.15.2014                                                                                                                                     Gubin dnia 05.12.2014 r.
Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 69 ust. 4 i ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) po wydaniu postanowienia z dnia 05 grudnia 2014 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych”, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej  nr 31/1 w obrębie ew. 0045 Żytowań.
Postanawiam
Zawiesić postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Uzasadnienie
W dniu 9 października 2014 r. do Wójta gminy Gubin wpłynął wniosek pełnomocnika Pana Jana Deka, zam. ul. Warszawska 47, 68-300 Lubsko, złożony w imieniu wnioskodawców: Grzegorza Deka, zam. ul. XX-Lecia PRL 69/4, 68-300 Lubsko oraz Krzysztofa Arkadiusza Junik, zam. Białków 68, 68-300 Lubsko, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin.
            W dniu 16.11.2014 r., Wójt Gminy Gubin zawiadomił społeczeństwo o wszczęciu postępowania oraz skierował do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim pisma z prośbą o wydanie opinii czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko.
            Pismem z dnia 23.10.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin.
            W piśmie nr WOOŚ-II.4240.285.2014.MW, z dnia 27 października 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
            W dniu 6 listopada 2014 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło pismo PPHU POLTRAG sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 21, którym zwrócono uwagę, że dla analogicznego przedsięwzięcia w lokalizacji zbliżonej do przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W wymienionym piśmie zwrócono się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy zwracając uwagę na nierówność traktowania wnioskodawców. Pismo zostało skierowane do wiadomości RDOŚ w Gorzowie Wlkp.
            W dniu 7 listopada Pan Rafał Trzebny, zam. Żytowań 34, 66-620 Gubin wyraził negatywną opinię w sprawie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia sugerując inny charakter zagospodarowania działki nr 31/1. W dniu 7 listopada 2014 r., do Wójta gminy Gubin wpłynął wniosek sołtysa wsi Żytowań oraz kilkunastu mieszkańców Żytowania o przeprowadzenie dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.
            W dniu 19 listopada drogą mailową Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. przesłał do organu prowadzącego postępowanie pismo skierowane do PPHU POLTRAG sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 21, w którym podtrzymał wcześniejszą opinię – znak: WOOŚ-II.4240.285.2014.MW, z dnia 27 października 2014 r., o braku konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko. W piśmie tym Dyrektor RDOŚ w Gorzowie Wlkp. zwrócił także uwagę, że organem właściwym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Stacji Paliw Płynnych wraz z zapleczem socjalno – biurowym i częścią handlową, niezbędną infrastrukturą techniczną i technologiczną oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych” na działce ew. nr 31/1 w obrębie Żytowań – Gmina Gubin, zgodnie z art. 19, 20, 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), jest Wójt Gminy Gubin.
            W dniu 21.11.2014 r. Wójt Gminy Gubin zawiadomił strony o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego postępowania z uwagi na konieczność przeprowadzenia analizy złożonych w postępowaniu materiałów, opinii oraz uwag a także wniosków złożonych w ramach udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. Termin wydania postanowienia ustalono do 15 grudnia 2014 r.
W dniu 05 grudnia 2014 r. Wójt Gminy Gubin wydał postanowienie Nr RR.6220.12.13.2014 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Podstawą prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 69 ust. 4 i 5  ustawy ooś, zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania.
Na niniejsze postanowienie stronom nie służy prawo wniesienia zażalenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Miłosz Jasek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Miłosz Jasek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-11 11:52:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-11 11:52:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-26 11:34:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zbigniew Barski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Barski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-29 23:07:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-29 23:07:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-26 11:34:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3818 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
ul. Piastowska 24A
66-620 GUBIN 
R – 6220.7.2012                                                                                                                                               Gubin, dnia 11.06.2012 rok 
POSTANOWIENIE 
Na podstawie art. 123, zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r nr. 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U nr 199 poz. 1227 z 2008 roku)
Postanawiam
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego przedsięwzięcia polegającego na: utworzeniu punktu do zbierania i przeładunku odpadów w tym złomu na działce nr 230/8 w miejscowości Czarnowice prowadzone na wniosek Heleny Wacławek zam. Czarnowice 39, 66-620 Gubin do czasu wskazania dojazdu z drogi publicznej.
UZASADNIENIE
W dniu 06.05.2012 roku na wniosek Heleny Wacławem zam. Czarnowice 39 gm. Gubin zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: utworzeniu punktu do zbierania i przeładunku odpadów w tym złomu na działce nr 230/8 w miejscowości Czarnowice. Wnioskodawczyni do wniosku dołączyła kartę informacyjną przedsięwzięcia W karcie informacyjne określiła, że w chwili obecnej brak jest dojazdu z drogi publicznej i ta sprawa jest w trakcie załatwiania. Brak określenia dojazdu uniemożliwia dokonanie właściwej oceny przedsięwzięcia, a zatem czasowe zawieszenie postępowania jest w pełni zasadne.
Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Gubin w terminie 7 dni od dni doręczenia postanowienia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jakub Piekarczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jakub Piekarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-14 11:54:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-14 11:55:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-14 11:55:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Postanowienie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy GUBIN
ul. Piastowska 24A
66-620 GUBIN
R. – 6220.8.2011 Gubin,                                                                                                                      dnia 13 września 2011 r.
POSTANOWIENIE
Wójta Gminy w Gubinie z dnia 13 września 2011 r.
Na podstawie art. 123 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 76 Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w toku postępowania z wniosku Romana Jaskólskiego zam. Sękowice 9, 66-620 Gubin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanej inwestycji polegającej na budowie serwisu samochodowego wraz z myjnią ekologiczną w Sękowicach na działce nr 90/1.
Stwierdzam obowiązek
Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięciaoraz opracowania raportu oddziaływania na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
Uzasadnienie
Raport oddziaływania przedmiotowej inwestycji musi spełniać wymagania określone w art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U nr 199 poz. 1227 z 2008 roku), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na środowisko a zwłaszcza ludzi, powietrze, krajobraz, obszar Natura 2000 określeniem na załączniku graficznym lokalizacji inwestycji oraz oszacowanie czy uciążliwe oddziaływanie mieści się w granicach wnioskowanego terenu z uwzględnieniem granic ewidencyjnych terenów, tytułów prawnych do nieruchomości oraz analizą możliwych konfliktów społecznych i ochroną interesów osób trzecich.
Raport powinien również szczególnie uwzględnić zagrożenie dla wód podziemnych oraz zawierać aktualny i projektowany stan zagospodarowania terenu.
W szczególności powinien zawierać informacje dotyczące wpływu projektowanej inwestycji na działki sąsiednie ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia wody w Sękowicach.
Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jakub Piekarczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Postanowienia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-09-14 13:14:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-09-14 13:14:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-26 11:33:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3408 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »